اعضا - جمال سیف دواتی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: جمال سیف دواتی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصیلی
در آزمون سراسری64-65 از رشته امور دامی دانشگاه مازندران دانشکده کشاورزی ساری قبول شدم . سپس در آزمون ناپیوسته دامپروری دانشگاه تهران دانشکده کشاورزی کرج پذیرفته شدم (بهمن 67) . برای ادامه تحصیل درکارشناسی ارشد ناپیوسته علوم دامی دانشگاه تهران دانشکده ابوریحان پاکدشت از مهر 1378 لغایت خرداد 1380 عازم و مشغول شدم . همچنین تحصیل در دوره دكتري علوم دامي تغذيه نشخوارکنندگان را در دانشگاه تبريز از بهمن 87 شروع و در دی ماه 1391فارغ التحصیل شدم.
:: ::