اعضا - جمال سیف دواتی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: جمال سیف دواتی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
کتاب‌های منتشر شده

ردیف

عنوان  کتاب

تعداد صفحات

نام ناشر

(تعیین اعتبار ناشر

بر عهده هیات ممیزه است)

شماره شابک

نام متقاضي و همکاران

به ترتیب

1

اصول و طراحی ساختمان های مدرن دام و طیور

188

جهاد دانشگاهی

0-1-96868-600-978

جمال سیف دواتی

رضا سیدشریفی

2

تکنولوژی پشم و پوست

150

جهاد دانشگاهی

6-9-96868-600-978

جمال سیف دواتی

رضا سیدشریفی

3

فناوری های زیستی در تولید مثل دام و طیور

150

جهاد دانشگاهی

7-2-96868-600-978

رضا سیدشریفی

جمال سیف دواتی

:: ::