اعضا - شکراله اصغری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر شکراله اصغری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجویان تحت راهنمایی

 

  درصد مشارکت

  سمت

  (راهنما یا مشاوره)

  تاريخ دفاع

  مقطع تحصيلي

  

  نام دانشجو

  عنوان پايان نامه

  رديف

100

راهنما

2/11/ 89

کارشناسی ارشد

فریبا عبدالهی قراولی

اثر لجن بیولوژیکی کارخانه پتروشیمی تبریز بر برخی خصوصیات شیمیایی و بیولوژیکی خاک مزرعه تحقیقاتی بابلان

1

50

مشاوره

18/11/88

کارشناسی ارشد

علی یعقوبی

بررسی اثر کود گاوی بر خصوصیات خاک با روش معکوس

2

50

مشاوره

20/11/89

کارشناسی ارشد

سجاد امیریان چایجان

ارزیابی کمی عوامل کنترل کننده شدت فرسایش آبی در حوزه آبخیز خلخال، استان اردبیل

3

  100

  راهنما

  22/6/90

  کارشناسی ارشد

  نینا صفری

  اثرات پلی آکریل آمید بر برخی خصوصیات فیزیکی و بیولوژیکی یک خاک لوم رسی

  4

  100

  راهنما

  22/6/90

  کارشناسی ارشد

  اسما ضیاالدینی

  اثرات لجن بیولوژیکی کارخانه پتروشیمی تبریز بر برخی پارامترهای انتقال املاح در یک خاک لوم آهکی

 5

  50

  راهنمای مشترک 

  23/6/90

  کارشناسی ارشد

  نیره حسینی خانمیری

  اثرات لجن بیولوزیک کارخانه پتروشیمی تبریز بر خصوصیات شیمیایی یک خاک آهکی، عملکرد و ترکیب شیمیایی جو بهاره

  6

100

راهنما

1/9/91

کارشناسی ارشد

معصومه کریمی ارقینی

تغییر پذیری زمانی برخی خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی در یک خاک منطقه نیمه خشک اصلاح شده با کود گاوی

7

100

راهنما

1/9/91

کارشناسی ارشد

حامد امیرعابدی

تخمین برخی خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک های دشت اردبیل با استفاده از از روش های شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیونی

8

50

راهنمای مشترک

91/10/17

کارشناسی ارشد

فریبا سمائی نعمت آباد

اثر قارچ های میکوریز آربوسکولار بر برخی خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی یک خاک تحت کشت گوجه فرنگی و جو بهاره

9

100

مشاور

19/10/91

کارشناسی ارشد

زیبا صدائی آذر

بررسی اثر کاربری اراضی بر روی خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک

10

50

راهنمای مشترک

1/4/92

کارشناسی ارشد

سولماز فتح العلومی

اثرات لجن فاضلاب شهری اردبیل بر برخی خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک و غلظت برخی عناصر در خاک و گندم

11

100

راهنما

18/6/92

کارشناسی ارشد

سنبل احمد نژاد

اثرات جنگل زدایی بر پارامترهای منحنی رطوبتی خاک در جنگل های فندقلوی اردبیل

12

50

راهنما مشترک

26/6/1392    

کارشناسی ارشد

روح انگیزقاسم‌زاده

مطالعه اثرات فعالیت‌های تفرجی بر خصوصیات فیزیکی خاک در پارک جنگلی فندقلوی اردبیل

13

50

راهنما مشترک

      92/7/2             

کارشناسی ارشد

سعیده هاشمیان صوفیان                          

اثرات تغییرکاربری اراضی بر برخی شاخص­های کیفیت فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک در استان اردبیل

14

15

:: ::