اعضا - شکراله اصغری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر شکراله اصغری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده

 

  مشخصات کنفرانس يا نشريه

  عنوان مجله 

  عنوان  مقاله

  شماره جلد

  سال

   

  شهر

 

  کشور

  33

  2009

  فوریه

  آنکارا

  ترکیه

  Turkish Journal of Agriculture and Forestry

  The Effects of Four Organic Soil

  Conditioners on Aggregate

  Stability, Pore Size Distribution,

  and Respiration Activity in a

  Sandy Loam Soil

  1/20

  1389

  پاییز

  تبریز

  ایران

  مجله دانش آب و خاک

  تاثیر پلی آکریل آمید، کود دامی، ورمی کمپوست و لجن

  بیولوژیکی بر پایداری خاکدانه ها، مقاومت فروروی و

  آب قابل استفاده در یک خاک لوم شنی

  4

  1383

  زمستان

  اصفهان

  ایران

  مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی

  مقایسه کارآیی چند ماده حامل باکتری

  Sinorhizobium melilot i برای تولید مایه

  تلقیح یونجه

  3&4

  2010

  اکتبر

  هلسینکی

  فنلاند

  Journal of Food, Agriculture & Enviroment

  Petrochemical sewage sludge effects on organic carbon and some physical quality indicators of a semiarid soil

109 2011 می لندن انگلستان Biosystem Engineering

 

  Effects of soil conditioners on physical

  quality and bromide transport properties

  in a sandy loam soil

25 1390 شهریور مشهد ایران نشریه آب و خاک

  اثرات لجن فاضلاب پتروشیمی تبریز بر کربن آلی،

  شاخص های پایداری خاکدانه و حدود پایایی یک خاک

منطقه نیمه خشک
181390اسقندگرگانایران مجله پژوهش های حفاظت آب و خاک

  اثرات چهار اصلاح کننده آلی خاک بر برخی پارامترهای هیدرولیکی و انتقال املاح در یک خاک

  لوم شنی 

81390زمستاناصفهانایرانمجله علوم و فنون کشت گلخانه ای

  اثر لجن بيولوژيک مجتمع پتروشيمي تبريز برغلظت برخي فلزات سنگين در خاک و گياه جو بهاره در شرايط گلخانه­ای 

جلد 22 شماره 41391زمستانتبریزایراننشریه دانش آب و خاک

تاثیر کاربرد کود گاوی پوسیده و ورمی کمپوست بر خواص میکرومورفولوژیک در یک خاک لوم شنی

جلد 22 شماره 41391زمستانتبریزایراننشریه دانش آب و خاکتغییرات زمانی خصوصیات بیوشیمیایی و شیمیایی در یک خاک آهکی اصلاح شده با لجن پتروشیمی تبریز
جلد 27 شماره 11392بهارکرجایرانمجله پژوهش های خاکتاثیر لجن پتروشیمی تبریز بر جریان ترجیحی و پارامترهای انتقال بروماید در یک خاک لوم آهکی
جلد 1 شماره 11392بهارارومیهایرانمجله تحقیقات کاربردی خاکبر آورد رطوبت های ظرفیت زراعی، پژمردگی دائم و قابل استفاده در خاک های دشت اردبیل با استفاده از مدل های رگرسیونی و شبکه عصبی مصنوعی

:: ::