اعضا - شکراله اصغری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر شکراله اصغری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارایه شده

  رديف

  تاريخ

  عنوان همایش

  محل برگزاري

عنوان مقاله

  اسامي همكاران

  (شامل نام متقاضي)

  خلاصه مقاله

  مقاله كامل

  امتیاز

  روز

  ماه

  سال

  كشور

  شهر

  1

  28 و 29

  اردیبهشت

  01

 

  پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی

  ایران

  سنندج

  تاثیر لجن بیولوؤیک مجتمع پتروشیمی تبریز بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوزیک گیاه جو

  نیره حسینی خانمیری، کاظم هاشمی مجد، شکراله اصغری (استاد راهنما)، معصومه نعمتی

 

  *

 

  2

  12 - 14

  شهریور

  1390

  داوزدهمین کنگره علوم خاک ایران

  ایران

  تبریز

  اثرات لجن فاضلاب پتروشیمی بر هدایت هیدرولیکی و پارامترهای منحنی مشخصه رطوبتی یک خاک منطقه نیمه خشک

  شکراله اصغری و اسما ضیاالدینی

 

  *

 

  3

  12 - 14

  شهریور

  1390

  داوزدهمین کنگره علوم خاک ایران

  ایران

  تبریز

  اثرات پلی آکریل آمید بر فعالیت تنفسی و تعداد میکروارگانیسم ها در یک خاک لوم رسی

  نینا صفری، شکراله اصغری (استاد راهنما)، ناصر علی اصغرزاده، محمد حسین صدری

 

  *

 

  4

  12 - 14

  شهریور

  1390

  داوزدهمین کنگره علوم خاک ایران

  ایران

  تبریز

  اثرات پلی آکریل آمید بر پارامترهای پایداری خاکدانه در یک خاک منطقه نیمه خشک

  نینا صفری و شکراله اصغری (استاد راهنما)

 

  *

 

  5

  12 - 14

  شهریور

  1390

  داوزدهمین کنگره علوم خاک ایران

  ایران

  تبریز

  اثر لجن بیولوژیک مجتمع پتروشیمی تبریز بر غلظت بر خی از ویزگی های شیمیایی و عناصر غذایی پر مصرف خاک

  نیره حسینی خانمیری، کاظم هاشمی مجد، شکراله اصغری (استاد راهنما)، شاهین اوستان، فرشاد کیوان بهجو و الناز حسین زاده چوان

 

  *

 

  6

  12 - 14

  شهریور

  1390

  داوزدهمین کنگره علوم خاک ایران

  ایران

  تبریز

  تاثیر کاربرد کودگاوی پوسیده و ورمی کمپوست روی خواص میکرومورفولوژیک در یک خاک لوم شنی

  علی اصغر جعفرزاده، طرلان شیخاوندی، ویدا منتخبی کلجاهی، محمد رضا نیشابوری و شکراله اصغری

 

  *

 

  7

  19 - 21

  شهریور

  1390

  کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

  ایران

  زنجان

  اثرات پلی آکریل آمید آنیونی بر تخلخل و هدایت هیدرولیکی یک خاک لوم رسی

  نینا صفری ، شکراله اصغری (استاد راهنما)

 

  *

 

  8

  19 - 21

  شهریور

  1390

  کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

  ایران

  زنجان

  اثرات لجن بیولوژیکی مجتمع پتروشیمی تبریز بر غلظت نیتروژن، فسفر و پتاسیم در خاک و گیاه جو بهاره

  نیره حسینی خانمیری، شکراله اصغری (استاد راهنما)، کاظم هاشمی مجد،شاهین اوستان و فرشاد کیوان بهجو

 

  *

 

  9

  30

  آبان

  1390

  پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست

  ایران

  تهران

  اثرات لجن بیولوژیکی مجتمع پتروشیمی تبریز بر برخی پارامترهای هیدرولیکی و انتقال بروماید در یک خاک لوم

  اسما ضیاالدینی، شکراله اصغری (استاد راهنما) و فریبرز عباسی

 

  *

 

  

  

 :

:: ::