اعضا - بهروز اسماعیل پور


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: بهروز اسماعیل پور | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌های تدریس شده

 کارشناسی: گیاهشناسی 1-فیزیولوژی گیاهی - سبزیکاری عمومی- سبزیکاری خصوصی- فیزیولوژی پس از برداشت- باغبانی عمومی- اکولوژی

کارشناسی ارشد : فیزیولوژی سبزیها- اثر تنشهای محیطی بر رشد گیاهان - - مواد تنظيم كننده رشد گياهي- تغذیه گیاهان در باغبانی-فیزیولوژی گیاهان دارو‌یی

دکتری:: فیزیولوژی جالیزی­ها- مباحث نوین در سبزیکاری- فیزیولوژی بذر- فیزیولوژی عملکرد در گیاهان باغبانی- تولید ارگانیک

:: ::