اعضا - بهروز اسماعیل پور


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: بهروز اسماعیل پور | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌های تحقیقاتی

  اسماعیل پور، ب.، شکوهیان، ع.، اصغری،ع. 1389.بررسی اثر هرس و تغذیه پتا س بر عملکرد  وکیفیت بذر کدو تخم کاغذی. گزارش نهایی طرح پژوهشي.
اسماعیل پور، ب.، شکوهیان، ع.،سید شریفی، ر. 1388 بررسی تاثیر پاکلوبوترازول بر رشد وعملکرد  دو رقم سیب زمینی در تراکمهای مختلف کاشت. گزارش نهایی طرح پژوهشي.
اسماعیل پور، ب.، چمنی،ا.، شکوهیان، ع.، اصغری،ع. 1389.بررسی تاثیر ورمی کمپوست بر رشد و عملكرد خيار . گزارش نهایی طرح پژوهشي.
چمنی،ا.، اسماعیل پور، ب. 1386بررسی اثرات تیدیازورون بر روی خواص فیزیکو شیمیایی گل میخک رقم  Lunetta. گزارش نهایی طرح پژوهشي.
 شکوهیان، ع.، اسماعیل پور، ب.،  اصغری، ع. 1388. بررسی تاثیر مالچ بر رشد و عملکرد توت فرنگی در شرایط اردبیل. گزارش نهایی طرح پژوهشی.
شکوهیان، ع.، اسماعیل پور، ب.،  اصغری، ع. 1388. بررسی ارتباط بیکربنات آب آبیاری و اسیدیته خاک بر عملکرد مینی تیوبر سیب زمینی
اسماعیل پور، ب.، محبالدینی، م. 1394. بررسی تاثیر ورمی کمپوست  و پیوند بر رشد و عملكرد و کیفیت گوجه فرنگی
اسماعیل پور، ب.، خرم دل، س. 1393. بررسی اثرات زیست محیطی نظام­های تولید سیب‌زمینی در کشور با استفاده از ارزیابی چرخه حیات

:: ::