اعضا - بهروز اسماعیل پور


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: بهروز اسماعیل پور | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
کتاب‌های منتشر شده

 کتاب فیزیولوژی سبزیها جلد 1-    ترجمه-    انتشارات دانشگاه زنجان
کتاب فیزیولوژی سبزیها  جلد 2--    ترجمه-    انتشارات دانشگاه زنجان
کتاب مواد تنظیم کننده رشد گیاهی-    ترجمه-    - انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد
کتاب هورمون های گیاهی در باغبانی -    ترجمه-     انتشارات دانشگاه   زنجان
 کتاب بوم شناسی علفهای هرز آبزی-    ترجمه-    انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز
کتاب زراعت حبوبات تالیف-اننتشارات دانشگاه آزاد چالوس
کتاب تغذیه گیاهان باغبانی در گلخانه-    ترجمه-     انتشارات حق شناس- رشت
کتاب تنش­های غیرزیستی در گیاهان باغبانی-    ترجمه-     انتشارات حق شناس- رشت

:: ::