اعضا - سیدهاشم حسینی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقاي سیدهاشم حسینی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات در دست چاپ

1- نقوشِ جانوران تركيبي در هنر سفالگري دوران اسلامي ايران

2- سیر تحول مقرنس در دوران ایلخانی

3- بازتاب نقش سیمرغ در هنر سفالگری دوران اسلامی

4- پیکرکهای سفالی زنان در دوران اسلامی ایران

:: ::