اعضا - سیدهاشم حسینی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقاي سیدهاشم حسینی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصیلی
مدرك دانشگاه عنوان تاريخ فارغ التحصيلي دکترا تربيت مدرس باستانشناسي ۱۳۸۵/۶/۳۰ کارشناسی ارشد تربيت مدرس باستانشناسي ۱۳۸۰/۶/۳۰ کارشناسی دانشگاه تهران باستانشناسی ۱۳۷۸/۶/۳۰
:: ::