اعضا - سیدهاشم حسینی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقاي سیدهاشم حسینی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصیف مختصر
فارغ التحصيل كارشناسي رشتة باستان شناسي از دانشگاه تهران در سال 1378. فارغ التحصيل کارشناسی ارشد رشتة باستان شناسي از دانشگاه تربيت مدرس در سال 1380. فارغ التحصيل مقطع دکتراي رشتة باستان شناسي از دانشگاه تربيت مدرس در سال 1385. همكاري با دانشگاه محقق اردبيلي بعنوان عضو هيات علمي گروه باستان شناسي از سال 1385.
:: ::