اعضا - کریم حاجی زاده باستانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: کریم حاجی زاده باستانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
کریم حاجی زاده باستانی

استاد گروه آموزشی باستان شناسی
k_hajizadehuma.ac.ir

[برگشت به فهرست افراد] [English]
:: ::