دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر مهدی جودی - کارنامه علمی کامل
اطلاعات فردی
پست الکترونیک mehdijoudigmail.com
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل دکتر مهدی جودی
آخرین رشته تحصیلى
محل اخذ آخرین مدرک
اطلاعات شغلی
محل خدمت گروه کشاورزی
درجه علمی
دانشیار
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی مشگین شهر - دانشکده کشاورزی مشگین شهر
کدپستی
صندوق پستی
شهر Meshgin-Shahe
کشور Iran
سوابق تحصیلی

  کارشناسی: زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی

  کارشناسی ارشد: زراعت دانشگاه تهران

  دکتری تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعتی دانشگاه تهران

  فرصت تحقیقاتی خارج از کشور درسال 2009- 2008 در آزمایشگاه فیزیولوژی مولکولی گیاهی در دانشگاه

  KU Leuven کشور بلژیک

 

 

آشنایی با زبان

  Language

  Reading

  Writing

  Speaking

  English

  Excellent

  Fair

  Fair

علایق تحقیقاتی

  فیزیولوژی عملکرد در گیاهان زراعی

  فیزیولوژی تنش های محیطی

  انتقال مجدد کربن در غلات

دوره‌های تدریس شده

  کاردانی
کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی پیوسته
کارشناسی ارشد

مقالات چاپ شده

جودی، م. 1397. رابطه بین عملکرد دانه و تولید ماده خشک در ارقام گندمهای ایرانی رشد یافته در منطقه مغان. علوم گیاهان زراعی ایران. پذیرش شده

 

جودی، م.، مهری، ش. 1396. بررسی رابطه منبع-مخزن در گندم از طریق مقایسه وزن و تعداد دانه در ارقام قدیم و جدید. اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی. 3(43):484-469.

 

جودی، م. 1392. بررسی رابطه زمان وقوع و طول مراحل مختلف نموی با توان تولید دانه در ارقام زراعی گندم های ایران. 6(4):116-99

 

جودی، م.، ع. احمدی.، و. محمدی.، ع. عباسی.، ح. محمدی.، م. اسماعیل پور.، ز. بیات.، ب. ترکاشوند. 1389. بررسی تجمع و آزادسازی مواد فتوسنتزی ساقه در ارقام زراعی گندمهای ایران تحت شرایط فاریاب و تنش خشکی طی فاز زایشی رشد.. مجله علوم زراعی ایران. 41 (2): 328-315

 

Joudi M, Van den Ende W . 2018. Genotypic Variation for Pre- and Post-Anthesis Remobilization in Iranian Wheat Cultivars: Associations with Stem Characters and Grain Yield. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding. Accepted. Most resent IF = 0.53

 

Joudi M, Ahmadi A, Mohamadi V. 2017. Changes in stem and spike related traits resulting from breeding in Iranian wheat cultivars: associations with grain yield. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding. 53: 107-113. Most resent IF = 0.53

 

Joudi M. 2017. Genotypic variations for photoassimilates partitioning to the grains during early development of endosperm in wheat. Genetika. 49:313-328. Most resent IF = 0.3

 

Joudi M, Ahmadi A, Mohamadi V, Abbasi A, Mohammadi, H. 2014. Genetic changes in agronomic and phenologic traits of Iranian wheat cultivars grown in different environmental conditions.  Euphytica. 196: 237-249. Most resent IF=1.62

 

 Joudi M ., Ahmadi A., Mohamadi V., Abbasi A., Vergauwen R., Mohamadi H and. Van den Ende W . 2012 . Comparison of fructan dynamics in two wheat cultivars with different capacities of accumulation and remobilization under drought stress. Physiologia Plantarum. 144:1-12. Most resent IF = 3.33

 

 Madani A., Makarem A.H., Vazin F and Joudi M . 2012 . The impact of post-anthesis nitrogen and water availability on yield formation of winter wheat. Plant, Soil and Environment. 58: 9-14. Most resent IF = 1.22

 

 Djilianov D., Ivanov S., Moyankova D . , Miteva L., Kirova E., Alexieva V ., Joudi M ., Peshev D and Van den Ende W. 2011 . Sugar ratios, glutathione redox status and phenols in the resurrection species Haberlea rhodopensis and the closely related non-resurrection species Chirita eberhardtii. Plant Biology.13:767-776. Most resent IF = 2.10

 

 Ahmadi A ., Joudi M and Janmohammdai M. 2009. Late defoliation and wheat yield : Little evidence of post-anthesis source limitation. Field Crops Research, 113 . 90-93. Most resent IF = 3.04

فعالیت های اجرایی

 - معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان
- مسئول راه انداز و سرپرست دانشکده کشاورزی مشگین شهر
- سرپرست دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان
-رئیس دانشکده کشاورزی مشگین شهر

برگشت به صفحه کارنامه علمی