اعضا - مهدی جودی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مهدی جودی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علایق تحقیقاتی

  فیزیولوژی عملکرد در گیاهان زراعی

  فیزیولوژی تنش های محیطی

  انتقال مجدد کربن در غلات

:: ::