اعضا - مهدی جودی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مهدی جودی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده

جودی، م. 1397. رابطه بین عملکرد دانه و تولید ماده خشک در ارقام گندمهای ایرانی رشد یافته در منطقه مغان. علوم گیاهان زراعی ایران. پذیرش شده

 

جودی، م.، مهری، ش. 1396. بررسی رابطه منبع-مخزن در گندم از طریق مقایسه وزن و تعداد دانه در ارقام قدیم و جدید. اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی. 3(43):484-469.

 

جودی، م. 1392. بررسی رابطه زمان وقوع و طول مراحل مختلف نموی با توان تولید دانه در ارقام زراعی گندم های ایران. 6(4):116-99

 

جودی، م.، ع. احمدی.، و. محمدی.، ع. عباسی.، ح. محمدی.، م. اسماعیل پور.، ز. بیات.، ب. ترکاشوند. 1389. بررسی تجمع و آزادسازی مواد فتوسنتزی ساقه در ارقام زراعی گندمهای ایران تحت شرایط فاریاب و تنش خشکی طی فاز زایشی رشد.. مجله علوم زراعی ایران. 41 (2): 328-315

 

Joudi M, Van den Ende W . 2018. Genotypic Variation for Pre- and Post-Anthesis Remobilization in Iranian Wheat Cultivars: Associations with Stem Characters and Grain Yield. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding. Accepted. Most resent IF = 0.53

 

Joudi M, Ahmadi A, Mohamadi V. 2017. Changes in stem and spike related traits resulting from breeding in Iranian wheat cultivars: associations with grain yield. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding. 53: 107-113. Most resent IF = 0.53

 

Joudi M. 2017. Genotypic variations for photoassimilates partitioning to the grains during early development of endosperm in wheat. Genetika. 49:313-328. Most resent IF = 0.3

 

Joudi M, Ahmadi A, Mohamadi V, Abbasi A, Mohammadi, H. 2014. Genetic changes in agronomic and phenologic traits of Iranian wheat cultivars grown in different environmental conditions.  Euphytica. 196: 237-249. Most resent IF=1.62

 

 Joudi M ., Ahmadi A., Mohamadi V., Abbasi A., Vergauwen R., Mohamadi H and. Van den Ende W . 2012 . Comparison of fructan dynamics in two wheat cultivars with different capacities of accumulation and remobilization under drought stress. Physiologia Plantarum. 144:1-12. Most resent IF = 3.33

 

 Madani A., Makarem A.H., Vazin F and Joudi M . 2012 . The impact of post-anthesis nitrogen and water availability on yield formation of winter wheat. Plant, Soil and Environment. 58: 9-14. Most resent IF = 1.22

 

 Djilianov D., Ivanov S., Moyankova D . , Miteva L., Kirova E., Alexieva V ., Joudi M ., Peshev D and Van den Ende W. 2011 . Sugar ratios, glutathione redox status and phenols in the resurrection species Haberlea rhodopensis and the closely related non-resurrection species Chirita eberhardtii. Plant Biology.13:767-776. Most resent IF = 2.10

 

 Ahmadi A ., Joudi M and Janmohammdai M. 2009. Late defoliation and wheat yield : Little evidence of post-anthesis source limitation. Field Crops Research, 113 . 90-93. Most resent IF = 3.04

:: ::