اعضا - مهدی جودی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مهدی جودی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
آشنایی با زبان

  Language

  Reading

  Writing

  Speaking

  English

  Excellent

  Fair

  Fair

:: ::