اعضا - مهدی جودی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مهدی جودی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
فعالیت های اجرایی

 - معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان
- مسئول راه انداز و سرپرست دانشکده کشاورزی مشگین شهر
- سرپرست دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان
-رئیس دانشکده کشاورزی مشگین شهر

:: ::