اعضا - مهدی جودی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مهدی جودی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصیلی

  کارشناسی: زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی

  کارشناسی ارشد: زراعت دانشگاه تهران

  دکتری تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعتی دانشگاه تهران

  فرصت تحقیقاتی خارج از کشور درسال 2009- 2008 در آزمایشگاه فیزیولوژی مولکولی گیاهی در دانشگاه

  KU Leuven کشور بلژیک

 

 

:: ::