اعضا - موسی ترابی گیگلو


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر موسی ترابی گیگلو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علایق تحقیقاتی

1)کشت بافت و بیوتکنولوژی

2)اصلاح درون شیشه ای گیاهان باغی و داروئی

3)اصلاح سبزیجات و گیاهان باغی و داروئی

4)سبزیکاری و پرورش گیاهان داروئی

 5) مطالعه ژرم پلاسمهای بومی ایران

 6) کاربرد مارکرهای مولکولی در اصلاح گیاهان باغی و داروئی

:: ::