EN | AR | AZ | | ورود

اعضا - موسی ترابی گیگلو


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر موسی ترابی گیگلو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
گزارش های علمی - تخصصی

  1- گزارش نهائي طرح پژوهشي دانشگاه محقق اردبيلي. 1384 .بررسي اثرات خاكپوشهاي پلاستيكي و روشهاي كاشت در پرورش گوجه فرنگي . (مجری اصلی ) .

  2- گزارش نهائي طرح پژوهشي دانشگاه محقق اردبيلي. 1387. بررسي اثرات تنظيم كننده های رشدی در باززایی درون شیشه ای یزنمونه های گلایل . (مجری اصلی ) .

  3- گزارش نهائي طرح پژوهشي دانشگاه محقق اردبيلي 1389.بررسی اثرات تنظیم کننده های رشدی بر جنین زائی سوماتیکی رز مینیاتوری (مجری اصلی) .

  4- گزارش نهائي طرح پژوهشي سازمان مدیریت و برنامه ریزی . 1386. بررسی باقیمانده سموم و مواد شیمیایی بر روی محصولات سیب زمینی و گوجه فرنگی در استان اردبیل(همکار ).

  5- گزارش نهائي طرح پژوهشي دانشگاه محقق اردبيلي. 1387. تاثیر ورمی کمپوست روی رشد ، عملکرد ،خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در مزرعه گوجه فرنگی(همکار ). .

  6- گزارش نهائي طرح پژوهشي دانشگاه محقق اردبيلي . 1388. مطالعه اثرات محلول پاشی با آهن و روی در خصوصیات کمی و کیفی گندم . (همکار ).

  7- گزارش نهائي طرح پژوهشي دانشگاه محقق اردبيلي. 1388. تاثیر ورمی کمپوست کود گوسفندی روی خصوصیات کمی و کیفی خیار گلخانه ای(همکار ).

:: ::