EN | AR | AZ | | ورود

اعضا - موسی ترابی گیگلو


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر موسی ترابی گیگلو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصیف مختصر

از  مهرماه سال 1379، به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی در دانشکده کشاورزی مغان، استخدام شده ام. از آبان ماه سال 1379، به عنوان مسئول امور آموزشی و دانشجویی دانشکده منصوب شدم و از اردیبهشت ماه سال 1380 تا شهریور 1389 با حفظ سمت هیات علمی، به عنوان معاون  دانشکده کشاورزی مغان، فعالیت نموده ام.  در این مدت، علاوه بر مسئولیتهای ذکر شده، سرپرستی ایستگاه تحقیقاتی را نیز به عهده داشتم.
بهمن ۱۳۸۸ دوره دکترای تخصصی PhD را دردانشگاه تبریز در رشته علوم باغبانی گرایش سبزیکاری شروع و بهمن ۱۳۹۳ فارغ التحصیل شدم. در طول سال ۲۰۱۳ -۲۰۱۴، فرصت مطالعاتی را در موسسه The Plant Breeding and Acclimatization Institute  - National Research Institute  (IHAR-PIB) ورشو لهستان طی کردم.  از فروردین سال 1394، من به عنوان رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان منصوب شده و تا شهریور 1396 در این سمت انجام وظیفه نموده و از مهر 1396،من به گروه علوم باغبانی دانشگاه محقق اردبیلی منتقل شدم.  اکنون به عنوان دانشیار گروه علوم باغبانی  دانشکده علوم کشاورزی  دانشگاه محقق اردبیلی  مشغول به فعالیت هستم.

:: ::