اعضا - سیامک قضائی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر سیامک قضائی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
گزارش های علمی - تخصصی
1- درمان سنوروزیس گوسفندی با استفاده از دارو های ضد انگلی آلبندازول، فنبندازول و پرازیکوانتل.

2- مقایسه درمانی GnRH و HCG در درمان کیست فولیکولر در گاو.

3- بررسی کشتارگاهی میزان آلودگی کبد گاو و گوسفند به ترماتد ها و کیست هیداتیک در شهرستان اردبیل.

4- تعیین نوع و میزان شیوع بیماری ورم پستان در گاو داریهای صنعتی منطقه مغان.

5- ارزیابی فعالیت آنزیم نورآمینیداز درسودوموناس آئروژینوزا و مقایسه آن با نورآمینیداز در کلبسیلا پنومونیه و لیزوزیم سلولی رده سلولی Hep-2 

6- بررسی ترانسفورماسیون پروتوپلاست دو سویه از باسیلوس سرئوس ATCC10987 و ATCC14579
به روش الکتروپوریشن و شوک حرارتی با استفاده از پلاسمید

7- بررسی فنوتیپی آنزیم های بتالاکتاماز و متالو بتالاکتاماز در سویه های باسیلوس سوبتیلیس جدا شده از نمونه های شیر خام و پنیر


8- 
تاثیر فاکتور های شوک حرارتی و روش های مختلف تیمار سلولی بر روی راندمان ترانسفورماسیون در باکتری ایشریشیاکلی

9-
بررسی سویه های انگل سارکوسیست در لاشه های استحصالی در مجتمع صنعتی گوشت اردبیل

10-بررسی میزان آلودگی خوراک دام و گوشت مرغ به سروتیپ های مختلف سالمونلا
:: ::