اعضا - عطا غفاری گیلانده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر عطا غفاری گیلانده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
کتاب‌های منتشر شده
درآمدی بر مبانی دولت الکترونیک و جایگاه آن در مدیریت شهری و نظام تجاری شهر، انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی، 1394
:: ::