دانشگاه محقق اردبیلی
پروفسور موسی عابدینی - کارنامه علمی کامل
اطلاعات فردی
پست الکترونیک Abediniuma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى musaabedini@yahoo.com
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل پروفسور موسی عابدینی
آخرین رشته تحصیلى
محل اخذ آخرین مدرک
اطلاعات شغلی
محل خدمت گروه آموزشی جغرافیای طبیعي
درجه علمی
استاد
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور
سوابق تحصیلی
نام: موسي نام خانوادگي: عابديني متولد 1347 شماره شناسنامه1711 اخذ مدرک کارشناسي جغرافياي طبيعي از دانشگاه تبريز در سال 1374 اخذ مدرک کارشناسي ارشد هيدروژئومورفولوژي از دانشگاه تبريز در سال 1378 اخذ مدرک دکتري ژئومورفولوژي از دانشگاه تبريز در سال 1384
علایق تحقیقاتی
- * زمينه ها و علايق کاري و انجام کارهاي تحقيقي : - ارزيابي توانهاي محيطي و آمايش سرزمين يا كاربري بهينه اراضي)Optimal land use ) -ژئومورفولوژي شهري(هيدروژئومورفولوژي شهري و کاربري اراضي) با استفاده از Arc GIS -برآورد كمي ميزان يا توان رسوبدهي و فرسايش حوضه ها جهت برنامه ريزي و مديريت محيط. با استفاده از Arc GIS -مسائل هيدروژئومورفولوژي(ارزيابي و تحليل كمي مسائل پايداري و ناپايداري دامنه ها. با استفاده از Arc GIS - آشنائي و كار با نرم افزارهاي View Arc ،Excel وArc GIS، Spss
دوره‌های تدریس شده
* دروس تدريس شده: 1-تدريس دروس کارشناسي ارشد : برنامه ريزي محيطي - هيدرولوژي آبهاي سطحي- روشها و تکنيهاي برنامه ريزي در ژئومورفولوژي 2- دروس دکترا: تحلیل های کمی در ژئومورفولوژی،مخاطرات رودخانه ها و مسیل های شهری، روش شناسی تحلیلی در ژئومورفولوژی  2-تدريس دروس کارشناسي : کاربرد جغرافيای طبیعی در برنامه ريزي شهري-ژئومورفولوژي (ژئواقليمي-ژئومورفولوژي خاکشناسي)- ژئومورفولوژي ايران- تفسیر نقشه و نمودارهای ژئومورفولوژی -آبخيزداري- هوا و اقليم و آب هواشناسي در رشته هاي کشاورزي- جغرافياي خاکها -کارتوگرافي-زمين در فضا- كامپيوتر -اكوسيستم عملي- جغرافياي خاکها-حفاظت خاکها- زبان تخصصي2- فيزيك و هواشناسي 2-تدريس در دانشگاه آزاد اسلامي مرند بمدت چهار سال( 78 الي82 ).دروس مباني علم جفرافيا-تاريخ علم جغرافيا 3-تدريس در دانشگاه پيام نور شهرستان بستان آباد از مهر ماه سال 84 -دروس ژئومورفولوژي ساختماني - ژئومورفولوژي ديناميك( اقليمي) 4- تدريس زبان تخصصي (تقويتي کنکور کارشناسي ارشد جغرافيا)درآموزشگاه زبانسراي شهرستان مرند بمدت يک سال( 1381، ژئومورفولوژی پیشرفته،
طرح‌های تحقیقاتی
- 1-مجري طرح دانشگاهي« بررسي سيستماتيک هيدروژئومورفولوژي و توانهاي محيطي منطقه درياچه توريستي شورابيل جهت ارائه راهکارهاي اصولي کاربري اراضي (آمايش بهينه به منظور جذب توريست بيشتر. اتمام .1385. شروع 15/3/86/ - مجري طرح پژوهشي تحت عنوان( تجزيه و تحليل مسائل هيدروژئومورفولوژي و پتانسيل هاي محيطي حوضه آبريز درياچه نئور به منظور ارائه راهکارهاي آمايش بهينه و جذب توريست). شروع 25/10/84 . اتمام آذر ماه 9/85 -مجري طرح تحت عنوان مطالعه موردي هيدروژئومورفولوژي و توانهاي محيطي حوضه آبريز گوجا قيه با تاكيد بر خاكزائي،تحول و فرسايش خاک به منظور کاربری بهینه اراضی(غرب زنجان).شروع 15/1/85 اتمام شهریور ماه 9/86 . -مجري طرح پژوهشي تحت عنوان« تجزيه و تحليل کمي مسائل هيدروژئومورفولوژي حوضه آبريز ليکوان چاي با تاکيد بر خاکزائی،تحول و فرسايش خاک به منظور ارائه کاربری بهینه اراضی(جنوب شرق استان اردبيل).سال 1385. شروع 23/2/86 .اتمام بهمن ماه 11/88 - مجري طرح پژوهشي تحت عنوان « تجزيه و تحليل روند توسعه شهر تاريخي و توريستي اردبيل با تاکيد بر کاربري اراضي شهري در ارتباط با توانهاي محيطي آن و ارائه راهكارهاي بهينه كاربري اراضي در توسعه شهر ، شروع 15/3/86 اتمام تیر ماه 4/87 - مجري طرح پژوهشي تحت عنوان تجزيه و تحليل عوامل خاکزائي و رسوبدهي حوضه آبخيز هرزند چاي و شيوه¬هاي متناسب آبخيزداري(غرب آذربايجان شرقي). در دانشگاه محقق اردبيلي-شروع 15/10/86 اتمام شهریور ماه سال6/ 1387 - همکار طرح تحقيقاتي تحت عنوان« مدلسازي کاربري اراضي شهر سرعين با استفاده از مدل کلو در افق GIS..... -با دانشگاه محقق اردبيلي- در دانشگاه محقق اردبيلي -1387 -مجري طرح پژوهشي تحت عنوان « پژوهشي در مورفوتکتونيک و مورفوديناميك حوضه آبخيز باسمنج چاي با تاکيد بر فرسايش خاک و رسوبدهي (جنوب تبريز.در دانشگاه محقق اردبيلي-1387 - مجری طرح تحقيقاتي تحت عنوان « بررسي مخاطرات هيدروژئومورفولوژي در ناپايداري فونداسيون ساخت و سازهاي شهر توريستي سرعين» با دانشگاه محقق اردبيلي. شروع12/6/87 اتمام مهر ماه 7/ 1388 - مجری طرح تحقيقاتي تحت عنوان « مطالعه موردي مخاطرات هيدروژئومورفولوژي و مورفوديناميک فعال در ناپايداري فونداسيون ساخت و سازها در کلان شهر تبريز» با دانشگاه محقق اردبيلي شروع 25 /1/88 اتمام بهمن ماه 11/ 1388 - مجری طرح تحقيقاتي تحت عنوان مطالعه موردي مخاطرات محيطي (مسائل هيدروژئومورفولوژي) و اثرات آنها بر ساخت و سازهاي شهرگرمی » با دانشگاه محقق اردبيلي. شروع 15/11/88 اتمام آبان – 7/1389 -همکار طرح تحقيقاتي تحت عنوان« تهيه نقشه هاي فرسايندگي باران و طبقه بندي مناطق با شدت¬هاي مختلف فرسايندگي در استان اردبيل-اتمام 1388 -- مجری طرح تحقيقاتي تحت عنوان « پژوهشي در مورفوتکتونيک و مورفوديناميك حوضه آبخيز کلقان چاي با تأکيد بر فرسايش خاک و رسوبدهي (شرق سهند) با استفاده از Arc GIS با دانشگاه محقق اردبيلي- شروع 15/4/90 اتمام - 1390 همكاري در طرح ‹‹ بررسي وضعيت موسسه هاي فرهنگي و هنري جوانان.در استانداري آذربايجانشرقي › در سال 75 با دبيرخانه جوانان استان. - همكار طرح سازمان مديريت صنعتي استان آذربايجان نشرقي تحت عنوان « بررسي و شناخت نيازهاي آموزش مديران وكاركنان صنايع وكارخانجات،. - همکارطرح تحقيقاتي تحت عنوان «بررسی عوامل موثر در دانش، مهارت و نگرش گندمکاران در قلمرو و مدیریت خاک زراعی. با دانشگاه محقق اردبيلي-1389 - مجری طرح تحقيقاتي تحت عنوان « پهنه بندي خطر زمين لغزشهاي حوضه گيوي چاي بر اساس روش تحليل سلسله مراتبي (AHP) در محيط Arc GIS . با دانشگاه محقق اردبيلي-1390--
- همکارطرح تحقيقاتي تحت عنوان «ارزیابی اثرات هیدروژیک تغییر کاربری بر میزان رونآب سالانه  در حوضه آبخیز قره سو با استفاده از مدل ( L- THIA)- اتمام 1393- مجری دکتر اسفند یاری- همکار اصلی عابدینی
- مجری طرح  تحقيقاتي تحت عنوان  « پهنه بندی خطر وقوع سیلاب و ارزیابی خسارت آن در حوضه آبخیز خیاو چای مشکین شهر با مدلANP  و Arc GIS » با دانشگاه محقق اردبيلي شروع  21/11/92-اتمام 21/11/1393 : آبان ماه
- مجری طرح  تحقيقاتي تحت عنوان «پهنه بندی خطر وقوع سیلاب حوضه آبخیز لیقوان چای با استفاده از مدل ANP  و Arc GIS » اتمام-  20 اسفند ماه 1393- همکار خانم اسفندیاری
- مجری طرح  تحقيقاتي تحت عنوان « پهنه‌بندی و ارزیابی فرسایش خاک در حوضه آبخیز سد یا¬مچی با استفاده از مدل فازی» شروع 8/4/94 ، اتمام 30/2/95. همکارطرح نازیلا یعقوب نژاد.
- مجری طرح تحقیقاتی : مقالات جغرافیای طبیعی استان اردبیل -بنیاد دایره المعارف استان اردبیل-  شماره قرارداد- 1698/92/247 در مورخ 19/9/92- شروع 14/12/92 - اتمام 6/4/94 .
 
دانشجویان تحت راهنمایی

* پاياننامه دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد:
1- استاد راهنماي پاياننامه کارشناسي ارشد در رشته ژئومورفولوژي تحت عنوان «بررسي مسائل هيدروژئومورفولوژي بالا دست سد يامچي با تاکيد بر عوامل فرسايش خاک و توليد رسوب با استفاده از Arc GIS دانشجوي کارشناسي ارشد- فاضل دولت آبادي مشاور دکتر اباذر اسمعلی.تصویب 1388 تاریخ دفاع 23 /6/89
2-استاد راهنماي پاياننامه کارشناسي ارشد در رشته ژئومورفولوژي تحت عنوان« بررسي مسائل هيدروژئومورفولوژي با تاکيد بر حرکات توده اي مواد دامنه ها درحوضه آبخيز رودخانه خيآو چاي.-دانشجوي کارشناسي ارشد- حسين رحيمي. شماور دکتر برومند صلاحی تصویب-1388 دفاع 1/4/89
3-استاد مشاور پاياننامه کارشناسي ارشد در رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري« تحت عنوان الگوي بهينه سازمان يابي فضائي کلاني توزيع ساختار سلسله مراتب فضاي شهري» دانشگاه رشت - دانشجوي کارشناسي ارشد يوسف نجاتي بريس. 1388
4- استاد مشاور پاياننامه کارشناسي ارشد در رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري« تحت عنوان عوامل جغرافيائي موثر بر مسکن شهري با تاکيد بر اقليم در شهر بيله سوار» دانشگاه رشت- دانشجوي کارشناسي ارشد حجت اختري قره قاسملو.1388
5-استاد مشاور  پاياننامه کارشناسي ارشد در رشته  جغرافیا و برنامه ریزی شهری  تحت عنوان «فشرده سازی موثرالگوی مناسب توسعه شهر(مطالعه موردی شهر پارس آباد)، دانشجو وطن خواه از دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت. 1388-89
6-استاد مشاور پاياننامه کارشناسي ارشد در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری تحت عنوان «بررسی و تحلیل تناسب و جاذبه های شهرک صنعتی آمل در مکان گزینی. دانشجو حدیثه آشور  دانشگاه محقق اردبیلی. تاریخ دفاع 16/6/90 . راهنما دکتر عطا غفاری گیلانده
7-استاد راهنماي پاياننامه کارشناسي ارشد در رشته  ژئومورفولوژي تحت عنوان «بررسی مخاطرات هیدروژئومورلوژی شهر کوثر اردبیل در محيط Arc GIS »دانشجوي کارشناسي ارشد خانم فاطمه  مطلبی. مشاور دکتر عطا غفاری.تصویب1389 دفاع23 /6/90
8-استاد راهنماي پاياننامه کارشناسي ارشد در رشته ژئومورفولوژي تحت عنوان « بررسي مسائل مورفوتکتونیک و مورفودینامیک حوضه مشکین چای اردبیل در محيط Arc GIS » دانشجوي کارشناسي ارشد شنو شبرنگ. تصویب  1389 دفاع 20 /6/90  
9- استاد راهنماي پاياننامه کارشناسي ارشد در رشته ژئومورفولوژي تحت عنوان« مطالعه مساله ژئومورفولوژی حوضه رودخانه گرگانرود با تاکید برمخاطرات محیطی در محيط Arc GIS. دانشجوي کارشناسي ارشد- رقیه فتحی.مشاور دکتر فریبا اسفند یاری تصویب 1389  تاریخ دفاع 17/6/90
10- استاد مشاور پاياننامه کارشناسي ارشد در رشته کليماتولوژي تحت عنوان « بررسي پديده النينو و السو و اثرات آنها در اقليم ايران-دانشجوي کارشناسي ارشد- ايمان دهقانيان.1388-1387 دفاع........
11- استاد راهنماي پاياننامه کارشناسي ارشد در رشته ژئومورفولوژي، تحت عنوان«تحلیلي بر تأثيرات  مخاطرات ژئومرفولوژیکی بر توسعه فیزیکی شهر ماكو با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی((AHP و GIS . دانشگاه محقق اردبیلی گروه جغرفیای طبیعی. دانشجو حسن ستایش. 1390 
12-استاد راهنماي پاياننامه کارشناسي ارشد در رشته ژئومورفولوژي تحت عنوان« بررسی فرسایش پذیری حوضه آبخیز نیر چای (آق لاقان چای) با استفاده از منطق فازی و مدل TOPSIS. دانشگاه محقق اردبیلی گروه جغرافیای طبیعی. دانشجو  سمیرا شکر بهجت. 1390 
13-استاد راهنماي پاياننامه کارشناسي ارشد در رشته ژئومورفولوژي تحت عنوان«پهنه بندی خطر زمین لغزشی در حوضه سد مخزنی گیوی با مدل LIM. دانشگاه محقق اردبیلی گروه جغرفیای طبیعی. دانشجو  سمیرا راحیل تمیمی. 1390 
 14 -استاد راهنماي پاياننامه کارشناسي ارشد در رشته ژئومورفولوژي تحت عنوان« بررسی توانمندی های ژئو توریسم شهرستان کرمانشاه با استفاده از مدل Swot . دانشگاه محقق اردبیلی گروه جغرفیای طبیعی. دانشجو  اقدس کاظمی.  تاریخ دفاع28/4/ 1391 
15-استاد راهنماي پاياننامه کارشناسي ارشد در رشته ژئومورفولوژي تحت عنوان« پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از مدل آماری رگرسیون لجستیک مطالعه موردی: زمین­لغزش­های اطراف شهرستان بیجار(استان کردستان). دانشگاه محقق اردبیلی گروه جغرفیای طبیعی. دانشجو  بهاره قاسمیان. 1390 
 16 -استاد راهنماي پاياننامه کارشناسي ارشد در رشته ژئومورفولوژي تحت عنوان« بررسی قابلیت ها و تنگناهای توسعه ی صنعت ژئوتوریسم در منطقه ی آذرشهر با استفاده از مدل SWOT .. دانشگاه محقق اردبیلی گروه جغرافیای طبیعی. دانشجو  منیره  بالا زاده قاضی . تاریخ دفاع28/4/ 1391     
 17 -استاد مشاور پاياننامه کارشناسي ارشد در رشته ژئومورفولوژي تحت عنوان« ارزیابی خطر ناپایداری دامنه ای مشرف بر مسیر ارتباطی پاوه نوشه با تاکید بر زمین لغزشهای و ریزش با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیائی-راهنما دکتر فریبا اسفند یاری مشاور موسی عابدینی  دفاع 14/4/91  
 18 -استاد مشاور پاياننامه کارشناسي ارشد در رشته ژئومورفولوژي تحت عنوان« بررسی محدویت های حاصل از فرایند های ژئومورفولوژی در توسعه شهرستان خرم آباد - راهنما دکتر فریبا اسفند یاری مشاوران  موسی عابدینی و عطا غفاری  تاریخ دفاع 14/4/91 
19-استاد مشاور پاياننامه کارشناسي ارشد در رشته گروه مرتع و آبخیز داری تحت عنوان« ارزیابی کمی شدت فرسایش آبی از طریق توسعه مدل EPM و ارائه مدل منطقه ای حوضه آبخیز خیاو چای، استان اردبیل - بهنام سعیدی، راهنما دکتر اباذر اسمعلی عوری، مشاور  موسی عابدینی تاریخ دفاع 2/7/91 
20-استاد راهنماي پاياننامه کارشناسي ارشد در رشته ژئومورفولوژي تحت عنوان« پژوهشی در تنگناهای ژئومورفولوژیکی توسعه فیزیکی شهر ایوان غرب با روش تلفیق وزنی در محیط Arc GIS »  - دانشجو معصومه زمانی تاریخ تصویب  15/6/91   دفاع 12/6/92
21-استاد راهنماي پاياننامه کارشناسي ارشد در رشته ژئومورفولوژي تحت عنوان« تحلیل فضائی مخاطرات ژئومورفولوژیکی ناشی از توسعه فیزیکی شهر ایذه با روشهای تلفیق وزنی در محیط Arc GIS »  - دانشجو معصومه موسوی تاریخ تصویب  15/6/91   دفاع 20/6/92
22-استاد راهنماي پاياننامه کارشناسي ارشد در رشته ژئومورفولوژي تحت عنوان« پژوهشی در تنگناهای ژئومورفولوژیکی شهر سقز با استفاده از مدل تلفیق وزنی و Arc GIS »  - دانشجو ویدا رحمانی تاریخ تصویب  15/6/91  دفاع دفاع 12/6/92
23-استاد راهنماي پاياننامه کارشناسي ارشد در رشته ژئومورفولوژي تحت عنوان« مطالعه عوامل موثر بر مورفوتکتونیکی و مورفودینامیکی ناهمواریهای پروآ- بیستون با تاکید بر مسایل کارست »  - دانشجو معصومه چراغی تاریخ تصویب  15/6/91  دفاع 13/6/92
24-استاد راهنماي پاياننامه کارشناسي ارشد در رشته ژئومورفولوژي تحت عنوان« مدلسازی فرسایش خاک و تولید رسوب با مدل    WEEP   و  EPM   در محیط Arc GIS »  - دانشجو سوسن طولابی تاریخ تصویب  15/6/91   دفاع 12/6/92
25- استاد مشاور پاياننامه كارشناسي ارشد تحت عنوان« نقش نهاد­هاي مديريتي در توسعه شهري، مطالعه موردي شهر پارس آباد استان اردبيل دانشجو شاهنده از دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت.1390
26- استاد راهنماي پاياننامه کارشناسي ارشد در رشته هیدروژئومورفولوژی تحت عنوان« تحت عنوان « ارزیابی نقش فعالیت­های نئوتکتونیک در حوضه آبخیز سد یامچی با استفاده از شاخص­های ژئومورفیک و GIS » و مشاوره دکتر اباذر اسمیعلی . آقای محمد پایدار،  دفاع 11/6/93
27- استاد راهنماي پاياننامه کارشناسي ارشد در رشته هیدروژئومورفولوژی تحت عنوان« بررسی راهکارهای متناسب کنترل سیلاب شهری با استفاده از مدل WMS و HEC-RAS » به راهنمایی دکتر موسی عابدینی و مشاوره خانم دکتر فاطمه مدنی از سازمان آب منطقه­ای. دانشجو خانم نسرین شاه محمدی. دفاع 23/7/93
8- استاد راهنماي پاياننامه کارشناسي ارشد در رشته هیدروژئومورفولوژی تحت عنوان« ارزیابی قابلیت ها و توانمندیهای ژئوتوریستی دریاچه شورابیل با استفاده از مدل پرالونگ » و مشاوره دکتر عقیل مددی. دانشجو خانم صدیقه جاهدی فر. دفاع 29/11/93
29- استاد راهنماي پاياننامه کارشناسي ارشد در رشته هیدروژئومورفولوژی تحت عنوان« پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش در حوضه نوران چای با روش (ANP).  استاد مشاوره دکتر اباذر اسمیعلی. دانشجو خانم فریبا آزادی ،دفاع 20/6/94
30- استاد مشاور پاياننامه کارشناسي ارشد در رشته هیدروژئومورفولوژی تحت عنوان« بررسی ژئومورفولوژی کوه سبزعمو با تاکید بر اشکال کارست » به راهنمایی دکتر عقیل مددی و مشاوره موسی عابدینی. دانشجو سمیره راستین منش
31- استاد راهنمای پاياننامه کارشناسي ارشد در رشته هیدروژئومورفولوژی تحت عنوان« ارزیابی توانمندیهای ژئوتوریستی شهرستان رامیان با استفاده از مدلهای سوات و پرالونگ» .مشاوره دکتر حبیب ابراهیم­پور. دانشجو  خانم آنه­سلطان یلمه.  تاریخ تصویب  ، دفاع  12/6/93. 
32-استاد مشاور پاياننامه کارشناسي ارشد در رشته هیدروژئومورفولوژی تحت عنوان« برآورد رسوبدهی حوضه آبخیز عنبران با استفاده از مدل WEPP تاریخ تصویب 2/9/93، دفاع  20/6/94. دانشجو .حسین دانشور. مشاور  دکتراباذر اسمعلی.
33- استاد مشاور پاياننامه کارشناسي ارشد در رشته هیدروژئومورفولوژی تحت عنوان«تعیین مناطق فرونسشت احتمالی دشت روانسر-سنجابی با استفاده از GIS و AHP . مشاور فریبا اسفند یاری.  دانشجو علی خان بیگی. دفاع 11/11/94.
34- استاد مشاور پاياننامه کارشناسي ارشد در رشته هیدروژئومورفولوژی تحت عنوان«پهنه¬بندی خطر وقوع سیلاب در حوضه آبخیز زنجانرود با روش ANP. .  مشاوران:  اباذر اسمعلی و غلامرضا احمد زاده. دانشجو رقیه فولادی. دفاع 29/6/95.
35- استاد مشاور پاياننامه کارشناسي ارشد در رشته هیدروژئومورفولوژی تحت عنوان«پهنه بندی خطر وقوع سیلاب در حوضه¬ آبریزحویق با استفاده از مدل ANP و ArcGIS . دانشجو آزاده خوشخوی دلشاد.مشاوردکتر بتول زینالی.  دفاع 31/6/95.
36- استاد راهنمای پاياننامه کارشناسي ارشد در رشته هیدروژئومورفولوژی تحت عنوان كارشناسي ارشد تحت عنوان«   بررسی توا نمندیهای ژئوتوریستی شهرستان گرمی با استفاده از مدل پرالونگ و مدل اکولوژیکی. دانشجو بهروز شیخ محمدی. مشاور آقای ولی نعمتی. دفاع 1/9/95
37- استاد مشاور پاياننامه کارشناسي ارشد در رشته هیدروژئومورفولوژی تحت عنوان«  پهنه بندی خطر وقوع سیلاب در حوضه آبخیز صوفی چای با مدل ANP  ، دانشجو:  ابوذر صادقی،  مشاور:  دکتر رئوف مصطفی زاده،  تاریخ دفاع   12/6/97
38- استاد مشاور پاياننامه کارشناسي ارشد در رشته هیدروژئومورفولوژی تحت عنوان«  پهنه بندی خطر وقوع سیلاب در حوضه آبخیز رضی چای با استفاده مدل ANP  ، دانشجو:  سلیمان محرم زاده،  مشاور:  دکتر صیاد اصغری،  تاریخ دفاع   14/6/97
39-  استاد راهنمای پاياننامه کارشناسي ارشد در رشته هیدروژئومورفولوژی تحت عنوان«  بررسی توانمندیهای ژئوتوریستی استان لرستان با استفاده از مدل پرالونگ و اکولوژیکی. دانشجو احسان مینایی نژاد. مشاور. ولی نعمتی. دفاع 5/95                              
40- استاد راهنمای پاياننامه کارشناسي ارشد در رشته هیدروژئومورفولوژی تحت عنوان«   بررسی مخاطرات ژئومورفولوژیکی دامنه­های جاده ارتباطی اردبیل سرچم:  مشاور دکتر احمد زاده- دانشجو  خانم سمیه امیری کوهسار. دفاع 3/98
41- استاد راهنمای پاياننامه کارشناسي ارشد در رشته هیدروژئومورفولوژی تحت عنوان «   پهنه بندی خطر وقوع سیلاب و مخاطرات هیدروژئومورفیک در حوضه آبریز رودخانه چشمه کیله شهرستان تنکابن به روش. به روش ANP در محیط GIS دانشجو زهرا کبیری. استاد مشاور دکتر اباذر اسمعیلی دفاع 1397
42- استاد راهنمای پاياننامه کارشناسي ارشد در رشته هیدروژئومورفولوژی تحت عنوان «   برآورد میزان فرسایش و تولید رسوب حوضه آبخیز خیاوچای با روش پسیاک اصلاح شده. دانشجو شیرین عادل. مشاور : دکتر رئوف مصطفی زاده. دفاع 1398
43- استاد مشاور پاياننامه کارشناسي ارشد در رشته هیدروژئومورفولوژی تحت  عنوان: ارزیابی الگوی بستر و میزان تغییرات هندسی رودخانه زرینه رود. ، پژوهشگر، ایوب ایامی ، استاد راهنما:   دکتر صیاد اصغری ، دفاع: 7/11/1398
44- استاد راهنمای پاياننامه کارشناسي ارشد در رشته هیدروژئومورفولوژی تحت   بررسی علل و مسایل تغییرات بستر رودخانه زرینه رود از روستای کرکره تا میاندوآب در بازه زمانی 1975 تا 2017 ، پژوهشگر، افسانه شیخ زاده ، استاد مشاور  دکتر معصومه رجبی ، دفاع: 29/11/1398
45- استاد راهنمای پاياننامه کارشناسي ارشد در رشته هیدروژئومورفولوژی تحت   بررسی و پهنه­بندی خطر زمین­لغزش در حوضه نیرچای با مدل ANP ، پژوهشگر، سودا قبادی ، استاد مشاور  دکتر بهاره قاسمیان ، دفاع: 29/11/1398
46- استاد راهنمای پاياننامه کارشناسي ارشد در رشته هیدروژئومورفولوژی تحت بررسی پتانسیل های گردشگری شهر سرعین با استفاده از روش پرالونگ ، پژوهشگر، مهسا احد اوغلی ، استاد مشاور  دکتر ولی نعمتی ، دفاع: 21/3/1399
47- استاد راهنمای پاياننامه کارشناسي ارشد در رشته هیدروژئومورفولوژی تحت عنوان  برآورد فرسایش با استفاده از روش پسیاک اصلاح شده و ارتباط آن با شاخص های ژئومورفومتری در حوضه آبخیز کوزه توپراقی استان اردبیل، پژوهشگر، سجاد جوادی علی بابا لو ، استاد مشاور  دکتر صیاد اصغری ، دفاع: 15/7/1399
48- استاد راهنمای پاياننامه کارشناسي ارشد در رشته هیدروژئومورفولوژی تحت عنوان برآورد ارزیابی قابلیت رقابت پذیری مفقاصد ژئوتوریسم شهرستان آستارا، پژوهشگر، فروزان اسمعیلی ، استاد مشاور  دکتر صیاد اصغری ، دفاع: 15/7/1399
49- استاد راهنمای پاياننامه کارشناسي ارشد در رشته هیدروژئومورفولوژی تحت عنوان   ارزیابی توانمندیهای ژئوتوریستی شهرستان مشگین شهر با استفاده از روش کومانسکو ، پژوهشگر، ماهرخ قضایی ، استاد مشاور  ولی نعمتی، تصویب: 1/8/1398. تاریخ دفاع: 8/11/1399
50- استاد راهنمای پاياننامه کارشناسي ارشد در رشته هیدروژئومورفولوژی تحت عنوان  ارزیابی توانهای ژئوتوریستی ژئومورفوسایتهای شهرستان سراب با استفاده از مدل کومانسکو ، پژوهشگر، عادل زالی کرده مهینی ، استاد مشاور  ولی نعمتی، دفاع: 1/8/1398
51- استاد راهنمای پاياننامه کارشناسي ارشد در رشته هیدروژئومورفولوژی تحت عنوان  پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش در حوضه ی آبخیز صوفی چای با استفاده از مدلANP  ،
کتاب‌های منتشر شده
1-ژئومورفولوژی تکتونیکی ( جلد اول)، چاپ اول 1395. نشر دانشگاه محقق اردبیلی. 292 صفحه، نویسنده موسی عابدینی
 
2-ژئومورفولوژی تکتونیکی ( جلد  دوم)، چاپ اول 1395. نشر دانشگاه محقق اردبیلی. نویسنده موسی عابدینی
214 صفحه.
3-مبانی فرونشست زمین، چاپ اول 1395. نشر دانشگاه محقق اردبیلی. 230 صفحه.نویسنده موسی عابدینی
 
4-ژئوتوریسم آذربایجانشرقی، .انتشارات نگین سبلان، سال 1395 ،  295  صفحه.نویسندگان موسی عابدینی و احد رنجبری
5-  کتاب هیدروژئومورفولوژی شهری، انتشارات نگین سبلان،1395، موسی عابدینی

 
مقالات چاپ شده
   مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی
1-  بررسی نقش عوامل موثر در پیدایش و تحول جریانات واریزه ای در دره دیز ناحیه هادیشهر .فصلنامه علمیپژوهشی تحقیقات جغرافیائی دانشگاه فردوسی مشهد سال 1384.شماره 74. موسی عابدینی و عبدالحمید رجایی
2 -  پژوهشی در نقش نئو تکتونیک در تحول و تکامل ناحیه دیوان داغی با شاخص های ژئومورفیک››. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی سال 1383. شماره 15. موسی عابدینی و عدالحمید رجایی
3-  بررسی کمی مسائل هیدروژئومورفولوژیکی رودخانه لیکوان چای با تاکید بر فرسایش خاک و رسوبدهی(جنوب شرق اردبیل) ››.فصلنامه علمی- پژوهشی جغرافیا و توسعه.شماره 15 پائیز 1388. (صص 71 تا 88). موسی عابدینی
4-  پژوهشی در فرسایش خندقی ارتفاعات جنوب غرب دشت هادیشهر شمال غرب آذربایجان شرقی از طریق روشها و تکنیکیهای جدید ›› فصلنامه علمی- پژوهشی جغرافیا و توسعه.شماره 6 زمستان 1384. (صص 1131 تا 133). موسی عابدینی 
5-  تجزیه و تحلیل کمی مخروط افکنه های ارتفاعات دیوان داغی با روشها و تکنیکهای جدید››. فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشهای جغرافیائی دانشگاه تهران- بهار.سال 1385.شماره 55. (صص 73 تا 89). موسی عابدینی
6 -  پژوهش در فرسایش کارستیک منطقه تکتونیزه شده دره دیز و ارتفاعات دیوان داغ››  مجله فضای جغرافیائی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر،سال 1384 شماره13. موسی عابدینی
 7 - بررسي روابط بين قدرت فرسايندگي باران با توليد رسوب با استفاده از زمين آمار  GIS در استان اردبيل،  مجله علمي پژوهشي علوم آبخيزداري ايران. ›› سال ،1389  ، شماره 10،  موسي عابديني،  عطا اله كاويان  و حسين سعادتي
8-تجزيه و تحليل كمي جريانات واريزه اي كوههاي قره گوز و ارزيابي مخاطرات ژئومورفولوژيكي ناشي از ديناميك آنها و ارائه راهكارهاي لازم -شماره آخر مجله علم و فناوري دانشگاه محقق اردبيلي شماره 2-1سال 1387 .،2009 ، موسی عابدینی
9-  پژوهشي در علل و مسائل تخريب آسفالت خيابانهاي شهر اردبيل و ارائه راهکارهاي مناسب››،فصلنامه علمي -پژوهشي جغرافيا و چشم انداز .  شماره 11  زمستان ، سال 1389 .دانشگاه آزاد اسلامي واحد . موسی عابدینی 
10-  بررسي نقش عوامل توپوگرافي، زمين ساخت و اقليم در ايجاد مخاطرات محيطي مقر شهر گرمي››فصلنامه علمي -پژوهشي جغرافيا و چشم انداز.دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت سال   1389-  شماره 13  زمستان ، . 
11-  نقش تنگناهاي ژئومورفولوژيکي در توسعه کالبدي کلانشهر تبريز،›› در مجله علمی- پژوهشی جغرافیا و برنامه ريزي محيطي، دانشگاه اصفهان،  سال 1390 ، شماره 23 . موسی عابدینی و ابراهیم مقیمی
12-  تجزيه و تحليل كمي فرسايش خندقي در حوضه آبخيز کلقان چاي (شرق سهند) ›› در مجله علمی- پژوهشی جغرافیا و آمایش شهری و منطقه ای، دانشگاه سیستان و بلوچستان،  سال 1391 . شماره،7 ، موسی عابدینی
13-  پهنه¬بندی خطرزمین ¬لغزش با مدل AHP و نقش آن در برنامه¬ریزی شهری. مطالعه موردی: شهرستان بیجار›› مجله جغرافیا و برنامه ریزی- سال1394 شماره 54 تابستان، موسی عابینی و بهاره  قاسمیان 
14-بررسی فرسایش خاک و رسوبدهی در حوضه آبخیز مشگین چای با مدل « EPM   ، مجله علمی- پژوهشی جغرافیا و توسعه. سال 1391، شماره 30،  موسي عابديني، شنو شبرنگ و اباذر اسمعیلی
15-  بررسي علل فرونشست دشت اردبيل و اثرات آن در محدوده شهر›› - فصلنامه علمي- پژوهشي ، جغرافياي طبيعي، سال تابستان 1392 شماره 19.  موسی عابدینی
16-  تحليل چند معياري در مكان يابي مراكز آموزشي شهر آستار›› ، مجله علمی- پژوهشی جغرافیا و برنامه ريزي.دانشگاه تبريز-  تابستان 1390.شماره 36 ، (صص 179 تا 212)  دکتر عطا غفاری،دكتر موسي عابديني و يوسف نجاتي بريس
17-  بررسي نقش اقلیم، توپوگرافي، زمين ساخت در ايجاد مخاطرات محيطي مقر شهر اردبیل›› مجله فصلنامه علمي- پژوهشي جغرافياي طبيعي-لار-  سال 1391 . شماره11 ، موسی عابدینی
18-ارزیابی کارایی مدل WEPP در برآورد رسوب حوزه آبخیز سولاچای- اردبیل،1392، پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز،شماره 12 صص 192-184، علمیپژوهشی، ISC، سوسن طولابی ، موسی عابدینی و اباذر اسمعلی عوری.
19-مقایسه کارایی مدلهای
WEPP و EPM در برآورد فرسایش خاک و میزان رسوبدهی حوضه آبخیز سولاچای،1392  ،مجله انجمن ژئومورفولوژی ایران  شماره1 تابستان 1392،علمیپژوهشی ،ISC، موسی عابدینی و سوسن طولابی
20-مدل سازی خطر وقوع زمین لغزش با استفاده از مدل آماری رگرسیون لجستیگ مطالعه موردی: استان کردستان شهرستان بیجار، 1393، جغرافیا و توسعه ، شماره 37 زمستان،علمیپژوهشی ، ISC ، موسی عابدینی و بهاره قاسمیان.
21-ارزيابي فعاليت­هاي نو­زمين ساخت در حوضه آبخيز مشکين­چاي از طريق شاخص­هاي ژئومورفولوژی، 1393،جغرافیا و توسعه،
 سیستان و بلوچستان، شماره 35 ، تابستان، علمیپژوهشی ، ISC، موسی عابدینی وشنوشبرنگ.
22-پهنه بندی حساسيت خطر وقوع زمين لغزش در حوضه آبخيز خلخال چای با استفاده از مدل‌های چند معياره (
  AHP  Fuzy ) ، مجله انجمن ژئومورفولوژی ایرانشماره 4 ، 1393، علمیپژوهشی ISC، موسی عابدینی و محمد حسین فتحی
23-پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی (
AHP) مطالعه موردی: حوضه آبخیز گُلجه ،1393 ،جغرافیا و برنامه ريزي، دانشگاه تبريز،علمیپژوهشی، شماره 49علمیپژوهشی، ISC ، موسی عابدینی و حسن ستایش نسار.
24-تحلیل مسائل هیدروژئومورفولوژي حوضه آبریز دریاچه نئور اردبیل به منظور آمایش(با تأکید بر
  فرسایش خاك و رسوب)" 1393  ،  هیدروژئومورفولوژی،١٣٩٣،علمیپژوهشی، موسی عابدینی
قاسمیان
25-مقایسه و ارزیابی مدلهای
   NLNRF  و َ َAHP  در پهنه بندی خطر زمین لغزش حوضه آبخیز نوژیان،1393،نشریه بین المللی زمین پویا،شماره2 بهار علمیپژوهشی، سوسن طولابی ،موسی عابدینی و آمنه بخشی.
 26-ارزیابی فعالیتهای نورزمین ساختی بااستفاده از شاخص های ژئومورفیک: حوضه آبریز گرو چای واقع در استان اردبیل،1393،نشریه بین المللی زمین پویا ،   شماره 3  صص 90-76علمیپژوهشی، موسی  عابدینی  و محمد پایدار
28پژوهشی کمی در
  علل وقوع زمین لغزش های ارتفاعات غربی  قره داغ (جنوب  هادیشهر آذربایجانشرقی)،1393،جغرافيا و چشم انداز ،شماره 19 ، تابستان،علمیپژوهشی ،موسی  عابدینی
29- بررسی اجمالی ویژگیهای طبیعی استان اردبیل،1393،جلد اول دایره المعارف
  استان،جلد اول،موسی عابدینی واکبر گل دوست
30-بررسی اجمالی ویژگیهای طبیعی استان اردبیل،  1393،جلد اول دایره المعارف  استان، موسی عابدینی و اکبر گل دوست..
31-پهنه بندی ژئومورفولوژیکی تناسب زمین در شهرستان اراک با استفاده از مدل منطق فازی )با رویکرد توسعه آتی شهر اراک،1394، فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای،- مروشت،سال پنجم، شماره 18 ، تابستان صص 59-73 ، علمی،پژوهشی ISC  ، موسی عابدینی ، بهاره میرزا خانی و  آتنا عسگری.
32-پهنه بندی حساسیت خطر وقوع زمین لغزش با مدلهای آماری دو متغیره و منطق فازی- مطالعه مودی حوضه آبخیز بالخلو چای،
   1394،جغرافیا و برنامه ریزی محیطی- اصفهان، شماره 59 صص 60-43، علمیپژوهشی ISC، موسی عابدینی ابراهیم بهشتی جاوید و محمد حسین فتحی
 33-تحلیل فعالیت های نئوتکتونیکی حوضه گئچی دره سی با استفاده از شاخص های ژئومورفیک ، 1394 مجله فضای جغرافیایی، شماره  52 زمستان ،صص 223-249 .علمیپژوهشی ISC ،موسی عابدینی، محمد حسین فتحی ابراهیم بهشتی جاوید . 
  34- پهنه بندی خطر وقوع زمین­ لغزش با استفاده از فرایند تحلیل شبکه: مطالعه موردی حوضه خیاو چای،1394، مجله هیدروژئومورفولوژی، شماره 3، علمیپژوهشی ،ISC، موسی عابدینی، محمد حسین فتحی ابراهیم بهشتی جاوید.
35-ارزیابی خطر زمین­لرزها در حوضه آبخیز ایذه با مدل چند معیاری
AHP و WLC در محیط GIS،1394، مجله مدیریت بحران، شماره 7، علمیپژوهشی ISC، سید معصومه موسوی،موسي عابديني و اباذر اسمعلی.
36-بررسی عوامل مؤثر در شکل گیری فروچاله­ها در سازندهای کارستی با استفاده از مدل رگرسیون خطی چند متغیره در محیط ArcGIS و SPSS (مورد مطالعه: ناهمواری های بیستون پرآو،1394 ،جغرافیا و برنامه ریزی محیطی- اصفهان، شماره60  علمیپژوهشی  ISC ، موسی عابدینی، معصومه چراغی و محمد رضا اقبال
37-شناسایی و طبقه بندی انواع زمین لغزش با استفاده از ویژگی های طیفی و مکانی با رویکرد روش شیء گرا (نصیرآباد تا سد ستارخان اهر)،1394، جغرافیا و برنامه ریزی، شماره پذیرش ، 3210/103/د علمی
پژوهشی،  ، ISC  ،موسی عابدینی، محمد حسین فتحی ابراهیم بهشتی جاوید.
38-پهن ه­بندي خطر بهمن با استفاده از روش تحليل سلسله(AHP))مراتبي )مطالعه موردي:  حوضه  آبخيز پيله رود، استان اردبيل،1394، نشریه ترویج و توسعه آبخیزداری، شماره11علمیپژوهشی،ISC،فاطمه قلی نیا ، اباذر اسمعلی ، شکراله اصغری ، موسی عابدینی  و میکاییل بدر زاده.
39-پهنه­ بندی خطرزمین لغزش با مدل
AHP و  نقش آن در برنامه ریزی شهری. مطالعه موردی: شهرستان بیجار››  مجله جغرافیا و برنامه ریزی- دانشگاه تبریز1394،جغرافیا و برنامه ريزي دانشگاه تبريز، شماره 54  تابستان، علمی،پژوهشی، ISC، موسی عابدینی وبهاره قاسمیان.
40-پهنه بندی خطر سیلاب حوضه آبخیز لیقوان چای با استفاده از مدل فرایند تحلیل شبکه و سیستم اطلاعات جغرافیایی،1395 ،مجله فضای جغرافیایی، شماره
 55 ، علمی و پژوهشی،ISC ،موسی عابدینی، ابراهیم بهشتی جاوید.
41-فعالیت‌های نوزمین‌ساختی گسل تبریز در حوضه‌های آبریز گماناب‌چای و ورکش‌چای با شاخص‌های ژئومورفیک، داده­های سنجش از دور و
ArcGIS ،1395،هیدروژئومورفولوژی،شماره 5 ،علمیپژوهشی ISC  ، موسی عابدینی، نادر سرمستی
42-تحلیل فضایی مخاطرات ژئومورفولوژیکی در توسعه فیزیکی حوضه ی آبخیز شهر ایذه با بهره‌مندی از مدل‌های فازی چند معیاره ، مجله فضای جغرافیایی، سال
 شماره پذیرش، علمیپژوهشی، ISC ، موسی عابدینی و معصومه موسوی.
43-پهنه بندی خطر وقوع سیل در حوضه­ی آبریز گرگانرود با استفاده از
Arc GIS ،1395، مجله هیدروژئومورفولوژی، شماره 6 ،علمیپژوهشی،  ،ISC   موسی عابدینی و رقیه فتحی جوکدان.
44-ارزیابی ضریب آسیب پذیری کلانشهر تبریز در برابر خطر زلزله و برآورد تلفات انسانی
   1395جغرافیای طبیعی، شماره32 ، 35  تا 56  ،علمیپژوهشی ،ISC،موسی عابدینی و نادر سرمستی.
45-ارزیابی فعالیت توان لرزه زایی گسل تبریز برآورد تلفات انسانی کلانشهر تبریز
  با فنآوری سنجش از دور و GIS  ،  جغرافیا و برنامه ریزی، پائیز1395،  شماره 57، علمیپژوهشی، ISC، موسی عابدینی، خلیل ولیزاده کامران و نادر سرمستی.
46-ارزیابی فعالیت و توان
  لرزه­زایی گسل تبریز با شاخص­های ژئومورفیک،تکنیک سنجش از دور و GIS ، تابستان 95 ، جغرافیا و پایداری محیط،شماره15،علمیپژوهشی ISC  ،موسی عابدینی و نادر سرمستی.
47-پهنه بندی حساسیت وقوع زمین لغزش با استفاده از مدل هیبریدی قضیه بیز-
ANP مطالعه موردی: کرانه جنوبی حوضه آبریز اهر چای از روستای نصیر آباد تا ستارخان، پژوهش­های ژئومورفولوژی کمی، تابستان 1395، ، شماره 1، علمیپژوهشی،ISC موسی عابدینی، شهرام روستایی و محمد حسین فتحی.
48-پهنه­بندی خطرزمین­لغزش با مدلهای همپوشانی فازی و
 AHP ، علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، 1395، شماره 34، سوسن طولابی و  موسی عابدینی
49- پهنه­بندی خطر وقوع زمین لغزش با استفاده مدلهای فازی چند معیاره در محیط
 GIS : مطالعه موردی حوزه­ی  آبخیز ایذه خوزستان،  پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز، سال 1395، شماره 14، سیده معصومه موسوی، موسی عابدینی،اباذر اسمعلی عوری و فاطمه مدنی
50-شناسایی و پهنه بندی مناطق مستعد زمین لغزش با استفاده از روش شئی گرا و تئوری احتمالات شرطی (قضیه بیز) مطالعه موردی (کرانه جنوبی حوضه آبریز اهر چای از روستای نصیر آباد تا سد ستارخان)، 1395  ، مجله فضای جغرافیایی اهر ، شماره پذیرش 2454 23/3/95 ،علمیپژوهشی،ISC، موسی عابدینی، محمد حسین فتحی و شهرام روستایی.
51-آشکارسازی روند تغییرات دریاچه ها با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی[
GIS] و سنجش ازدور[RS]مطالعه موردی: دریاچه تکتونیکی زریوار،1396،  جغرافیای طبیعی ، شماره  35 ، علمیپژوهشی،  ISC ، موسی عابدینی و افشین ستوده پور.
52-مدلسازی فرسایش خاک و تولید رسوب با سه مدل WEPP، EPM و Fournier در محیط GIS (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سولاچای- اردبیل) ،فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال 1396، شماره 125، موسی عابدینی و سوسن طولابی
53-  بررسی مقایسه­ای مدل­های ماشین ­پشتیبان­بردار و لجستیک درختی برای ارزیابی حساسیت زمین­لغزش (مطالعه موردی: شهرستان کامیاران، استان کردستان،جغرافیای طبیعی، سال1396، شماره 39،  ،بهاره قاسمیان،، موسی عابدینی، شهرام روستایی و عطااله شیرزدای 
 54-پهنه ­بندی خطرزمین­لغزش در استان تهران با استفاده از مدل فازی، فصلنامه مدیریت بحران، سال 1396، شماره 11، موسی عابدینی و نازیلا یعقوب نژاد،
55- ارزیابی حساسیت زمین­لغزش با استفاده از الگوریتم ماشین پشتیبان­بردار (مطالعه موردی: شهرستان کامیاران، استان کردستان)،
پژوهشهای ژئومورفولوژی کمّی، سال 1396، شماره  35 ، بهاره قاسمیان،، موسی عابدینی، شهرام روستایی و عطااله شیرزدای
56-ارزیابی و پهنه ­بندی خطر فرسایش خاک در حوضه آبخیز رودخانه بالیخلو (سد­یامچی) با استفاده از مدل­فازی،
پژوهشهای ژئومورفولوژی کمّی، سال ششم شماره 1، موسی عابدینی و نازیلا یعقوب نژاد
57- بررسی مهمترین مخاطرات محیطی در حوضه آبخیز شهر ایذه با استفاده از مدلهای
 ،  WLC وTOPSIS ، فصلنامه فضای جغرافیایی، سال 1397، شماره 61 ، صفحات   62- 41، موسی عابدینی، معصومه موسوی
58-ارزیابی وضعیت سیل­خیزی و سیل­گیری حوضه آبخیز لیقوان­ چای با استفاده از مدل ترکیبی فرآیند تحلیل ­شبکه و منطق­ فازی،
پژوهشهای ژئومورفولوژی کمّی، 1397، سال هفتم شماره 1، صفحات  179-162، موسی عابدینی، ابراهیم بهشتی جاوید.
59-پهنه بندی خطر سیلاب در شهرستان مشکین شهر با استفاده از مدل ویکور،فصلنامه جغرافیای سرزمین، ، 1396سال چهارم شماره 56، صص(34-21). موسی عابدینی، الناز پیروزی و لیلا آقا یاری و الناز استادی.
60- بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر ایجاد و توسعه فرسایش خندقی در حوضه آبخیز شورچای،فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال 1397، شماره پیاپی 129،  بشیر بشارتی،موسی عابدینی و  صیاد اصغری. مستخرج از رساله دکترا. 
  61- نقش عوامل تكتونيكي و اقليمي دوره كواترنر ي درتحول ژئومورفولوژيك مخروط افكنه هاي فرورفتگي مشكين شهر( 1398).،  نویسندگان:  محمد نوحي,عقيل مددي,موسي عابديني,  نشریه تحقيقات جغرافيايي . شماره 2 دوره 34. 
 62-  برآورد ارتفاع رواناب جهت تحلیل پتانسیل سیل­خیزی با استفاده از روش شماره منحنی در حوضه آبریز شاهرود اردبیل، فصلنامه فضای جغرافیایی، شماره 68 زمستان سال 1398 چاپ شده.
63 - تجزیه و تحلیل خطر زمین لغزش با استفاده از مدلهای ANP و LR در محیط GIS )مطالعه موردی پهنه گسلی قوشاداغ-ارسباران در آذربایجانشرقی: نویسندگان: موسي عابديني,داود مختاري,احد رنجبري چاپ شده در شماره 1 سال هشتم 1398تابستان، نشریه علمی پژوهشی پژوهشهای ژئومورفولوژی کمی. صص96-82.
64- شناسايي و استخراج گسلها بر پايه RS and GISو شواهد ژئومورفيك فعاليت آنها در پهنه گسلي قوشاداغ در شمال غرب ايران، نویسندگان: احد رنجبري,موسي عابديني,داود مختاري,خليل وليزاده كامران , نشریه جغرافيا و برنامه ريزي، شماره 74 جلد 24. سال 12/1399.
65- بررسی علل وقوع سیلاب و مخاطرات آن در حوضه آبریز زنوزچای با استفاده از مدل هیدرولوژیکی و منطق فازی HEC-HMS- چاپ شده در شماره 1 سال نهم. تابستان 1399. نشریه علمی پژوهشی پژوهشهای ژئومورفولوژی کمی.نویسندگان: بیوک فتحعلی زاده، موسی عابدینی، معصومه رجبی.
66-تحليل و مدل سازي روابط بين دبي ماهانه و خصوصيات ژئومورفومتري حوضه هانمونة پژوهش: حوضة آبريز كشف رود، نویسندگان: موسي عابديني,فهيمه پورفراش زاده،,مرتضي قراچورلو,   نشريه جغرافيا و برنامه ريزي محيطي، چاپ شده در مورخ  10/1400 شماره 84 دوره 32. جلد 4.
67-ارزيابي مخاطرات ژئومورفولوژيكي حوضه آبريز زنوز­چاي، نویسندگان: موسي عابديني,بيوك فتحعلي زاده,معصومه رجبي, نشريه جغرافيا و برنامه­ريزي. شماره 77 دوره 25. سال 7/1400.
68- پايش دماي سطح زمين و بررسي رابطه كاربري اراضي با دماي سطح با استفاده از تصاوير سنجنده OLI و TM، نویسندگان: موسي عابديني,ناز فر آقا زاده ,مريم محمد زاده شيشه گران,احسان قلعه (نويسنده مسؤل)*,   نشريه تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي، شماره 67 جلد 22.  سال 7/1400.
69- بررسي نقش خشك‌سالي‌ها در تشديد حركت رسوبات به درون مخازن آبي چاه نيمه (زابل) و تعيين منشاء رسوبات، نویسندگان: موسي عابديني, مهدي جديدالاسلامي قلعه­نو (نويسنده مسؤل)*,  فصلنامه مطالعات علوم محيط زیست، شماره 4 جلد 6. سال 7/1400.
70- آشكارسازي تغييرات كاربري اراضي با استفاده از تكنيك هاي شي گرا و پيكسل پايه مطالعه موردي: حوضه مردق چاي، نویسندگان: موسي عابديني,احسان قلعه, نشریه  هيدروژئومورفولوژي، شماره 27 جلد 8، 5/1400.
71- ارزيابي حساسيت زمينلغزش با استفاده از مدل جديد تركيبي الگوريتم مبنا)مطالعه موردي: شهرستان كامياران، استان كردستان، نویسندگان: بهاره قاسميان, موسي عابديني,شهرام روستايي,عطا اله شيرزادي, پژوهش هاي ژئومورفولوژي كمي، شماره  4 جلد 36. سال 3/1400.صص 130 تا 146
72-   شناسایی و استخراج تغییرات ژئومورفولوژی بستر رودخانه ماسوله رودخان استان گیلان در بازه زمانی 2000 تا 2020 با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره­ای، موسی عابدینی و بهناز سرایی.  پذیرش. مجله مطالعات علوم محیطی زیست. اسفند . 1400
73-  بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر ایجاد و توسعه فرسایش خندقی در حوضه آبخیز شورچای،فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال 1397، شماره پیاپی 129، نویسندگان:  بشیر بشارتی،موسی عابدینی و  صیاد اصغری. مستخرج از رساله دکترا.
 74- برآورد میزان فرونشست با استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری و پارامترهای آبهای زیرزمینی و کاربری اراضی( مطالعه موردی: دشت اردبیل، موسی عابدینی، فاطمه آقا یاری سامیان و صیاد اصغری. نشریه  پژوهش هاي  ژئومورفولوژي كمي، شماره پیاپی 42 ، شماره 2  دوره 11، سال 1401.
75- ارزیابی میزان تاب‌آوری کالبدی شهر در سناریوهای مختلف زلزله (مطالعه موردی منطقه شش تهران، موسی عابدینی*، علی عشقی چهاربرج، سعیده علوی، نشریه فضای جغرافیایی. شماره 78 چاپ. 1401.
76- بررسي ويژگيهاي مورفومتري خنذقها و ارتباط آن با ويژگيهاي خاك در حوضه آبخيز شور چاي:  بشير بشارتي, موسي عابديني,صياد اصغري سراسكانرود, نشریه فضاي جغرافيايي، شماره 76، دوره 21.، سال 1400.
77- بررسي فعاليتهاي نئوتكتونيكي با استفاده از شاخص هاي ژئومورفيك و توان لرزه زايي گسلها )مطالعه موردي: حوضه آبخيز كوزه­ ­توپراقي ، موسي عابديني, امير حسام پاسبان, بهروز نظافت ,الهامه  پور قاسمي, فصلنامه مطالعات علوم محيط زیست، شماره 2، جلد 7، سال 1401.
78- برآورد سرعت و زمان سيلاب با استفاده از هيدروگراف واحد، بر اساس خطوط هم پيمايش زماني )مطالعه موردي: حوضه خياوچاي، موسي عابديني,مهدي فعال نذيري,الناز پيروزي,، علوم و فنون آبخاكي، شماره 2، جلد 4، دوره 4، سال 1400.
79- عابديني، موسی،(1400)، بررسي كمي فرسايش خندقي و رسوبدهي با استفاده از شاخص هاي فرسايندگي باران، مورفومتري و رگرسيون خطي در حوضه آبخيز هرزند چاي، نشریه تخريب و احياء اراضي طبيعي،, شماره 3 جلد 3 ، صص 111 100.    
80- عابديني، موسی، الهامه عبادي و احسان قلعه، 1401، بررسي فرونشست دشت ماهيدشت استان كرمانشاه با استفاده از روش تداخل سنجي راداري، نشریه جغرافيا و برنامه ريزي، شماره 26، شماره 79، دروه 26.صص 220 -207.
81- ارزيابي و پهنه­بندي خطر زمين­­لغزش با استفاده از الگوريتم تطبيقي MABAC و ANP)مطالعه موردي: شهرستان نير، نویسندگان: موسي عابديني, الناز پيروزي, الهام شكر زاده,   نشریه پژوهش­هاي ژئومورفولوژي كمي، شماره 2 ، جلد 38 دوره 10. سال 1400.صص 136 تا 155
82- ارزیابی تاب‌آوری و توان اکولوژیکی شهر در برابر زلزله با تأکید بر مؤلفه‌های محیطی  (نمونه موردی: منطقه 3 شهر تهران موسی عابدینی*، علی عشقی چهاربرج، سعیده علوی، نشریه )361-306( بومشناسی شهری-  سال 31 ، شماره 3، پیاپی 62 ، بهار 3043 صص  142 -125.
83-  عابديني، موسی، مریم محمدزاده شیشه گران و احسان قلعه،(1401)  پایش و برآورد وسعت مناطق دچار حریق بخشی از کوهستان زاگرس با استفاده از تصاویر ماهواره لندست. نشریه جغرافیا و برنامه ریزی محیطی. سال 33 ، پياپي 88 ، شماره 4، زمستان 1401 ، صص62 -49.
84- موسي عابديني*[1]، سجاد جوادي علي بابالو2، رئوف مصطفي‌زاده3، اميرحسام پاسبان4 ارتباط شاخص‌هاي پوشش گياهي و ژئومورفيک با مقادير فرسايش و رسوب در حوضه آبريز کوزه‌توپراقي هيدروژئومورفولوژي، شماره‌ي 32، سال نهم، پاييز 1401، صص  128-105 .
 - -عابدینی، موسی. آقایاری، لیلا و اصغری سکانرود(1401)  برآورد میزان فرونشست با استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری و پارامترهای آبهای زیرزمینی و کاربری اراضی) مطالعه موردی: دشت اردبیل(.پژوهشهاي. پژوهشهاي ژئومورفولوژي كمّي، سال یازهم، شماره 1 ، تابستان 1401 صص. 132 117.
86- موسی عابدینی 1*,  محمد قربانزاده موکویی2 ،پهنه­بندی پتانسیل وقوع زمین­لغزش در حوضه آبخیز قطورچای شهرستان خوی با استفاده از روش  ANP، فصلنامه مطالعات علوم محيط زیست، مطالعات علوم محیط زیست، دوره هشتم، شماره دوم، فصل تابستان، سال 1402 ، صفحه  6326 -6337
87- موسی عابدینی * , لیلا اسمعیلی نیری  , امیرحسام پاسبان  , الناز پیروزی(1401). بررسی و پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوضه نیرچای با استفاده از مدل  ANP . - مطالعات علوم محیط زیست، دوره هشتم، شماره اول، فصل بهار، سال 1402 ، صص 598-6002
88- موسی عابدینی ، حسن مظفری، مهدی فعال نذیری(1401). بررسی و مقایسه کارآیی مدلهای ارزش اطلاعات و ضریب نسبت فراوانی و آنتروپی شانون در پهنه بندی خطر ریزش سنگ )مطالعه موردی: جاده زنجان  تهم  طارم(.فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی. . ، سال سوم، شماره اول )پیاپی 9(، بهار 1401 صص. 57-77
89- موسی عابدینی*، مهدی فعال نذیری، الناز پیرو زی(1401). ارزیابی و پهنه بندی خطر سیلاب با استفاده از تکنیک چند معیاره آراس و هیدروگراف واحد . مطالعه ی موردی:حوضه بالادست ایستگاه هیدروم تری پل سلطان مشکین شهر. مجله مخاطرات محیط طبیعی، شماره.....،    صص  
90- عابدینی، موسی، همتی، طاهر، نظافت تکله، بهروز و خیاطی آیلار(1401)، ارزیابی توانمندي­هاي توسعه گردشگري پایدار ژئومورفوسایت­ها با استفاده از مدل کومانسکو و مدل پائوولووا (مطالعه موردي: مسیر توریستی سبلان تا گردنه حیران. ،. فصلنامه جغرافیایی فضاي گردشگري، سال یازدهم، شماره 44 ، پا ییز 1401،. صص  37-19.
91- موسی عابدینی، امیرحسام پاسبان ،  بهروز نظافت تکله,  زهرا شهبازی شرفه ،(1402)، تحلیل توان رقابت پذیری استان اردبیل با استفاده از مدل پائوولوا و مدل دینامیکی )مطالعه موردی: گرمی، پارس آباد، مشگین شهر(.مطالعات علوم محیط زیست، دوره هشتم، شماره دوم، فصل تابستان، سال 1402 ، صفحه . 6434- 6421.
92- عابدینی، موسی، ایرانی، ویدا و اسفندیاری، فریبا(1401)، اثرات ژئومورفولوژیکی تکتونیک فعال و پهنه بندی خطر زمین­لرزه با تاکید بر توان لرزه­زایی گسلها )مطالعه موردی: نمین،آستارا،تالش(، جغرافیا و برنامه ریزی، دروه 26، شماره 82،صص 160 145.
93- موسي عابديني*[1]، فریده بهرامی نیا ، رئوف مصطفي‌زاده3، اميرحسام پاسبان4 (1402)،  بررسی تاثیر تغییرات کاربری اراضی در یک دوره بیست سال بر میزان فرسایش و رسوب حوضه رضی چای. فصلنامه جغرافيا و مطالعات محيطي ، سال دوازدهم ، شماره 45 بهار  ص133- 114.
94- موسی عابدینی* 1 ، امیرحسام پاسبان 2 ، مهدی فروتن(1401).  ارزیابی و تحلیل میزان تاثیر کاربری اراضی بر فرسایش خاک با استفاده از مدل تجربی RUSLE )) مطالعه موردی: حوضه آبخیز بالیخلوچای، استان اردبیل. جغرافیا و روابط انسانی، زمستان 1401 ، دوره 5 ، شماره 3 ، صص 258 238.
 


    

 

 

مقالات چاپ شده لاتین

1-Landslide susceptibility mapping in Bijar city, Kurdistan Province, Iran: a comparative study by logistic regression and AHP models, Environmental Earth Sience  ,Germany, Aprill 2017,   76, Mousa Abedini,B. Ghasemyan, M. H. Rezaei Mogaddam.
2-Geomorphological zoning of the city of Arak using fuzzy logic model (The approach to the future development of Arak)2016,International Journal of Geosciences and Environment Planning    Number 3  Mousa Abedini eh Mirzakani.
3-Seismic Power of Tabriz Fault and Casualties in Tabriz Metropolitan
Assessment by Experimental Models and GIS  2016 Journal of Geography and Earth Sciences    Vol. 4, No. 1,  scientific indexMousa Abedini & Nader Sarmasti.
4-Analysis of the hydro-geomorphology and environmental potentials of
Orumieh Lake basin in order to Planning,  Aprill 2016 International Journal of Geosciences and Environment Planning  Vol-1 -Mousa Abedini. 
 
5-Assessing LNRF, FR, and AHP models in landslide susceptibility mapping index: a comparative study of Nojian watershed in Lorestan province, Iran, Environmental Earth Sience  , 2018, 77,Mousa. Abedini, and  Susan  Tulabi.
6-
A Novel Hybrid Approach of Bayesian Logistic Regression and Its Ensembles for Landslide Susceptibility Assessment, Geocarto International, 2018, vol,34, Mousa Abedini, Bahareh Ghasemian, Ataollah Shirzadi, Himan Shahabi,Kamran Chapi, Binh Thai Pham, Baharin Bin Ahmad & Dieu Tien Bui


 
مقالات کنفرانش ها و همایش
-مقاله تحقيق ميداني تحت عنوان« بررسي مسائل ناشي از کاربريهاي غيراصولي و شتابان در اراضي بخش جنوب شهر اردبيل و ارزيابي توانهاي محيطي آن » ارائه شده در اولین کنفرانس برنامه ريزي و مديريت شهری   urban   planning and management، دانشگاه فردوسي مشهد.  2تا 3 اسفند  1385  متن کامل مقاله در مجموعه مقالات چاپ شده است..
--مقاله تحقيق ميداني تحت عنوان « تجزیه و تحليل روند توسعه شهر توريستي اردبيل با تاکيد بر کاربري اراضي شهري در ارتباط با توانهاي محيطي آن و ارائه راهكارهاي بهينه كاربري اراضي. بصورت سخنراني در دومين همايش ملي جغرافيا و قرن 21-اصفهان دانشگاه اسلامي واحد نجف آباد. 4 تا 5 ارديبهشت 1387.  (صص 363 تا 372).
-  مقاله ارائه شده در اولین کنفرانس ملی مهندسی زیر ساخت ها تحت عنوان «  تجزیه  و تحلیل مسائل ژئومورفولوژي گسل  و زیر ساخت کلانشهر تبریر- دانشگاه تهران-1388، 5 و6 آبان.
-  مقاله ارائه شده در اولین کنفرانس ملی مهندسی زیر ساخت ها  تحت عنوان « بررسی مسائل هیدروژئومورفولوژی نشستگاه( Site)  شهر گرمی و ممیزی مناطق پایدار و ناپایدارجهت کاربری متناسب -دانشگاه تهران-1388، 5 و6 آبان. نفر دوم محسن زارع.
- مقاله ارائه شده در چهارمين كنگره ملي مهندسي عمران -دانشگاه تهران-ارديبهشت   تحت عنوان بررسي نقش مخاطرات هيدروژئومورفولوژي و ويژگي سازند هاي سطحي در تعيين کاربري اراضي شهري و پايداري و نايايداري بسترهاي طبيعي (زير ساخت ها) در فونداسيون ساخت و سازها- 1387 اردیبهشت ، 17 تا 19 آبان ماه
-  مقاله ارائه شده در یازدهمین گنکره علوم خاک ایران،ارائه پوستری تحت عنوان‹‹ پژوهشی در علل وقوع زمین لغزش­های ارتفاعات بخش غربی ارتفاعات قره داغ(آذربایجانشرقی).   تیر ماه 1388
-مقاله ارائه شده در همايش  تخصصي جایگاه خاك در محيط زيست و توسعه پايدار دانشگاه تهران شعبه پرديس کشاورزي و منابع طبيعي کرج تحت عنوان «بررسي عوامل موثردر خاكزائي و فرسايش  خاك  حوضه آبخیز درياچه توریستی نئور و ارائه راهكارهاي کنترل فرسايش خاك و مديريت محيط با تکنیکهای کمی (جنوب شرق اردبيل). 17 تا 18آبان ماه سال1385. (صص 247 تا 249).
-  مقاله ارائه شده در چهارمین کنفرانس سراسري آبخیزداری و مدیریت منابع  آب و خاک- تحت عنوان « برآورد مقدار فرسایش خاک با استفاده از مدلهای مختلف تجربی به منظور تعیین کار آئی ومقایسه آنها در حوزه آبخیز پل الماسی  اردبیل - کرمان. مورخه 1388 ، 11 الی 12 آذر ماه رائه در روز 11. (صص 657 تا 660).
- مقاله تحقيق ميداني ارائه شده تحت عنوان ‹‹ تجزيه و تحليل کمي نقش فرسايش خندقي در ميزان فرسايش خاک و رسوبدهي در حوضه آبخيز گوجا قيا  با بهره مندي از روشها و تكنيکهاي جديد به منظور مديريت بهينه حوضه.( غرب  شهر زنجان). در دهمين کنگره علوم خاک ايران- دانشگاه تهران شعبه پرديس کشاورزي و منابع طبيعي.4 الی 6 شهريور 1386  ).
- همایش ملی کاهش اثرات بلایای جوی و اقلیمی،ارائه شفاهی‹‹ نقش فرایند یخبندان و ذوب یخ در تخریب آسفالت خیابانهای شهر اردبیل و راهمکار های کاهش مخاطرات ناشی از آنها با تاکید بر زیر ساخت ها. 1388، 23 فروردین ماه( صص 166 -151).
- مقاله اي تحت عنوان ‹‹ تجزیه و تحلیل کمی هيدروژئومورفولوژي حوضه اسکو چای با تاکيد بر فرسايش خاک و رسوبدهي و ارائه راهكارهاي آبخیزداری جهت كنترل فرسايش خاک و مديريت آن(جنوب تبريز). چهارمین همایش ملی مهندسی آبخیزداری،کرج (دانشکده منابع طبیعی  دانشگاه تهران. 1386 ، 1 تا 2 اسفند.   چکیده مقالات چاپ شده. ص 124
-مقاله تحقيق ميداني ارائه شده در دومین همایش ملی علوم جغرافیائی تحت عنوان ‹‹ پژوهشی کمی در فرسایش خندقی حوضه باسمنج چای و ارائه راهکارهای کنترل جهت مدیریت بهینه ). دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی . مورخه 15 تا 16، 1388، ارائه در روز 16.  
- مقاله تحقيق ميداني ارائه شده در دومین همایش ملی علوم جغرافیائی تحت عنوان ‹‹ تجزیه و تحلیل کمی مسائل تکتونیک و پدیده های مورفودینامیک فعال(ناپایداری دامنه ها) در حوضه آبخیز باسمنج چای(جنوب شرق تبریز). دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی . مورخه 15 تا 16، 1388، ارائه در روز 16.  
- مقاله تحقيق ميداني ارائه شده در اولين سمینار ملی کاربرد GIS  در برنامه ریزی اقتصادی،اجتماعی و شهری GIS در مسائل  اقتصادي ،اجتماعي،شهري 1390 در تهران  تحت عنوان ‹‹، بررسی کاربردی مقاومت لیتولوژیکی سازند های زمین شناسی و سطحی در جهت پایداری توسعه فیزیکی شهر - چاپ شده در خلاصه مقالات.
- مقاله تحقيق ميداني ارائه شده در اولين سمینار ملی کاربرد GIS  در برنامه ریزی اقتصادی،اجتماعی و شهری GIS 1390 در تهران  تحت عنوان‹‹ نقش ژئومورفولوژي در مکانيابي بهينه جهت برنامه ريزي متناسب و مديريت پايدار شهري. چاپ شده در خلاصه مقالات.
- مقاله تحقيق ميداني ارائه شده تحت عنوان ‹‹ پهنه­بندی خطرزمین ­لغزش با مدل AHP و  نقش آن در برنامه­ریزی شهری. مطالعه موردی: شهرستان بیجار در دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدریت محیط زیست. عابدینی و بهاره قاسمیان. در مجموعه مقالات. 1391
- مقاله تحقيق ميداني ارائه شده تحت عنوان ‹‹ بررسی توسعه فیزیکی شهرستان بیجار بر پایه معیارهاي طبیعی و مکانیابی بهینه ي توسعه آتی آن. مطالعه موردی: شهرستان بیجار در دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست.  عابدینی و بهاره قاسمیان.در مجموعه مقالات.
- مقاله تحقيق ميداني ارائه شده تحت عنوان ‹‹ انتخاب جهت توسعه شهر با استفاده از (GIS)نمونه موردی: شهر اهر- عابدینی، عمرانی و ریحان. کنفرانش دانشجوی تهران،1391
- مقاله تحقيق ميداني  ‹‹  بررسی مسائل هیدروژئومورلوژی و فرونشست ناشی از افت سطح آبهای زیرزمینی در دشت اردبیل و راهکارها.  شفاهی ارائه شده در همایش ملی بحران آب وضرورت احیای حقابه استان اردبیل از قزل اوزن. ، مورخه 27 /1 1388. در مجموعه مقالات.
- مقاله تحقيق ميداني ارائه شده در اولين سمینار ملی کاربرد GIS  در برنامه ریزی اقتصادی،اجتماعی و شهری. 1390 در تهران  تحت عنوان ‹‹نقش توپوگرافی و زمين شناسي در توسعه کالبدی شهر سنندج با استفاده از Arc GIS . در مجموعه چکیده مقالات.
- مقاله اي تحت عنوان ‹‹ توسعه پايدار محيطي از ديدگاه جغرافياي مدرن›› در مجله پديده جغرافيائي شماره 3 دانشگاه آزاد مرند چاپ شده است.
 - مقاله شفاهي در سمينار سنجش از دور وكار برد آن در منابع طبيعي  18-17 تير ماه 1380 تحت عنوان ‹‹ تشخيص اجزاء پوشش گياهي سبز و خشك با بهره مندي از تكنيك طيفي نمودار همبستگي متقاطع»CCSM. در خلاصه مقالات.
مقاله اي تحت عنوان ‹‹ بررسی نقش پتانسیلهای محیطی در توسعه صنعت گردشگری مطالعه موردی: شهرستان توریستی سرعین(استان اردبیل). اولین همایش.آسیب شناسی توسعه صنعت گردشگری در ایران. 26-27/2/91 دانشگاه پیام نور تبریز. موسی عابدینی، عطا غفاری و ژاله زهتابی اصل.
-مقاله اي تحت عنوان ‹‹ تجزیه و تحلیل اکو توریسم شهرستان سرعین و ارائه راهکارهای متناسب جهت توسعه توریسم منطقه)استان اردبیل(. دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست. 10/3/91 دانشگاه پیام نور تبریز. موسی عابدینی،ژاله زهتابی اصل
  - مقاله تحقيق ميداني ارائه شده تحت عنوان ‹‹ بررسي و تحليل مخاطرات ژئومورفولوژيكي موثر در توسعه محدوده شهر مشگين با استفاده از روش تلفيق وزني در محيط Arc GIS . در دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدریت محیط زیست. موسي عابدینی، افسانه فيروزي و آزاده محمودي. در مجموعه مقالات. 1391

- مقاله اي تحت عنوان ‹‹ انتخاب مکان بهينه براي توسعه فيزيکي آتي شهر نمين با استفاده از مدل  همپوشاني وزني در محيط GIS›› چهارمين همايش مديريت و برنامه­ريزي شهري. مشهد،1391، 20 و 21 اردیبهشت ماه. بصورت سخنرانی ارائه شد. در مجموعه مقالات

-  مقاله اي تحت عنوان ‹‹ ژئوتوریسم شهرستان کرمانشاه با رویکرد توسعه پایدار منطقه ›› اولین همایش توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک، شهرستان ابرکوه ،1391، روزهای 27 و 28 اردیبهشت ماه. پذیرفته شده و بصورت سخنرانی ارائه شد. عابدینی و اقدس کاظمی. در مجموعه مقالات.

-  مقاله اي تحت عنوان ‹‹ شناسائی پدیده ای توریستی شهر کرمانشاه و نقش آن در توسعه پایدار منطقه ›› اولین همایش توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک، ابرکوه ،1391، 27 و 28 اردیبهشت ماه. پذیرفته شده و بصورت سخنرانی ارائه خواهد شد. عابدینی و اقدس کاظمی. در مجموعه مقالات.

- مقاله اي تحت عنوان ‹‹ ارزیابی توانمندیهای ژئوتوریستی شهرستان آذر شهر با استفاده از تکنیکSWOT  ›› اولین همایش توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک، ابرکوه ،1391، 27 و 28 اردیبهشت ماه. پذیرفته شده و بصورت سخنرانی ارائه شد.نویسندگان: طاهره جلالی،موسی عابدینی و منیره بالا زاده قاضی. در مجموعه مقالات.

- مقاله اي تحت عنوان ‹‹ پهنه بندی و بررسی شرایط اقلیم گردشگری استان اردبیل بر اساس شاخص  TCI    در محیط GIS ›› ششمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست. دانشگاه تهران  24 الی 26 خرداد ماه   سال 1391  موسی عابدینی، اکبر گل دوست ،جواد مهدی زاده سولا
- مقاله اي تحت عنوان ‹‹ ارزیابی و پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از مدل شاخص زمین لغزش (LIM) مطالعه موردی :شهرستان بیجار استان کرمانشاه ›› ششمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست. دانشگاه تهران  24 الی 26 خرداد ماه  سال 1391 موسی عابدینی، بهاره قاسمیان
- مقاله اي تحت عنوان ‹‹ بررسی نقش شاخصهای طبیعی در توسعه کالبدی و مدیریت مخاطرات محیطی شهر سنندج ›› ششمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست. دانشگاه تهران  24 الی 26 خرداد ماه   سال 1391  موسی عابدینی، فرشید کاظمی، فخرالدین مینا پور
- مقاله اي تحت عنوان ‹‹ شناسائی و تحلیل نقش فاکتورهای طبیعی در توسعه فیزیکی شهر مهاباد و مخاطرات ناشی از آن ›› ششمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست. دانشگاه تهران  24 الی 26 خرداد ماه   سال 1391 موسی عابدینی، فرشید کاظمی، فخرالدین مینا پور
- مقاله اي تحت عنوان ‹‹ بررسی مخاطرات ژئومورفولوژیکی و اثرات آن بر توسعه فیزیکی شهر با استفاده از مدل (AHP  )در محیط  GIS (نمونه موردی :شهر ماکو)›› ششمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست. دانشگاه تهران  24 الی 26 خرداد ماه   سال 1391 موسی عابدینی، حسن ستایش نسار
- مقاله اي تحت عنوان ‹‹ ارزیابی کمی فعالیتهای تکتونیکی با استفاده از شاخص های ژئومورفولوژی و نقش آن در مدیریت محیط و توسعه پایدار( شهر بیجار). بهاره قاسمیان، موسی عابدینی، عطا اله شیر زادی ، سعید خضری. همایش ملی علوم مدیریت نوین سال 5 شهریور  1391
- مقاله اي تحت عنوان ‹‹  مدیریت شهری با تاکید بر  توسعه فیزیکی شهر با استفاده از (GIS) نمونه موردی شهر ماکو››  موسي عابديني، حسن ستایشی نیار. همایش ملی علوم مدیریت نوین سال 5 شهریور  1391
- مقاله اي تحت عنوان ‹‹ پهنه بندی فرسایش پذیری خاک با استفاده از مدل تاپسیس در حوضه آبخیز نیر چای. مجموعه مقالات سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه تالاب های کویری  ایران- اراک. شهریور-1391، موسی عابدینی،- عطا غفاری و سمیرا شکر بهجت.
-پهنه بندی خطر زمین لغزش با مدل AHP    , و نقش ان در برنامه ریزی شهری ،مطالعه موردی شهرستان بیجار، موسی عابدینی و بهاره قاسیمیان، دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست.تهران،ملی،شهریور1391
-بررسی توسعه فیزیکی شهرستان بیجار بر پایه شخص های طبیعی,و مکان یابی بهینه ی توسعه آتی . موسی عابدینی و بهاره قاسیمیان، دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست.تهران،ملی،شهریور1391
-بررسی عوامل تاثیر گذار در مکانیابی دفن زباله در محیط (GIS)  بر اساس مدل تلفیق وزنی: مطالعه موردی مشگین شهر . موسی عابدینی، چمین موسی زاده و  حکیمه نجفی. دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست.تهران،ملی،شهریور1391
-
 
- مقاله اي تحت عنوان ‹‹   تاثیر اقلیم بر معماری و توسعه گردشگری شهرستان یزد، اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین، موسی عابدینی، معصومه چراغی - ویدا رحمانی و معصومه زمانی. 17  اسفند ماه  1391
- مقاله اي تحت عنوان ‹‹برآورد دبی سیلابی با استفاده از مدل های تجربی فولر جاستین ، درمحیط Arc GIS (مطالعه موردی : حوضه شهری ایذه-خوزستان، همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی، 9 اسفند 1391-تهران-خانه اندیشمندان علوم انسانی. موسي عابديني، اباذر اسمعلی عوری، هوشنگ عباسی، معصومه موسوی ، سوسن طولابی،
- مقاله اي تحت عنوان ‹‹ مکان یابی بهینه توسعه فیزیکی شهر سرعین با استفاده از مدل فازی و همپوشانی››    موسي عابديني، معصومه چراغی، کامرانی و ویدا رحمانی. 1392 26 اردیبهشت ماه.همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری-بوکان
- مقاله اي تحت عنوان ‹‹  ارزیابی پتانسیل توسعه کارست با استفاده ار تلفیق وزنی در محیط (GIS) مطالعه موردی ناهمواریهای  بیستون- پراوا›› معصومه چراغی، موسي عابديني، محمد رضا اقبال-1392- 26/2/1392 دانشگاه پیام نور سقز.
- مقاله اي تحت عنوان ‹‹ کاربرد  (GIS)  در تحلیل و بررسی عناصر فیزیوگرافی حوضه های آبخیز شهری››   موسي عابديني، معصومه موسوی، - اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست. تهران-پژوهشکده سوانح طبیعی، ایران. اسفند  1391.
- مقاله اي تحت عنوان ‹‹  بررسی پتانسیل رسوبدهی و شدت فرسایش حوضه آبخیز سولا چای- اردبیل با استفاده از مدل هیدروفیزیکی در محیط (GIS) ››  موسي عابديني، سوسن طولابی، معصومه موسوی- اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست. تهران-پژوهشکده سوانح طبیعی، ایران. اسفند  1391.
- مقاله اي تحت عنوان ‹‹  بررسی و تحلیل ویژگیهای فیزیو گرافی حوضه آبخیز سولا چای پتانسیل رسوبدهی و شدت فرسایش حوضه آبخیز سولا چای- اردبیل با استفاده از (GIS)››   موسي عابديني، سوسن طولابی، فولاد ناصر آبادی- اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست. تهران-پژوهشکده سوانح طبیعی، ایران. اسفند  1391.
- مقاله اي تحت عنوان ‹‹ مدلسازی فرسایش خاک و تولید رسوب با استفاده از مدل  EPM در محیط (GIS). نخستین همایش ملی دانشجویی پیشگیری و مبارزه با فرسایش خاک-دانشگاه لرستان 4 اردیبهشت 1392 .
- مقاله اي تحت عنوان ‹‹ نقش ژئومورفولوژی در توسعه فیزیکی شهری با استفاده از مدل  مطالعه موردی : شهر سقز مدل تاپسیس( Tapsis ) موسی عابدینی، معصومه زمانی و محبوب ریحان. دومین همایش  نقش جغرافیا در برنامه ریزی محیطی هزاره سوم.،مورخ 26/2/1392. دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور کردستان .
- مقاله اي تحت عنوان ‹‹ نقش پارامترهای  ژئومورفولوژیکی  در توسعه فیزیکی شهرایوان غرب باا استفاده از مدل تاپسیس( Tapsis  ) مطالعه موردی : شهر سقز، موسی عابدینی، معصومه زمانی و محبوب ریحان. دومین همایش  نقش جغرافیا در برنامه ریزی محیطی هزاره سوم.،مورخ 26/2/1392. دانشگاه پیام نور سقز.
- مقاله اي تحت عنوان ‹‹ بررسی پتانسیل های گردشگری در پهنه های کارستی با تاکید بر توسعه پایدار مطالعه موردی ناهمواریهای بیستون- پروآ، دومین همایش گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین. 11 تیر ماه 1392. معصومه چراغی ،موسی عابدینی، محمد رضا اقبال
-مقاله اي تحت عنوان ‹‹ کاربرد  (GIS)  در شناسایی و پهنه بندی مخاطرات محیطی شهرها(مطالعه موردی شهرستان ایذه خوزستان). دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی  محیط زیست، 24 مرداد 1392.
--مقاله اي تحت عنوان ‹‹بررسی رابطه سازه های آبی با شرایط ژئومورفولوژی(مطالعه موردی سازه های آبی شوشتر). 26 آبان ماه . 1392، اولین گردهمآی انجمن کواترنری ایران. موسی عابدینی و فریبا بیگی پور، دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
- مقاله اي تحت عنوان ‹‹تاثیر توریسم بر سرانه کاربریهای اراضی شهر توریستی سرعین. اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست، مهر ماه 1392، 17 و 18. نویسندگان ژاله زهتابی اصل، موسی عابدینی، دکتر اصغر شکر گزار.
- مقاله اي تحت عنوان ‹‹پژوهشی در پتانسیل های محیطی و اثرات آن بر گردشگری و کاربری اراضی با استفاده از GIS مطالعه موردی شهر توریستی سرعین. اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست، مهر ماه 1392، 17 و 18. نویسندگان، موسی عابدینی،  ژاله زهتابی اصل ، دکتر اصغر شکر گزار.
 
- مقاله اي تحت عنوان ‹‹ارزیابی و پهنه بندی احتمال خطر زمین لغزش های منطقه گلستان شهرستان  خلخال، دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی، 1393 ، 15 مهرماه، اورمیه،  راحیل تمیمی، موسی عابدینی.
- پهنه بندي خطر وقوع زمين لغزش در حوضه هاي آبخيز شهري با استفاده از مدل WLC (مطالعه موردي: حوضه آبخيز شهر ايذه- خوزستان، دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی، تهران، دانشگاه خوارزمی، معصومه موسوی ، موسی عابدینی 1392
- تحليل و پهنه بندي خطر سيلاب درحوضه آبخيز شهر ايذه با استفاده از مدل هاي تجربي و سلسله مراتبي، موسوی، معصومه؛ موسی عابدینی و اباذر اسمعلی،دومين كنفرانس بين المللي مخاطرات محيطي، تهران، دانشگاه خوارزمی، 1392
- بررسي اثرات خشكسالي بر آبخوان دشت ايذه  ، معصومه موسوی ، موسی عابدینی سيده فاطمه موسوي ، دومين كنفرانس بين المللي مخاطرات محيطي، تهران، دانشگاه خوارزمی، 1392
- تهيه نقشه ي حساسيت به خطر وقوع زمين لغزش(LSI) با استفاده از روش نسبت فراواني (FR) در محيط ArcGIS (مطالعه موردي: حوضه آبخيز نوژيان، اولین همایش ملی مجازی علوم زمین، ارومیه، انجمن کاوشگران جوان زمین ارومیه، طولابی، سوسن؛ موسی عابدینی و طاهر فرهادی نژاد، 1392.
- رويكرد بنچ ماركينگ در طرح مسكن سازگار با اقليم ، دکتر عطا غفاري گیلانده، دكتر موسي عابدیني، حجت اختري ، خدیجه میکائیلی حاجی کندی، کنفرانس بین الملی مهندسی طراحی و توسعه پایداری شهری، 18 و 19 دسامبر. کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری، تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز،1392
- تحليل و بررسي وضعيت نئوتكتونيكي حوضه آبخيز سولاچاي با استفاده از شاخصهاي ژئومورفيك و تكنيك  GIS  ، عابدینی و طولابی،
- پهنه بندي خطر زمين لغزش با استفاده از مدل AHP و نرم افزار هاي EC و GIS(مطالعه موردي: حوضه آبخيز نوژيان،- انتخاب جهت توسعه شهر با استفاده از GIS نمونه موردي: شهر اهر، موسی عابدینی و محوب ریحان   چهارمين همايش علمي سراسري دانشجويي جغرافيا- تهران، 1391
-- مقاله اي تحت عنوان ‹‹ ارزیابی توانمندیهای ژئو توریستی مکانهای ژئومورفولوژیکی با استفاده از مدل پرالونگ : مطالعه موردی شهرستان رامیان. همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی، همدان،1393، موسی عابدینی، حبیب ابراهیم پور، انه سلطان یلمه..
-- مقاله اي تحت عنوان ‹‹ ارزیابی توانمندی های ژئو توریستی شهرستان رامیان با استفاده از مدل سوات، اولین همایش توریسم و گردشگری سبز در ایران. 18 اردیبهت 93. موسی عابدینی و انه سلطان یلمه.
-- مقاله اي تحت عنوان ‹‹ ‹‹ مدلسازی فرسایش خاک و تولید رسوب با استفاده از مدل EPM در محیط (GIS)، نخستین همایش ملی دانشجویی پیشگیری و مبارزه با فرسایش خاک، 4 ادیبهشت 1392، دانشگاه لرستان، سوسن طولابی ،موسی عابدینی،  اباذر اسمعلی
-عابدینی، موسی؛ محمد حسین فتحی و ابراهیم بهشتی جاوید، 1393، پهنه بندی پتانسیل خطر وقوع زمین لغزش با مدل منطق فازی (مطالعه موردی: حوضه رودخانه قوری چای)، اولین همایش علوم جغرافیایی ایران، تهران، موسسه جغرافیا،
-عابدینی، موسی؛ محمد حسین فتحی؛ فاطمه سوزنده پور و میرکامل حسینی، 1393، کاربرد فناوری GIS در پهنه بندی و براورد فرسایش خاک و تولید رسوب حوزه آبخیز دهکده سفید، اولین همایش علوم جغرافیایی ایران، تهران، موسسه جغرافیا،
-  ارزیابی توانهای گردشگری منطقه نمونه گردشگری حماملوی ورزقان در آذربایجانشرقی به روش  T SWO، دوازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران، موسی عابدینی، احد رنجبری و خدیجه محمدی. اسفند ماه 1393. نجف آباد اصفهان.
- مدلسازی حداکثر دبی سیلاب با استفاده از نرم افزار    WMS مطالعه موردی مشکین شهر- نسرین شاهمحمدی، موسی عابدینی و فاطمعه مدنی. دومین کنگره بین المللی مدیریت شهری ایران. ص 93 .
 
-برآورد فرسایش خاک و تولید رسوب در حوضه عنبران با استفاده از مدل وپ و GIS ، کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی و..، دانشگاه تبریز، بین المللی، شروع  25/7/94 اتمام 26/7/94، موسي عابديني ، حسین دانشور و اباذر اسمعلی.
- برسی مخاطرات ژئومورفولوژی شهر کوثر(گیوی) جهت مکانیابی بهینه برای توسعه آتی.. ، اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی، موسسه عالی و علوم فناوری خوارزمی شیراز، بین اللمللی  شیراز، شروع  15/5/94 اتمام 15/5/94،  موسي عابديني،فاطمه مطلبی و محسن زارع.
- کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در مد سازی فرسایش و رسوب، اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی، موسسه عالی و علوم فناوری خوارزمی شیراز، بین اللمللی  شیراز، شروع  15/5/94 اتمام 15/5/94، موسي عابديني، زهرا محمدی و محسن زارع.
- ارزیابی تغییرات خط ساحلی دریاچه اورمیه با پردازش داده های ماهواره ای، اولین کنفرانس بین اللملی زمین ،فضا و انرژی پاک، دانشگاه محقق اردبیلی، شروع  14/8/94 اتمام 14/8/94.
- برآورد میزان فرسایش و رسوب در حوضه آبخیز آق لاقان چای با استفاده از مدل EPM، اولین کنفرانس ایده های نوین در کشاورزی و محیط زیست و گردشگری، موسسه حامیان زیست اندیش آرمانی، شروع  29/9/94 اتمام 29/9/94، موسي عابديني ، الناز پیروزی و مینا سلیمانی.
- برآورد پتانسیل رسوب¬دهی در حوضه آبخیز آق لاقان چای با استفاده از مدل هیدرولوژیکی، اولین کنفرانس ایده های نوین در کشاورزی و محیط زیست و گردشگری، موسسه حامیان زیست اندیش آرمانی، شروع  29/9/94 اتمام 29/9/94، موسي عابديني ، الناز پیروزی و مینا سلیمانی.
- تعیین مناطق فرونشست احتمالی دشت روانسرا- سنجابی با استفاده از.....، دومین کنگره بین¬ المللی علوم زمین و توسعه شهری، شرکت کیان تایر و جهاد دانشگاهی آذر بایجان شرقی، شروع  23/3/95 اتمام 23/3/95، موسی عابدینی، علی خان بیگی، توحید موسی پور و حسین دانشور.
- برآ ورد فرسایش خاک و تولید رسوب در حوضه آبخیز عنبران با مدل (WEEP International Conference on Sustainable Development، ایران، تبریز،  19/7/95 تا 20/7/95. موسی عابدینی، حسین دانشور و اباذر اسمعلی.
- ارزیابی فرسایش خاک با استفاده از معادله اصلاح شده فرسایش جهانی خاک: حوضه پیله رود، چهارمین گنکره کشاورزی ارگانیگ و..، دانشگاه محقق اردبیلی، ملی، 28/1/94 اتمام 29/1/94.  فاطمه قلی نیا، اباذر اسمعلی شکر اله اصغری،موسي عابديني ومکائیل بدرزاده.
- ارزیابی خطر فرسایش خاک با استفاده از مدل جهانی فرسایش خاک( USLE): حوضه پیله رود، علوم مهندسی آب، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ملی، 9/12/93 اتمام 10/12/93. فاطمه قلی نیا،اباذر اسمعلی، شکراله اصغری موسي عابديني و مکائیل بدر زاده.
- شبیه سازی جریان رودخانه با استفاده از مدل WetSpa، یازدهمین همایش ملی علوم مهندسی آبخیزداری ایران ...، دانشگاه یاسوج 31/1/95 مریم باقری اردبیلیان، اباذر اسمعلی، موسي عابديني و اسماعیل گلی.
- تهیه نقشه پارامتر های مر تبط با کاربری اراضی حوزه ی آبخیز خیاو چای با استفاده از مدل WETSPA، دومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی، موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز، بین المللی،7/12/ 94 تا 10/12/94.شیراز. مریم باقری اردبیلیان، اباذر اسمعلی،رسول ایمانی، موسي عابديني و اسماعیل گلی.
- تهیه نقشه ضریب روانآب پتانسیل و ظرفیت ذخیره ی چالابی حوزه ی آبخیز خیاو چای با استفاده از مدل WETSPA، دومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی، موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز، بین المللی،7/12/ 94 تا 10/12/94.شیراز. مریم باقری اردبیلیان، اباذر اسمعلی،رسول ایمانی، موسي عابديني و اسماعیل گلی.
- رویکرد آشکار سازی زمین لغزش ها و راهکارهای پایدارسازی دامنه ها، دومین کنگره بین¬ المللی علوم زمین و توسعه شهری، شرکت کیان تایر و جهاد دانشگاهی آذر بایجان شرقی،شروع 19/7/95 اتمام 20/7/95. شهرام روستایی، موسي عابديني و محمد حسین فتحی.
- کاربرد پردازش تصویر شیئ گرا در سنجش از دور، اولین همایش بین المللی مخاطرات طبیعی و بحرانهای زیست محیطی ایران ، شرکت کیان تایر و جهاد دانشگاهی آذر بایجان شرقی،شروع 23/3/95 اتمام 23/3/95، محمد حسین فتحی، شهرام روستایی و موسي عابديني. تبریز
- تجزیه و تحلیل ژئوموفولوژی کرانه¬های جنوبی اهرچای از روستای نصیرآباد تا سد ستارخان، دومین کنگره علوم زمین و توسعه شهری ، شرکت کیان تایر و جهاد دانشگاهی آذر بایجان شرقی  ، شروع  23/3/95 اتمام 23/3/95
موسی عابدینی، شهرام روستایی ، محمدحسین فتحی. تبریز
-بررسی عوامل موثر بر وقوع سیلاب در حوضه زنجانرود با استفاده از GIS، اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران¬های زیست محیطی ایران، شرکت کیان تایر و جهاد دانشگاهی آذر بایجان،  شروع  23/3/95 اتمام 23/3/95، موسی عابدینی،رقیه فولادی،آباذر اسمعلی و غلامرضا احمد زاده.
- پهنه بندی خطر وقوع سیلاب در حوضه زنجانرود با استفاده از GIS، اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران­های زیست محیطی ایران، شرکت کیان تایر و جهاد دانشگاهی آذر بایجان،  شروع  23/3/95 اتمام 23/3/95، موسی عابدینی،رقیه فولادی،آباذر اسمعلی و غلامرضا احمد زاده.

 
مقالات کنفرانس های بین المللی

1-Presentated oral paper -Quantities analysis of soil erosion via runoff (emphasize to rill and gully erosion), in the Hadishar and Garragooz mountains and plains with modern methods and techniques (Iran-Northern Azerbyjan).  in the international soil meeting conference (ISM)on the 22-26 may 2006 in Harren university in Turkey country. In the full paper book printed.
 
2-Numerical analysis of hydro-geomorphologic and Environmental Potentials of touristy Ormieh lake basin and shorelines for land planning (North West of Iran). International soil science congress .Turkey. Samsun  city. 29 Mayes university. Samsun  city. 29 Mayes university. 2010- may 26-28. In the full paper book printed.
3-Quantitative analysis of soil erosion and sediment yield of Alaki Chay basin and suggesting fundamental approach for optimal management(Iran-Northern Azerbaijan)..- International soil science congress Turkey. Samsun  city. 29 Mayes university.2010- may 26-28.In the full paper book printed.
 5- An analysis of soil erosion and sediment yield of the Busmange Chay watershed in order to management (Iran- Azerbaijan)- International soil conference Turkey. Samsun city. 29 Mayes university. In the full paper book printed.
6- Landslide hazard zonation on the in the Khiyav Chay watershed using analytic hierarchical processes (AHP (using Arc GIS (Azerbyjan -Iran). Turky-Izmir, International soil science congress 2012.15-17 may. In the full paper book printed.
 
7- Numerical investigation on the gully erosion and sediment yield of the Khiyav Chay watershed in Meshkin Shar: using GIS (Ardabel-Iran)
Turky-Izmir, International soil science congress 2012.15-17 may. In the full paper book printed.
8- The Flood Risk Zoning with MCDM Techniques Multicriteria, INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES 8th, 9th and 10th of September, 2014, Istanbul, Turkey.
9- An investigation on the hydro-geomorphologic, Environmental potentials of touristy Ormieh lake basin a (North West of Iran). INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES 8th, 9th and 10th of September, 2014, Istanbul, Turkey.
10-Investigation in tourist effects on the land use of Tourist Sarein city,  International Conference on Architecture & Civil Engineering
(ICAACE 2015) Antalya TURKEY, Sept. 7-8, 2015  , Mousa Abedini .
داوری در کنفرانس‌ها
- داور مجلات معتبر علمی - پژوهشی، جغرافیا توسعه، تحقیقات جغرافیایی، جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، فضای جغرافیای، ژئومورفولوژ کمی، تحقیقات کابردی جغرافیا، هیدروژئومورفولوژی و..
داور  چندین همایش ملی و بین المللی-داور چند طرح های بین سازمانی
عضو کمیته علمی همایش آسیب شناسی توسعه گردشگری در ایران. دانشگاه پیام نور تبریز،  
فعالیت های اجرایی

 

91/7/16- معاون پژوهشی دانشکده علوم انسانی از مورخ

-مسئول تجهيز و راه اندازي گروه جغرافياي طيبعي دانشگاه محقق اردبيلي در دانشکده ادبيات و علوم انساني از مورخه 8/84.

داوری مقالات در مجلات علمی
 داوری مقالات علمی پژوهشی متعدد در مجلات معتبر علمی - پژوهشی، جغرافیا توسعه، تحقیقات جغرافیایی، جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، فضای جغرافیای، ژئومورفولوژ کمی، تحقیقات کابردی جغرافیا، هیدروژئومورفولوژی و..
برگشت به صفحه کارنامه علمی