اعضا - موسی عابدینی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور موسی عابدینی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌های تدریس شده
* دروس تدريس شده: 1-تدريس دروس کارشناسي ارشد : برنامه ريزي محيطي - هيدرولوژي آبهاي سطحي- روشها و تکنيهاي برنامه ريزي در ژئومورفولوژي 2- دروس دکترا: تحلیل های کمی در ژئومورفولوژی،مخاطرات رودخانه ها و مسیل های شهری، روش شناسی تحلیلی در ژئومورفولوژی  2-تدريس دروس کارشناسي : کاربرد جغرافيای طبیعی در برنامه ريزي شهري-ژئومورفولوژي (ژئواقليمي-ژئومورفولوژي خاکشناسي)- ژئومورفولوژي ايران- تفسیر نقشه و نمودارهای ژئومورفولوژی -آبخيزداري- هوا و اقليم و آب هواشناسي در رشته هاي کشاورزي- جغرافياي خاکها -کارتوگرافي-زمين در فضا- كامپيوتر -اكوسيستم عملي- جغرافياي خاکها-حفاظت خاکها- زبان تخصصي2- فيزيك و هواشناسي 2-تدريس در دانشگاه آزاد اسلامي مرند بمدت چهار سال( 78 الي82 ).دروس مباني علم جفرافيا-تاريخ علم جغرافيا 3-تدريس در دانشگاه پيام نور شهرستان بستان آباد از مهر ماه سال 84 -دروس ژئومورفولوژي ساختماني - ژئومورفولوژي ديناميك( اقليمي) 4- تدريس زبان تخصصي (تقويتي کنکور کارشناسي ارشد جغرافيا)درآموزشگاه زبانسراي شهرستان مرند بمدت يک سال( 1381، ژئومورفولوژی پیشرفته،
:: ::