اعضا - موسی عابدینی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور موسی عابدینی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌های تحقیقاتی
- 1-مجري طرح دانشگاهي« بررسي سيستماتيک هيدروژئومورفولوژي و توانهاي محيطي منطقه درياچه توريستي شورابيل جهت ارائه راهکارهاي اصولي کاربري اراضي (آمايش بهينه به منظور جذب توريست بيشتر. اتمام .1385. شروع 15/3/86/ - مجري طرح پژوهشي تحت عنوان( تجزيه و تحليل مسائل هيدروژئومورفولوژي و پتانسيل هاي محيطي حوضه آبريز درياچه نئور به منظور ارائه راهکارهاي آمايش بهينه و جذب توريست). شروع 25/10/84 . اتمام آذر ماه 9/85 -مجري طرح تحت عنوان مطالعه موردي هيدروژئومورفولوژي و توانهاي محيطي حوضه آبريز گوجا قيه با تاكيد بر خاكزائي،تحول و فرسايش خاک به منظور کاربری بهینه اراضی(غرب زنجان).شروع 15/1/85 اتمام شهریور ماه 9/86 . -مجري طرح پژوهشي تحت عنوان« تجزيه و تحليل کمي مسائل هيدروژئومورفولوژي حوضه آبريز ليکوان چاي با تاکيد بر خاکزائی،تحول و فرسايش خاک به منظور ارائه کاربری بهینه اراضی(جنوب شرق استان اردبيل).سال 1385. شروع 23/2/86 .اتمام بهمن ماه 11/88 - مجري طرح پژوهشي تحت عنوان « تجزيه و تحليل روند توسعه شهر تاريخي و توريستي اردبيل با تاکيد بر کاربري اراضي شهري در ارتباط با توانهاي محيطي آن و ارائه راهكارهاي بهينه كاربري اراضي در توسعه شهر ، شروع 15/3/86 اتمام تیر ماه 4/87 - مجري طرح پژوهشي تحت عنوان تجزيه و تحليل عوامل خاکزائي و رسوبدهي حوضه آبخيز هرزند چاي و شيوه¬هاي متناسب آبخيزداري(غرب آذربايجان شرقي). در دانشگاه محقق اردبيلي-شروع 15/10/86 اتمام شهریور ماه سال6/ 1387 - همکار طرح تحقيقاتي تحت عنوان« مدلسازي کاربري اراضي شهر سرعين با استفاده از مدل کلو در افق GIS..... -با دانشگاه محقق اردبيلي- در دانشگاه محقق اردبيلي -1387 -مجري طرح پژوهشي تحت عنوان « پژوهشي در مورفوتکتونيک و مورفوديناميك حوضه آبخيز باسمنج چاي با تاکيد بر فرسايش خاک و رسوبدهي (جنوب تبريز.در دانشگاه محقق اردبيلي-1387 - مجری طرح تحقيقاتي تحت عنوان « بررسي مخاطرات هيدروژئومورفولوژي در ناپايداري فونداسيون ساخت و سازهاي شهر توريستي سرعين» با دانشگاه محقق اردبيلي. شروع12/6/87 اتمام مهر ماه 7/ 1388 - مجری طرح تحقيقاتي تحت عنوان « مطالعه موردي مخاطرات هيدروژئومورفولوژي و مورفوديناميک فعال در ناپايداري فونداسيون ساخت و سازها در کلان شهر تبريز» با دانشگاه محقق اردبيلي شروع 25 /1/88 اتمام بهمن ماه 11/ 1388 - مجری طرح تحقيقاتي تحت عنوان مطالعه موردي مخاطرات محيطي (مسائل هيدروژئومورفولوژي) و اثرات آنها بر ساخت و سازهاي شهرگرمی » با دانشگاه محقق اردبيلي. شروع 15/11/88 اتمام آبان – 7/1389 -همکار طرح تحقيقاتي تحت عنوان« تهيه نقشه هاي فرسايندگي باران و طبقه بندي مناطق با شدت¬هاي مختلف فرسايندگي در استان اردبيل-اتمام 1388 -- مجری طرح تحقيقاتي تحت عنوان « پژوهشي در مورفوتکتونيک و مورفوديناميك حوضه آبخيز کلقان چاي با تأکيد بر فرسايش خاک و رسوبدهي (شرق سهند) با استفاده از Arc GIS با دانشگاه محقق اردبيلي- شروع 15/4/90 اتمام - 1390 همكاري در طرح ‹‹ بررسي وضعيت موسسه هاي فرهنگي و هنري جوانان.در استانداري آذربايجانشرقي › در سال 75 با دبيرخانه جوانان استان. - همكار طرح سازمان مديريت صنعتي استان آذربايجان نشرقي تحت عنوان « بررسي و شناخت نيازهاي آموزش مديران وكاركنان صنايع وكارخانجات،. - همکارطرح تحقيقاتي تحت عنوان «بررسی عوامل موثر در دانش، مهارت و نگرش گندمکاران در قلمرو و مدیریت خاک زراعی. با دانشگاه محقق اردبيلي-1389 - مجری طرح تحقيقاتي تحت عنوان « پهنه بندي خطر زمين لغزشهاي حوضه گيوي چاي بر اساس روش تحليل سلسله مراتبي (AHP) در محيط Arc GIS . با دانشگاه محقق اردبيلي-1390--
- همکارطرح تحقيقاتي تحت عنوان «ارزیابی اثرات هیدروژیک تغییر کاربری بر میزان رونآب سالانه  در حوضه آبخیز قره سو با استفاده از مدل ( L- THIA)- اتمام 1393- مجری دکتر اسفند یاری- همکار اصلی عابدینی
- مجری طرح  تحقيقاتي تحت عنوان  « پهنه بندی خطر وقوع سیلاب و ارزیابی خسارت آن در حوضه آبخیز خیاو چای مشکین شهر با مدلANP  و Arc GIS » با دانشگاه محقق اردبيلي شروع  21/11/92-اتمام 21/11/1393 : آبان ماه
- مجری طرح  تحقيقاتي تحت عنوان «پهنه بندی خطر وقوع سیلاب حوضه آبخیز لیقوان چای با استفاده از مدل ANP  و Arc GIS » اتمام-  20 اسفند ماه 1393- همکار خانم اسفندیاری
- مجری طرح  تحقيقاتي تحت عنوان « پهنه‌بندی و ارزیابی فرسایش خاک در حوضه آبخیز سد یا¬مچی با استفاده از مدل فازی» شروع 8/4/94 ، اتمام 30/2/95. همکارطرح نازیلا یعقوب نژاد.
- مجری طرح تحقیقاتی : مقالات جغرافیای طبیعی استان اردبیل -بنیاد دایره المعارف استان اردبیل-  شماره قرارداد- 1698/92/247 در مورخ 19/9/92- شروع 14/12/92 - اتمام 6/4/94 .
 
:: ::