اعضا - موسی عابدینی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور موسی عابدینی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
فعالیت های اجرایی

 

91/7/16- معاون پژوهشی دانشکده علوم انسانی از مورخ

-مسئول تجهيز و راه اندازي گروه جغرافياي طيبعي دانشگاه محقق اردبيلي در دانشکده ادبيات و علوم انساني از مورخه 8/84.

:: ::