اعضا - موسی عابدینی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور موسی عابدینی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
داوری در کنفرانس‌ها
- داور مجلات معتبر علمی - پژوهشی، جغرافیا توسعه، تحقیقات جغرافیایی، جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، فضای جغرافیای، ژئومورفولوژ کمی، تحقیقات کابردی جغرافیا، هیدروژئومورفولوژی و..
داور  چندین همایش ملی و بین المللی-داور چند طرح های بین سازمانی
عضو کمیته علمی همایش آسیب شناسی توسعه گردشگری در ایران. دانشگاه پیام نور تبریز،  
:: ::