اعضا - موسی عابدینی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور موسی عابدینی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
کتاب‌های منتشر شده
1-ژئومورفولوژی تکتونیکی ( جلد اول)، چاپ اول 1395. نشر دانشگاه محقق اردبیلی. 292 صفحه، نویسنده موسی عابدینی
 
2-ژئومورفولوژی تکتونیکی ( جلد  دوم)، چاپ اول 1395. نشر دانشگاه محقق اردبیلی. نویسنده موسی عابدینی
214 صفحه.
3-مبانی فرونشست زمین، چاپ اول 1395. نشر دانشگاه محقق اردبیلی. 230 صفحه.نویسنده موسی عابدینی
 
4-ژئوتوریسم آذربایجانشرقی، .انتشارات نگین سبلان، سال 1395 ،  295  صفحه.نویسندگان موسی عابدینی و احد رنجبری
5-  کتاب هیدروژئومورفولوژی شهری، انتشارات نگین سبلان،1395، موسی عابدینی

 
:: ::