اعضا - برومند صلاحی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور برومند صلاحی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده

مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی

 

- On the Relationship between MODIS Land Surface Temperature and Topography in Iran, Physical Geography, 2018.

 

- Synoptic patterns leading to hailstorm in Chaharmahal and Bakhtiari province, Iran, Journal of Earth System Science, 2018.

 

- The modeling of precipitation and future droughts of Mashhad plain by using stochastic time series and standardized precipitation index (SPI), International Journal of Environmental Research, 2016.

 

- Detection of Minimum and Maximum Temperature Variations in North West of Iran Using LARS-WG model, International Journal of Geosciences and Environment Planning, 2016.


- A new approach in temporal-spatial reconstruction and synoptic analysis of cold waves in the northwest of Iran, Theoretical and Applied Climatology, 2018.

 

- The Investigation and Forecasting of Relative Humidity Variation of Pars Abad-e-Moghan, North-West of Iran by ARIMA Model, Research Journal of Applied Sciences, 2011.

 

- Germi County Seasonal Precipitation Routing and Analysis, Using Holt-Winters Method for Time Series with Non-Seasonal Changes, Technical Journal of Engineering and Applied Sciences, 2013.

 

  - پتانسيل ‌سنجي انرژي باد و برازش احتمالات واقعي وقوع باد با استفاده از تابع توزيع چگالي احتمال ويبول در ايستگاههاي سينوپتيك استان اردبيل، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي دانشگاه اصفهان، سال 1383، شماره 72.

-  بررسی رژیم باد در ایستگاه سینوپتیک مشکین شهر و تعیین احتمال وقوع سرعتهای آن با استفاده از مدل ریاضی رایله، نشریه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز، سال 1383، شماره 15.

-  محاسبه چگالی و توان باد به منظور استفاده از انرژی آن در اردبیل، مجله پژوهشهای جغرافیایی دانشگاه تهران، سال 1384، شماره 37.

-   سیلاب و تمهیدات مدیریتی برای مهار آن در رودخانه میناب (حد فاصل سد میناب تا تنگه هرمز)، فصلنامه جغرافیایی سرزمین، سال 1384، شماره 8.

 -  امكانسنجي استفاده از انرژي باد در پارس ‌آباد مغان، نشریه علمي پژوهشی سپهر، سال 1384، شماره 53.

-  معرفي نرم‌افزار رسم گلباد (Wrplot 3.50) به زبان ساده، نشریه علمي پژوهشی سپهر، سال 1384، شماره 55.

-  ارتباط نوسانهاي گردش جوي ـ اقيانوسي اطلس شمالي با خشكساليهاي آذربايجان شرقي، مجله پژوهشهای جغرافیایی دانشگاه تهران، سال 1386، شماره 60.

-  شبيه سازي تغييرات دما و بارش تبريز در شرايط دو برابر شدن دي اكسيد كربن جو با استفاده از مدل گردش عمومي مؤسسه مطالعات فضايي گودارد  GISS، مجله پژوهشهای جغرافیایی دانشگاه تهران، سال 1386، شماره 62.

- ارتباط نوسانهاي گردش جوي ـ اقيانوسي اطلس شمالي با خشكساليهاي آذربايجان شرقي
، مجله پژوهشهای جغرافیایی دانشگاه تهران، 1386.

 بررسي هيدرولوژي كمي و هيدروگراف واحد مصنوعي خياوچاي با روش های SCS و SNYDER ، مجله علم و فن آوري، سال 1388، شماره 1 و 2.

 - پيش بینی دماهاي حداكثر با استفاده از مدل شبكه عصبي مصنوعي مطالعه موردي: شهرستان اردبيل، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي دانشگاه اصفهان، سال 1389، شماره 98.

-  بررسی ویژگیهای آماری و همدیدی توفانهاي تندری استان اردبیل، مجله پژوهشهای جغرافیای طبیعی دانشگاه تهران، سال 1389، شماره 72.

 -  تحلیل همدید و آماری مه های فرودگاه اردبیل و ارائه ساعات مناسب پروازی، مجله پژوهشهای جغرافیای طبیعی دانشگاه تهران، سال 1390، شماره 77.

-  شناسايي تيپهاي هوای ایستگاه سینوپتیک اردبیل و ارتباط آن با الگوهای گردشی جوّ، مجله جغرافیا و توسعه، سال 1391، شماره 28.

- شناسايي تيپهاي هوای ایستگاه سینوپتیک اردبیل و ارتباط آن با الگوهای گردشی جوّ، مجله جغرافیا و توسعه، 1391.
 
- تحلیل سینوپتیک مخاطرات اقلیمی شهرستان یاسوج، مطالعه موردی: بارش سنگین 20 اسفند 1389، مجله جغرافیا و مخاطرات محیطی، 1392.
 
- شبیه سازی فرایند بارش– رواناب در زیرحوضه جنوبی رودخانه قره سو با استفاده از مدل شبكه های عصبي مصنوعي، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، 1392.
 
- تحليلي بر رابطه زماني نوسان اطلس شمالي و شاخص های دمای سطحي اقيانوس اطلس، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، 1392.
 
- ارزيابي تغييرات اقليمي آينده استان اصفهان با استفاده از مدلهاي BCM2 و HADCM3 در محیط ریزگردان LARS-WG، مجله مطالعات جغرافيايي مناطق خشك، 1393.
 
- الگوسازی و مدلبندی درجه حرارت شمال استان اردبیل به منظور مدیریت خشکسالی، مجله فضای جغرافیایی، 1393.
 
- مدلسازي و پيش بيني دبيهاي رودخانه هاي استان اردبيل با استفاده از مدل شبکه عصبي مصنوعي، مجله پژوهشهای دانش زمین، 1393.
 
- ارتباط شاخص اقلیمی NAO با مقادیر میانگین، حداکثر و حداقل دماي ماهانه شمال غرب ایران، نشریه تحقیقات کاربردي علوم جغرافیایی، 1393.
 
- تحلیل زمانی- مکانی و پهنه بندی احتمال وقوع خشکسالیها و ترسالیهای شمالغرب ایران، مجله فضای جغرافیایی، 1394.
 
- بررسي گرد و غبار و ارزيابي امكان پيش بيني آن بر اساس روش هاي آماري و مدل ANFIS در ايستگاه زابل، مجله جغرافيا و توسعه، 1394.
 
- واکاوي شرايط همديد- سنجش از دور رخداد توفان گرد و خاک شمال غرب ایران در مهر 1392، مجله جغرافیا، 1394.
 
- ارزیابی عملکرد مدلهای ریزمقیاس گردانی LARS-WG و SDSM در شبیه سازی تغییرات اقلیمی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، مجله علوم مهندسی و آبخیزداری ایران، 1394.
 
- ارزیابی فعالیت های نئوتکتونیکی حوضه آبریز علی آبادچای هوراند با استفاده از شاخص های تکتونیکی (SL-FD–BR- BS)، مجله پژوهشهاي علوم زمين،
1394.
 
- استخراج و تحليل الگوهاي سينوپتيک منجر به توفان هاي تندري دشت اردبيل، مجله پژوهشهای جغرافیای طبیعی، 1394.
 
- بررسی تأثیر تغییرات اقلیمی بر تغییرات رواناب سطحی مطالعۀ موردی: حوضۀ آبریز دریاچۀ ارومیه، مجله اکوهیدرولوژی، 1394.
 
- پیش بینی و تحلیل تغییرات بارش های ماهانه شهرستان اردبیل با استفاده از مدل های آریما، اتورگرسیو و وینترز، مجله آب و خاک،1394.
 
- ارزیابی پتانسیل انرژی باد و امکانسنجی استفاده از آن در ایستگاههای همدید استان فارس، مجله آب و هواشناسی کاربردی، 1394.
 
- پیش بینی و تحلیل رخداد یخبندانهای سبک و سنگین ایستگاههای منتخب استان اردبیل با استفاده از خروجی ریزگردان لارس دبلیو جی در دهه های آینده، مجله پژوهشهاي دانش زمين، 1395.
 
- تحلیل رفتار آماری و همدیدی شدیدترین باد فرساینده شمال غرب ایران، مجله پژوهشهای فرسایش محیطی، 1395.
 
- تحلیل فضایی خشکسالی اقلیمی شمال غرب ایران با استفاده از آماره خودهمبستگی فضایی، مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، 1395.
 
- واکاوی همدید علل ترمودینامیکی آتش سوزی جنگلهای شهرستان دزفول، مجله جغرافیا و مخاطرات محیطی، 1395.
 
- مدلسازی برخی شاخصهای مؤثر اقلیمی ایستگاه سینوپتیک اردبیل به منظور مدیریت بحرانهای طبیعی، مجله فضای جغرافیایی، 1395.
 
- پهنه بندی دمای رويه زمين ايران با داده های موديس، مجله مخاطرات محیط طبیعی، 1395.
 
- پیش بینی تغییرات دما و بارش در دهه 0202 در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه، مجله مهندسي و مدیریت آبخیز، 1395.
 
- بررسی شیب دمای سطح زمین در ایران با داده های روزهنگام مودیس، مجله پژوهش های جغرافیای طبیعی، 1395.
 
- پيش بینی روند تغییرات یخبندان در ایستگاه هواشناسی کاشان، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، 1396.
 
- ارزیابی توان محیطی کشت کلزا با مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس در استان مازندران، فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی، 1396.
 
- کاربرد روش ELECTRE در سطح بندی پتانسیل تراکم آلاینده های هوا در سطح شهر تبریز، فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای، 1396.
 
- پیش بینی تاریخ های شروع و پایان یخبندان های سبک و سنگین استان کرمانشاه بر اساس برونداد مدل های اقلیمی Bcm2 و Hadcm3 با بهره گیری از ریزگردان LARS–WG، مجله جغرافیا و برنامه ریزی، 1396.
 
- پیش ‌بینی تغيير پارامترهاي اقليمي حوضه آبريز درياچه اروميه در دوره 2030-2011، مجله علوم مهندسی و آبخیزداری ایران، 1396.
 
- پایش و تحلیل تطبیقی نقش خشکسالی هواشناسی بر تغییرات سطح ایستابی چاههای پیزومتری دشت مرند، مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، 1396.

- ارزیابی خشکسالی­های سرشاخه شمالی حوزه آبخیز رودخانه زاب در دوره 2065-2011، نشریه علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، 1397.

- تحلیل روند تغییرات بیشینه سرعت بادهای 120 روزه سیستان با آزمون­های من کندال و شیب تخمین سن، پژوهشهای دانش زمین، 1397.

- برآورد میزان تبخیر و تعرق در ارتباط با تغییرات اقلیمی در حوزه ی آبخیز دریاچه ارومیه، علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، 1397.

- پیش­بینی و تحلیل امواج گرمایی شهر زنجان با استفاده از ریزگردان لارس دبلیو جی و شاخص بالدی، فصل­نامه جغرافیای طبیعی، 1397.

- ارزیابی مدل IHACRES در شبیه سازی جریان رودخانه ای در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه، علوم مهندسی و آبخیزداری ایران، 1397. 

مقالات چاپ شده در کنفرانسهای معتبر

 

- فاكتورهاي آلاينده و پيامد آلودگي در اكوسيستم درياي خزر - كنفرانس سراسري محيط زيست و پيامدهاي آلودگي آن - دانشگاه آزاد اردبيل – پاییز 1378.


- تحليل آماري بادهاي حداكثر روزانه و تعيين احتمال وقوع انواع طوفان و پيش‌بيني آن با مدلهاي رياضي رايله و ويبول در ايستگاه اردبيل - كنفرانس بين المللي مخاطرات زمين، بلاياي طبيعي و راهكارهاي مقابله با آن ها – دانشگاه تبریز – مهر 1384.


- مورفوديناميك دامنه‌اي تهديدكننده محور ارتباطي اردبيل ـ خلخال و راههاي مقابله با آن - كنفرانس بين المللي مخاطرات زمين، بلاياي طبيعي و راهكارهاي مقابله با آنها – دانشگاه تبریز – مهر 1384.


- تحليل ناهنجاريهاي اقليمي (تغييرات دما و بارش) استان اردبيل - همایش بین المللی امنیت انسانی در غرب آسیا: دیدگاه ها و نقدها – دانشگاه بیرجند – آذر 1387.


- تجزیه و تحلیل عوامل سینوپتیکی مولد یخبندانهای شهرستان مشکین شهر - همايش ملي کاهش اثرات بلاياي جوي و اقليمي – اردبیل – فروردین 1388.


- تحلیل آماري و سينوپتيكي خشكساليهاي شهرستان مشكين شهر- همايش ملي کاهش اثرات بلاياي جوي و اقليمي – اردبیل – فروردین 1388.


- تجزیه و تحلیل رابطه آرایش الگوهای سینوپتیکی آتمسفری با ایجاد بارندگیهای سنگین استان اردبیل- همايش ملي کاهش اثرات بلاياي جوي و اقليمي – اردبیل – فروردین 1388.


- بررسی خشکسالیهای استان اردبیل با استفاده از شاخصهای آماری و سینوپتیکی - همایش ملی بحران آب و ضرورت احیای حقابه استان اردبیل از قزل اوزن - دانشگاه محقق اردبیلی – فروردین 1388.


- تبیین و آشکارسازی نوسانات دمایی جلگه مغان با استفاده از مدلهای ریاضی پیش بینی به منظور مدیریت بهینه آنومالیهای دمایی - سومین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست – دانشگاه تهران – خرداد 1388.


- تحلیل رابطه زمانی و مکانی بارشهای سواحل جنوب غرب دریای خزر با رژیم بارشی استان اردبیل در محیط GIS - دومین همایش ملی علوم جغرافیایی - دانشگاه ارومیه – مهر 1388.


- پیش بینی دماهای حداکثر شهرستان اردبیل با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه و شبکه های عصبی مصنوعی - اولین همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی – دانشگاه آزاد شهر ری – آبان 1388.


- توفانهاي گردوخاك، تهديدي بر هواي پاك شهر اردبيل - دومين همايش ملي سوخت، انرژي و محيط زيست – دانشگاه صنعتی کرمانشاه – اردیبهشت 1389.


- استخراج، شناسایی وتحلیل کمی تیپهای غالب سینوپتیکی هوای ایستگاه کرمانشاه - چهارمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست – دانشگاه تهران - خرداد 1389.


- بررسی میزان تاثیر نوسانات اطلس شمالی بر بارش و دمای استان لرستان- چهارمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست – دانشگاه تهران - خرداد 1389.


- بررسی و تحلیل سینوپتیکی بارشهای سنگین استان تهران- چهارمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست – دانشگاه تهران - خرداد 1389.


- تبیین و آشکار سازی نوسانات بارش شهرستان کرمانشاه با استفاده از مدلهای ریاضی- چهارمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست – دانشگاه تهران - خرداد 1389.


- بررسی فاکتورهای مورفوژنیک جاده اردبیل- آستارا ( گردنه حیران) و راههای مقابله با آن - چهارمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست – دانشگاه تهران - خرداد 1389.


- كاربرد مدل ANNS در تخمين پارامتر دبي مطالعه موردي: حوضه آبريز ساميان - سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی – اهواز - 1389.


- بررسی آماری و تحلیلی بر الگوهای همدید مولد گرد و خاک در استان فارس در سالهای (2002-1993) - دومين همايش ملي فرسايش بادي و طوفانهاي گرد و غبار – دانشگاه یزد – بهمن 1389.


- نگرشي بر عوامل همديد موثر بر وقوع بادهاي توفنده استان فارس و تحليل آماري آن در بازه زماني سالهاي 2005-1990 - دومين همايش ملي فرسايش بادي و طوفانهاي گرد و غبار – دانشگاه یزد – بهمن 1389.


- توان سنجی باد در راستای قائم و ارزیابی اقتصادی آن در اردبیل با استفاده از تکنیک برگشتی - اولین کنفرانس سالانه انرژی پاک –کرمان – اسفند 1389.


- ضرورت بارورسازی ابرهای کوهساری در استان اردبیل با رویکرد افزایش سطح پوشش برف - اولین همایش ملی برف، یخ و بهمن – دانشگاه شهرکرد – اسفند 1389.


- تحلیلی بر الگوهای همدیدی مسبب بارشهای برف سنگین شهرستان کرمانشاه - اولین همایش ملی برف، یخ و بهمن – دانشگاه شهرکرد – اسفند 1389.


- دلایل سینوپتیکی بروز یخبندانهای زودرس و دیررس شهرستان سنندج در دوره آماری 2005 – 1960- اولین همایش ملی برف، یخ و بهمن – دانشگاه شهرکرد – اسفند 1389.


- تحليل آماري و سينوپتيکي بارشهاي برف سنگين شهرستان کرمانشاه - پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست – دانشگاه آزاد اسلامشهر – اسفند 1389.


- تحلیلی بر علل خیزش طوفانهای گردوغبار در استان فارس در دهه گذشته – دانشگاه آزاد اسلامشهر – اسفند 1389.


- بررسی و تحلیل نوسانات بارش برف در شهرستان کرمانشاه - اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب – دانشگاه آزاد ابرکوه – اردیبهشت 1390.


- تحلیل آماری و سینوپتیکی توفانهای گرد و خاک در استان فارس در سالهای (2002-1993) - هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران –اصفهان - اردیبهشت 1390.


- بارورسازی ابرها مدیریت نوین جهت تأمین منابع آبی منطقه، مطالعه موردی امکانسنجی باروری ابرها در استان اردبیل - دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران –زنجان - اردیبهشت 1390.


- پیش بینی بادهای شدید (بیش از 24 نات در ثانیه) و برازش احتمالات واقعی وقوع باد با استفاده از تابع توزیع احتمال ویبول در ایستگاههای سینوپتیک استان فارس - پنجمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست – دانشگاه تهران – خرداد 1390.


- نگرشی بر تحلیل سینوپتیکی وقوع طوفانهای گرد و خاک در شهرستان آباده با تأکید بر شناسایی الگوهای همدید آن - پنجمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست – دانشگاه تهران – خرداد 1390.


- تحلیل بارشهای برف سنگین استان کرمانشاه با استفاده از مدل آماری من-کندال و الگوهای همدید - پنجمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست – دانشگاه تهران – خرداد 1390.


- منشا طوفانهای آباده و خسارتهای زیست محیطی ناشی از آن - پنجمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست – دانشگاه تهران – خرداد 1390.


- بررسی روند وقوع بارش در ایستگاه هواشناسی رامسر با استفاده از روش من-کندال - همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست – ارومیه – مرداد 1390.


- بررسی بارشهای سنگین و پیش بینی آن در استان مازندران - همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست – ارومیه – مرداد 1390.


- تحلیلی بر الگوهای اتمسفری ایجاد کننده بارشهای سنگین ایستگاه رامسر - همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست – ارومیه – مرداد 1390.


- آشکارسازی تغییرات شاخصهای رطوبتی شهرستان اردبیل با استفاده از مدلهای خطی و پلی نومیال - همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست – ارومیه – مرداد 1390.


- تحلیل آماری و پیش بینی طوفان گرد و خاک در استان فارس با استفاده از مدل روند خطی – پلی نومیال در سالهای 2002 – 1993 - همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست – ارومیه – مرداد 1390.


- بررسی رابطه پدیده النینو – نوسانات جنوبی (انسو) و خشکسالیها و ترسالیهای استان اردبیل - یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران – دانشگاه شهید بهشتی تهران – شهریور 1390.


- تحلیل و الگوسازی رطوبت شهرستان اردبیل با استفاده از مدل ساریما- یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران – دانشگاه شهید بهشتی تهران – شهریور 1390.


- تحلیل آماری یخبندانهای زودرس پاییزه و دیررس بهاره شهرستان بروجرد و تأثیرات آن بر آفات کشاورزی این شهرستان - اولین همایش ملی پایش و پیش آگاهی در گیاهپزشکی – بروجرد - بهمن 1390.


- تحلیل آماری یخبندانهای زودرس و دیررس شهرستان خرم آباد و تأثیرات آن بر کشاورزی این شهرستان - اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار – رامهرمز - 1390.


- بررسی آماری یخبندانهای کشاورزی در شهرستان الیگودرز- اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار – رامهرمز - 1390.


- بررسی اثرات توسعه اکوتوریسم پایدار در مناطق بیابانی استان اصفهان - اولين همايش ملي بيابان علوم، فنون و توسعه پايدار - کرج – 1391.


- ارزیابی شرایط اقلیم آسایشی نقاط چهارگانه استان اصفهان در جهت توسعه اکوتوریسم با استفاده از شاخص بیکر - اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک – ابرکوه – 1391.


- بررسی توفانهاي تندري غرب کشور با رویکرد کاهش خسارات محصولات کشاورزي- اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک – ابرکوه – 1391.


- تحلیل سینوپتیکیی یخبندانهاي زودرس و دیررس در شهرستان کنگاور با رویکرد توسعه پایدار- اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک – ابرکوه – 1391.


- ارزیابی فرصتها و چالشهای گردشگری شرق استان اصفهان با استفاده از شاخصهای زیست اقلیمی - اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم – نجف آباد – 1391.


- تحلیل سینوپتیکی یخبندانهای فراگیر استان کرمانشاه به عنوان یک بحران زیست محیطی - ششمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست – دانشگاه تهران – خرداد 1391.


- بررسی ویژگیهای آماری توفانهای تندری و بلایای طبیعی در شهرکرد - همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست – ارومیه – 1391.


- بررسی ویژگیهای آماری توفانهای تندری و بلایای طبیعی در لردگان همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست– ارومیه – 1391.


- بررسی تأثیرات مخرب بارش های سنگین و سیل زا بر محیط زیست و تنوع زیستی استان کردستان - همایش ملی تنوع زیستی و تأثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست – ارومیه – 1391.


- مدلسازي پيش بيني دماهاي حداقل شهرستان اردبيل با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي – چهارمین همایش جغرافیا – دانشگاه تهران – 1391.


- آشکارسازی نقش الگوهای کلان مقیاس چرخشی جوی _ اقیانوسی نیمکره شمالی در وقوع خشكساليهاي استان اردبیل به منظور مدیریت بهینه بحران – دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران – تهران – خرداد 1391.

:: ::