EN | AR | AZ | | ورود

اعضا - برومند صلاحی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور برومند صلاحی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده

مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی

 
عنوان مقاله عنوان مجله سال انتشار
The Investigation and Forecasting of Relative Humidity Variation of Pars Abad-e-Moghan, North-West of Iran by ARIMA Model Research Journal of Applied Sciences 2011
Germi County Seasonal Precipitation Routing and Analysis, Using Holt-Winters Method for Time Series with Non-Seasonal Changes Technical Journal of Engineering
 and Applied Sciences
2013
Spatial and temporal monitoring of snow coverage level using NOAA satellite images: A case study of Balighlouchay basin International Multidisciplinary Journal of Sciences and researches 2016
The modeling of precipitation and future droughts of Mashhad plain by using stochastic time series and standardized precipitation index (SPI) International Journal of
Environmental Research
2016
Detection of Minimum and Maximum Temperature Variations in North West of Iran Using LARS-WG model International Journal of Geosciences
 and Environment Planning
2016
Application of universal thermal climate index (UTCI) to determine of suitable International Multidisciplinary Journal of Sciences and researches 2017
Synoptic patterns leading to hailstorm in Chaharmahal and Bakhtiari province, Iran Journal of Earth System Science 2018
On the Relationship between MODIS Land Surface Temperature and Topography in Iran Physical Geography 2018
A new approach in temporal-spatial reconstruction and synoptic analysis of cold waves in the northwest of Iran Theoretical and applied climatology 2018
Investigation and analysis of climate change and siberian high‑pressure system during drought and wet periods in the Iranian plateau Modeling Earth Systems and Environment 2020
Assessment of LST spatial and temporal changes in Jazmourian basin, southeast Ira Physical Geograph 2021
Investigating the relationship between changes in atmospheric greenhouse gases and discharge fluctuations in the basin of aras rive International Journal of Geography and Geography Education (IGGE) 2021
Analysis of drought and wet season in Guilan province using SPI relationship and Markov chain mode European Journal of Geosciences 2021
ASSESSMENT AND MONITORING OF NATURAL ATMOSPHERIC HAZARDS (HEAVY RAINFALL) IN THE CITIES OF NORTHWESTERN IRAN USING SATELLITE DATA Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences 2021
Assessment of LST spatial and temporal changes in Jazmourian basin, southeast Iran PHYSICAL GEOGRAPHY 2021
Monitoring and Analyzing of the Relationship between Climatic Elements and Skin Cancer in the Years 2012-2014 Journal of Environmental Health and Sustainable Development 2021
Assessment and monitoring of natural atmospheric hazards (heavy rainfall) in the cities of northwestern Iran using satellite data Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences
2021
The long‑term (142 years) spatiotemporal reconstruction and synoptic analysis of extreme low temperatures (−15 °C or lower) in the northwest region of Iran Theoretical and Applied Climatology  2022
Synoptic‑thermodynamic analysis of hailstorm events (case study: Meshginshahr County, Iran, June 5 and 17, 2009 Hailstorms) Modeling Earth Systems and Environment (2)
2022
Monitoring and Analyzing of the Relationship between Climatic Elements and Skin Cancer in the Years 2012 -2014 Journal of Environmental Health and Sustainable Development
2022
An evaluation of Delta and SDSM Downscaling Models for simulating and forecasting of average wind velocity in Sistan, Iran Modeling Earth Systems and Environment--Sistan wind
2022
The Comparison of MODIS Land Surface Temperature with Meteorological Stations Measurements in Iran Journal of the Earth and Space Physics
2022
Modeling of land surface temperature (LST) in Ardabil plain using NDVI index and Bayesian neural network approach Modeling Earth Systems and Environment
2022
Recognition of patterns and synoptic analysis of rainstorm in western Iran based on thermodynamic instability indices: A case study of Ahvaz Iranian Journal of Geophysics - behrouzi
2022
پتانسيل‌سنجي انرژي باد و برازش احتمالات واقعي وقوع باد با استفاده از تابع توزيع چگالي احتمال ويبول در ايستگاه­­هاي سينوپتيك استان اردبيل تحقيقات جغرافيايي
1383
بررسی رژیم باد در ایستگاه سینوپتیک مشکین شهر و تعیین احتمال وقوع سرعت­های آن با استفاده از مدل ریاضی رایله جغرافیا و برنامه­ریزی 1383
امكانسنجي استفاده از انرژي باد در پارس‌آباد مغان سپهر 1383
معرفي نرم‌افزار رسم گلباد (Wrplot 3.50) به زبان ساده سپهر 1383
محاسبه چگالی و توان باد به منظور استفاده از انرژی آن در اردبیل پژوهش­های جغرافیایی 1384
سیلاب و تمهیدات مدیریتی برای مهار آن در رودخانه میناب (حد فاصل سد میناب تا تنگه هرمز) فصلنامه جغرافیایی سرزمین
1384
ارتباط نوسان­هاي گردش جوي ـ اقيانوسي اطلس شمالي با خشكسالي­هاي آذربايجان شرقي پژوهش­های جغرافیایی 1386
شبيه سازي تغييرات دما و بارش تبريز در شرايط دو برابر شدن دي اكسيد كربن جو با استفاده از مدل گردش عمومي مؤسسه مطالعات فضايي گودارد«GISS»، پژوهش­های جغرافیایی 1386
بررسي هيدرولوژي كمي و هيدروگراف واحد مصنوعي خياوچاي با روش های SCS و SNYDER علم و فن آوري 1388
پيش­بینی دماهاي حداكثر با استفاده از مدل شبكه عصبي مصنوعي مطالعه موردي: شهرستان اردبيل تحقيقات جغرافيايي 1389
بررسی ویژ­گی­های آماری و همدیدی توفان­هاي تندری استان اردبیل پژوهش­های جغرافیای طبیعی 1389
تحلیل همدید و آماری مه­های فرودگاه اردبیل و ارائه­ی ساعات مناسب پروازی پژوهش­های جغرافیای طبیعی 1390
شناسايي تيپهاي هوای ایستگاه سینوپتیک اردبیل و ارتباط آن با الگوهای گردشی جوّ جغرافیا و توسعه 1391
تحلیل سینوپتیک مخاطرات اقلیمی شهرستان یاسوج، مطالعه موردی: بارش سنگین 20 اسفند 1389 جغرافیا و مخاطرات محیطی 1392
تحليلي بر رابطه زماني نوسان اطلس شمالي و شاخص های دمای سطحي اقيانوس اطلس با تغييرپذيري بارش و دماي استان لرستان فصلنامه تحقيقات جغرافيايي 1392
شبیه سازی فرایند بارش رواناب در زیرحوضه جنوبی رودخانه قره­سو با استفاده از مدل شبكه های عصبي مصنوعي جغرافیا و برنامه ریزی محیطی 1392
ارتباط شاخص اقلیمی NAO با مقادیر میانگین، حداکثر و حداقل دماي ماهانه شمال غرب ایران نشریه تحقیقات کاربردي علوم جغرافیایی 1393
ارزيابي تغييرات اقليمي آينده استان اصفهان با استفاده از مدلهاي BCM2 و HADCM3 در محیط ریزگردان LARS-WG مطالعات جغرافيايي مناطق خشك 1393
الگوسازی و مدلبندی درجه حرارت شمال استان اردبیل به منظور مدیریت خشکسالی فضای جغرافیایی 1393
مدلسازي و پيش بيني دبيهاي رودخانه هاي استان اردبيل با استفاده از مدل شبکه عصبي مصنوعي پژوهشهای دانش زمین 1393
بررسي گرد و غبار و ارزيابي امكان پيش بيني آن بر اساس روش هاي آماري و مدل ANFIS در ايستگاه زابل جغرافيا و توسعه 1394
واکاوي شرايط همديد- سنجش از دور رخداد توفان گرد و خاک شمال غرب ایران در مهر 1392 مجله جغرافیا 1394
ارزیابی عملکرد مدلهای ریزمقیاس گردانی LARS-WG و SDSM در شبیه سازی تغییرات اقلیمی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه علوم مهندسی و آبخیزداری ایران 1394
ارزیابی فعالیت های نئوتکتونیکی حوضه آبریز علی آبادچای هوراند با استفاده از شاخص های تکتونیکی(SL-FD–BR- BS) پژوهشهاي علوم زمين 1394
استخراج و تحليل الگوهاي سينوپتيک منجر به توفان هاي تندري دشت اردبيل پژوهشهای جغرافیای طبیعی 1394
بررسی تأثیر تغییرات اقلیمی بر تغییرات رواناب سطحی مطالعۀ موردی: حوضۀ آبریز دریاچۀ ارومیه اکوهیدرولوژی 1394
پیش بینی و تحلیل تغییرات بارش های ماهانه ی شهرستان اردبیل با استفاده از مدل های آریما، اتورگرسیو و وینترز آب و خاک 1394
تحلیل زمانی- مکانی و پهنه بندی احتمال وقوع خشکسالیها و ترسالیهای شمالغرب ایران فضای جغرافیایی 1394
ارزیابی پتانسیل انرژی باد و امکانسنجی استفاده از آن در ایستگاههای همدید استان فارس آب و هواشناسی کاربردی 1394
پیش بینی و تحلیل رخداد یخبندانهای سبک و سنگین ایستگاههای منتخب استان اردبیل با استفاده از خروجی ریزگردان لارس دبلیو جی در دهه های آینده پژوهشهاي دانش زمين 1395
تحلیل رفتار آماری و همدیدی شدیدترین باد فرساینده شمال غرب ایران پژوهشهای فرسایش محیطی 1395
تحلیل فضایی خشکسالی اقلیمی شمال غرب ایران با استفاده از آماره خودهمبستگی فضایی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی 1395
واکاوی همدید علل ترمودینامیکی آتش سوزی جنگلهای شهرستان دزفول جغرافیا و مخاطرات محیطی 1395
مدلسازی برخی شاخصهای مؤثر اقلیمی ایستگاه سینوپتیک اردبیل به منظور مدیریت بحرانهای طبیعی فضای جغرافیایی 1395
پهنه بندی دمای رويه زمين ايران با داده های موديس مخاطرات محیط طبیعی 1395
پیش بینی تغییرات دما و بارش در دهه 0202 در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه مهندسي و مدیریت آبخیز 1395
بررسی شیب دمای سطح زمین در ایران با داده های روزهنگام مودیس پژوهش های جغرافیای طبیعی 1395
پيش بینی روند تغییرات یخبندان در ایستگاه هواشناسی کاشان جغرافیا و برنامه ریزی محیطی 1396
ارزیابی توان محیطی کشت کلزا با مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس در استان مازندران فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی 1396
کاربرد روش ELECTRE در سطح بندی پتانسیل تراکم آلاینده های هوا در سطح شهر تبریز فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای 1396
پیش بینی تاریخ های شروع و پایان یخبندان های سبک و سنگین استان کرمانشاه بر اساس برونداد مدل های اقلیمی Bcm2 و Hadcm3 با بهره گیری از ریزگردان LARS–WG جغرافیا و برنامه ریزی 1396
پیش ‌بینی تغيير پارامترهاي اقليمي حوضه آبريز درياچه اروميه در دوره 2030-2011 علوم مهندسی و آبخیزداری ایران 1396
پایش و تحلیل تطبیقی نقش خشکسالی هواشناسی بر تغییرات سطح ایستابی چاههای پیزومتری دشت مرند تحلیل فضایی مخاطرات محیطی 1396
برآورد میزان تبخیر و تعرق در ارتباط با تغییرات اقلیمی در حوزه ی آبخیز درياچه اروميه علوم و مهندسی آبخیزداری ایران 1397
ارزیابی مدل IHACRES در شبیه سازی جریان رودخانه ای در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه علوم و مهندسی آبخیزداری ایران 1397
ارزیابی خشکسالی های سرشاخه شمالی حوزه آبخی زرودخانه زاب در دوره 1444-1390 علوم و مهندسی آبخیزداری ایران 1397
تحلیل روند تغییرات بیشینه سرعت بادهای 120 روزه سیستان با آزمونهای من-کندال و شیب تخمین سن پژوهشهاي دانش زمين، 1397
پیش بینی و تحلیل امواج گرمایی شهر زنجان با استفاده از ریزگردان LARS-WG و شاخص بالدی فصل­نامه جغرافیای طبیعی 1397
رویکردی نوین در شناسایی و تحلیل امواج سرمایی، مطالعه موردی: شمال شرق ایران پژوهشهای اقلیم شناسی 1397
پايش مکاني و زماني سطح پوشش برف با تصاوير NOAA-AVHRR در بازة زماني 93-1385 (مطالعة موردي: حوضة آبخيز باليقلوچاي) مجله پژوهش آب ايران 1397
چشم انداز آتی تغییرات دما و بارش با استفاده از مدل ریزگردانی آماری (نمونه موردی: حوزه آبخیز دریاچه ارومیه) فضای جغرافیایی 1397
پايش مكاني و زماني سطح پوشش برف با تصاوير NOAA-AVHRR در بازة زماني 93-1385 (مطالعة موردي: حوضة آبخيز باليقلوچاي) مجله پژوهش آب ايران 1397
رويكردي نوين در شناسايي و تحليل امواج سرمايي مطالعه موردي: شمال شرق ايران نشريه پژوهش هاي اقليم شناسي 1397
چشم‌انداز آتي تغييرات دما و بارش با استفاده از مدل ريزگرداني SDSM در حوزه آبخيز درياچه اروميه فضاي جغرافيايي 1397
تاثير رژيم هاي متفاوت آبياري بر ويژگي هاي فيزيولوژيك، عملكرد وبهره وري آب ژنوتيپ هاي سيب زميني(.Solanum tuberosum L) در اردبيل نشريه توليد و فرآوري محصولات زراعي و باغي 1397
تحليل مكاني و زماني توفانهاي تندري در دشت اردبيل پژوهش‌ هاي جغرافياي طبيعي 1398
ردیابی منابع گرد و غبار سطوح مختلف جو سنندج با استفاده از مدل HYSPLIT به منظور مدیریت مخاطرات محیطی فصلنامه جغرافیا
(برنامه ریزی منطقه ای)
1398
ارزيابي نوسانات دما و بارش آيندة دشت اردبيل به منظور مديريت و برنامه ريزي تاريخ شروع كشت و طول دوره رشد گندم فصلنامه جغرافیا
(برنامه­ریزی منطقه ای)
1398
بررسي اثر ريزگردهاي بياباني بر صفات رويشي و عملكرد انگور عسكري در شيراز تحليل فضايي مخاطرات محيطي 1399
تحليل شاخص‌هاي خشكسالي و بارش استاندارد شده در مراكز شهرهاي استان اردبيل پژوهشهاي بوم شناسي شهري 1399
شناسايي كانون هاي گرد و غبار و آناليز فيزيكوشيمايي ذرات آن در منطقه دزفول مخاطرات محيط طبيعي 1399
بررسي نقش گرمايش جهاني بر نوسانات فراسنجهاي باد و فشار تراز دريا در منطقه سيستان فصلنامه علوم و تكنولوژي محيط زيست 1399
وضعيت پيشاني جبهه‌ قطبي در ارتباط با فصل سرد بر روي ايران فصلنامه جغرافياي طبيعي 1399
واكاوي ارتباط بين عناصر اقليمي با سرطان پوست در استان اردبيل جغرافيا (برنامه ريزي منطقه اي) 1400
ارتباط‌سنجي ماهواره‌مبنا ميان دماي سطح زمين و فراسنج‌هاي بيوفيزيكي در حوضه‌ي آبريز جازموريان ژئوفيزيك ايران 1400
پايش ماهواره‌اي دماي روزهنگام سطح زمين حوضه‌ي آبريز جازموريان با استفاده از فرآورده‌هاي سنجنده‌ي موديس جغرافياي طبيعي 1400
مطالعه جريان‌هاي مدل گردش اتمسفري بزرگ مقياس بر روزهاي بارش شديد دشت اردبيل تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي 1400
واكاوي همديدي بارش سنگين مورخ 28 اسفند 1397 شهر مينو‌دشت جغرافيا و مخاطرات محيطي 1400
ارزيابي اثرات تغيير اقليم بر تغييرات تبخير و تعرق پتانسيل در دشت مغان با سناريوهاي RCPs فصلنامه مهندسي و مديريت آبخيز 1400
ررسی ارتباط نوسانات چرخندگی تغییرات اقلیمی بارشهاي شمال غرب ایران (مطالعه موردي: ایستگاه سردشت) پژوهشهاي تغییرات آب و هوایی 1400
شبيه سازی اثر تغيير اقليم بر عملکرد و کارايی مصرف آب سيب زمينی  (Solanum tuberosum L.)در اردبیل علوم و تکنولوژی محیط زیست 1400
ارزيابي نحوه پراكنش آلودگي هواي خروجي از دودكشهاي پالايشگاه نفت تبريز با استفاده از مدل AERMOD پژوهش هاي دانش زمين 1400
بررسي ارتباط الگوي پيوند از دور درياي شمال- خزر با بارش‌هاي ايران (مطالعه موردي: استان اردبيل) پژوهش هاي دانش زمين 1400
الگویابی و تحلیل همدید پدیدة تگرگ در شهرستان مشکین­شهر بر مبنای شاخص‌های ناپایداری ترمودینامیک
هواشناسی و علوم جو 1401
تحلیل همدید و ماهواره­ای طوفان‌های گرد و غبار غرب و شمال غرب ایران (مطالعه موردی: طوفان‌های گرد و غبار روزهای 15 تا 20 ژوئیه 2000 و 17 تا 22 ژوئن 2012) پژوهشهای فرسایش محیطی 1401
ارزیابی تغییرات تبخیر-تعرق حوضه ارس با استفاده از داده­هاي تفكيك مكاني بالاي محصول MOD16 مجله ژئوفیزیک ایران 1401
تحلیل ارتباط تغییرات روزهاي برفي استان اردبیل با نوسانات دوفصلی الگوهای بزرگ‌مقیاس گردش­های جوّي اقيانوسي اقیانوس­های اطلس و آرام
فضای جغرافیایی اهر
1401
برآورد زمانی ـ فضایی بارش با استفاده از داده­های ماهواره­ی GPM در حوضه­ی آبریز جازموریان نشریه آب و خاک 1401
برآورد تلفيقي دماي شب هنگام سطح زمين در حوضه آبريز جازموريان با استفاده از دادههاي سنجنده MODIS ماهواره هاي Aqua/Terra فیزیک زمین و فضا 1401
پایش تاثیر گرمایش جهانی برکشت گندم در دشت مغان(گرمی) با کاربرد مدل گردش عمومی جوی تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی 1401
تغییرات پیش‌نگری شده دمای کمینه و بیشینه بر مبنای روش‌های ریزمقیاس نمایی آماری دهه آتی (۲۰۵۰-۲۰۲۱) در ایستگاه  خرم‌آباد هواشناسی و علوم جو 1401
پهنه‌بندي اقليمي استان اردبيل با استفاده از روش‌هاي چند متغيره مطالعات علوم محيط زيست 1401
تحليل همديد و ماهواره‌اي طوفان‌هاي گرد و غبار غرب و شمال غرب ايران (مطالعه موردي: طوفان‌هاي گرد و غبار روزهاي 15 تا 20 ژوئيه 2000 و 17 تا 22 ژوئن 2012) پژوهش هاي فرسايش محيطي 1401
ارزيابي تغييرات كاربري اراضي حوضه كيوي چاي و تحليل روند تغييرات بارش و دماي آن در دوره هاي آتي با مدل هاي CMIP5 جغرافيا و برنامه ريزي 1401
پايش تغييرات كاربري اراضي و ارتباط آن با دماي سطح زمين و پوشش گياهي در نواحي جنوبي استان اردبيل (حوضه آبريز كيوي چاي) مجله سنجش از دور و سيستم اطلاعت جغرافيايي در منابع طبيعي 1401
ارزيابي تغييرات تبخير-تعرق حوضه ارس با استفاده از داده‌هاي تفكيك مكاني بالاي محصول MOD16 ژئوفيزيك ايران 1401
تحليل رخداد هم‌زمان فازهاي نوسان اطلس شمالي و نوسان شمالگان با فازهاي انسو و تأثير آن بر دماي زمستانه ايران پژوهش هاي جغرافياي طبيعي 1401
مطالعه اثر رودباد قطبي بر بارش هاي فصل سرد ايران هواشناسي و علوم جوّ 1401
اثرهاي رويدادهاي خالص و تركيبي پديده هاي ENSO و IOD بر نوسان هاي بارش پاييزه در شمال باختري ايران هواشناسي و علوم جوّ 1401
واكاوي همديد بارش‌هاي سيلابي شمال ايران (مطالعه موردي: بارش سنگين و فراگير 12 تا 15 مهر ماه 1397) پژوهش هاي اقليم شناسي 1401
ارزيابي دورنماي تغييرات تبخير- تعرق مرجع حوزه آبريز رودخانه ارس در شرايط اقليمي آينده تحت سناريوهاي RCP مهندسي و مديريت آبخيز 1401
بررسي زماني-مكاني تبخير و تعرق در بخش جنوبي حوضه آبريز رودخانه ارس تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي 1401
پايش تأثير گرمايش جهاني بركشت گندم در دشت مغان (گرمي) با كاربرد مدل گردش عمومي جوي تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي 1401
تغييرات پيش‌نگري شده دماي كمينه و بيشينه بر مبناي روش‌هاي ريزمقياس نمايي آماري دهه آتي (2050-2021) در ايستگاه خرم‌آباد هواشناسي و علوم جو 1401
تحليل همديد پديدة تگرگ در شمال غرب ايران بر مبناي شاخص‌هاي ناپايداري هواشناسي و علوم جو 1401
برآورد زماني ـ فضايي بارش با استفاده از داده‌هاي ماهواره‌ي GPM در حوضه‌ي آبريز جازموريان آب و خاك 1401
ارزيابي ناهنجاري‌هاي دمايي دوره گرم سال در ايستگاه‌هاي منتخب استان اردبيل تحت شرايط تغيير اقليم مطالعات علوم محيط زيست 1402
واكاوي ارتباط بارش‌هاي سنگين با باد‌هاي حدي در استان اردبيل جغرافيا و روابط انساني 1402 

مقالات چاپ شده در کنفرانسهای معتبر

 
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال برگزاری
1 فاكتورهاي آلاينده و پيامد آلودگي در اكوسيستم درياي خزر
كنفرانس سراسري محيط زيست و پيامدهاي آلودگي آن 1378
2 تحليل آماري بادهاي حداكثر روزانه و تعيين احتمال وقوع انواع طوفان و پيش‌بيني آن با مدل هاي رياضي رايله و ويبول در ايستگاه اردبيل
كنفرانس بين المللي مخاطرات زمين، بلاياي طبيعي و راهكارهاي مقابله با آنها 1384
3 مورفوديناميك دامنه‌اي تهديدكننده محور ارتباطي اردبيل ـ خلخال و راه­هاي مقابله با آن كنفرانس بين المللي مخاطرات زمين، بلاياي طبيعي و راهكارهاي مقابله با آنها 1384
4 تحليل ناهنجاري هاي اقليمي ( تغييرات دما و بارش ) استان اردبيل همایش بین المللی امنیت انسانی در غرب آسیا: دیدگاه ها و نقدها 1387
5 تجزیه و تحلیل عوامل سینوپتیکی مولد یخبندان های شهرستان مشکین شهر همايش ملي کاهش اثرات بلاياي جوي و اقليمي 1388
6 تحلیل آماري و سينوپتيكي خشكسالي هاي شهرستان مشكين شهر همايش ملي کاهش اثرات بلاياي جوي و اقليمي 1388
7 تجزیه و تحلیل رابطه آرایش الگوهای سینوپتیکی آتمسفری با ایجاد بارندگی های سنگین استان اردبیل همايش ملي کاهش اثرات بلاياي جوي و اقليمي 1388
8 تبیین و آشکارسازی نوسانات دمایی جلگه مغان با استفاده از مدل های ریاضی پیش بینی به منظور مدیریت بهینه آنومالی های دمایی سومین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست 1388
9 تحلیل رابطه زمانی و مکانی بارش های سواحل جنوب غرب دریای خزر با رژیم بارشی استان اردبیل در محیط GIS دومین همایش ملی علوم جغرافیایی 1388
10 پیش بینی دماهای حداکثر شهرستان اردبیل با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه و شبکه های عصبی مصنوعی اولین همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی 1388
11 توفانهاي گردوخاك، تهديدي بر هواي پاك شهر اردبيل دومين همايش ملي سوخت، انرژي و محيط زيست 1389
12 استخراج، شناسایی وتحلیل کمی تیپهای غالب سینوپتیکی هوای ایستگاه کرمانشاه چهارمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست 1389
13 بررسی میزان تاثیر نوسانات اطلس شمالی بر بارش و دمای استان لرستان چهارمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست 1389
15 بررسی و تحلیل سینوپتیکی بارشهای سنگین استان تهران چهارمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست 1389
16 تبیین و آشکار سازی نوسانات بارش شهرستان کرمانشاه با استفاده از مدلهای ریاضی چهارمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست 1389
17 بررسی فاکتورهای مورفوژنیک جاده اردبیل- آستارا- ( گردنه حیران) و راههای مقابله با آن چهارمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست 1389
18 تحليلی بر علل خیزش طوفانهای گرد و غبار در استان فارس در دهه­ی گذشته پنجمین همایش ملی زمین­شناسی و محیط زیست 1389
19 توان سنجی باد در راستای قائم و ارزیابی اقتصادی آن در اردبیل با استفاده از تکنیک برگشتی اولین کنفرانس سالانه انرژی پاک 1389
20 ضرورت بارورسازی ابرهای کوهساری در استان اردبیل با رویکرد افزایش سطح پوشش برف اولین همایش ملی برف، یخ و بهمن 1389
21 تحلیلی بر الگوهای همدیدی مسبب بارش­های برف سنگین شهرستان کرمانشاه اولین همایش ملی برف، یخ و بهمن 1389
22 بررسی دلایل سینوپتیکی بروز یخبندان­های زودرس و دیررس شهرستان سنندج در دوره­ی آماری 2005 1960 اولین همایش ملی برف، یخ و بهمن 1389
23 كاربرد مدل ANNS در تخمين پارامتر دبي مطالعه موردي: حوضه آبريز ساميان سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی 1389
24 بررسی رابطه پدیده النینو نوسانات جنوبی (انسو) و خشکسالی­ها و ترسالی­های استان اردبیل یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران 1390
25 نگرشي بر عوامل همديد مؤثر بر وقوع بادهاي توفنده استان فارس و تحليل آماري آن در بازه زماني سال­هاي 2005-1990 دومين همايش ملي فرسايش بادي و طوفان­هاي گرد و غبار 1389
26 بررسی آماری و تحلیلی بر الگوهای همدید مولد گردوخاک در استان فارس در سالهای (2002-1993) دومين همايش ملي فرسايش بادي و طوفان­هاي گرد و غبار 1389
27 كاربرد مدل ANNS در تخمين پارامتر دبي مطالعه موردي: حوضه ابريز ساميان سومین همایش ملی مدیریت شبکه­های آبیاری و زهکشی 1389
28 بررسی و تحلیل نوسانات بارش برف در شهرستان کرمانشاه
اولین همایش منطقه¬ای توسعه منابع آب 1390
29 تحلیل آماری و سینوپتیکی توفان­های گرد و خاک در استان فارس در سال­های (2002-1993) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران 1390
30 بارورسازی ابرها مدیریت نوین جهت تأمین منابع آبی منطقه، مطالعه موردی امکان­سنجی باروری ابرها در استان اردبیل دومین کنفرانس ملی پژوهش­های کاربردی منابع آب ایران 1390
31 تحليل آماري و سينوپتيکي بارشهاي برف سنگين شهرستان کرمانشاه پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست 1389
32 پیش­بینی بادهای شدید (بیش از 24 نات در ثانیه) و برازش احتمالات واقعی وقوع باد با استفاده از تابع توزیع احتمال ویبول در ایستگاه­های سینوپتیک استان فارس پنجمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست 1390
33 نگرشی بر تحلیل سینوپتیکی وقوع طوفان­های گرد و خاک در شهرستان آباده با تأکید بر شناسایی الگوهای همدید آن پنجمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست 1390
34 تحلیل بارش­های برف سنگین استان کرمانشاه با استفاده از مدل آماری من-کندال و الگوهای همدید پنجمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست 1390
35 منشا طوفان­های آباده و خسارت­های زیست محیطی ناشی از آن پنجمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست 1390
36 بررسی روند وقوع بارش در ایستگاه هواشناسی رامسر با استفاده از روش من-کندال همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست 1390
37 بررسی بارش­های سنگین و پیش­بینی آن در استان مازندران همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست 1390
38 تحلیلی بر الگوهای اتمسفری ایجاد کننده بارش­های سنگین ایستگاه رامسر همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست 1390
39 آشکارسازی تغییرات شاخص­های رطوبتی شهرستان اردبیل با استفاده از مدل­های خطی و پلی نومیال همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست 1390
40 تحلیل آماری و پیش بینی طوفان گرد و خاک در استان فارس با استفاده از مدل روند خطی پلی نومیال در سالهای 2002 1993 همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست 1390
41 تحلیل آماری یخبندان­های زودرس پاییزه و دیررس بهاره شهرستان بروجرد و تأثیرات آن بر آفات کشاورزی این شهرستان اولین همایش ملی پایش و پیش آگاهی در گیاه­پزشکی 1390
42 مقايسه توانايي مدل شبكه­های عصبي مصنوعی با مدل های رگرسیون خطی و غیرخطی در پیش­بینی مقادیر رواناب در بخش علیای حوضه آبریز قره سو یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران 1390
43 مدل سازی پیش بینی دماهای حداقل شهرستان اردبیل با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی همایش سراسری جغرافیا 1391
44 تحلیل آماری یخبندانهای زودرس و دیررس شهرستان خرم آباد و تأثیرات آن بر کشاورزی این شهرستان اولین همایش کشاورزی در شرایط دشوار 1391
45 بررسی آماری یخبندانهای کشاورزی در شهرستان الیگودرز اولین همایش کشاورزی در شرایط دشوار 1391
46 بررسی اثرات توسعه اکوتوریسم پایدار در مناطق بیابانی استان اصفهان اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار) 1391
47 ارزیابی شرایط اقلیم آسایشی نقاط چهارگانه استان اصفهان در جهت توسعه اکوتوریسم با استفاده از شاخص بیکر اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک 1391
48 بررسی توفان هاي تندري غرب کشور با رویکرد کاهش خسارات محصولات کشاورزي اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک 1391
49 تحلیل سینوپتیکییخبندان هاي زودرس و دیررس در شهرستان کنگاور با رویکرد توسعه پایدار اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک 1391
50 ارزیابی فرصتها و چالشهای گردشگری شرق استان اصفهان با استفاده از شاخصهای زیست اقلیمی اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم 1391
51 تحلیلی بر الگوهای مولد بارشهای رگباری شهرستان اسلام آباد غرب به عنوان یک بحران اقلیمی ششمین کنفرانس محیط زیست 1391
52 تحلیل سینوپتیکی یخبندانهای فراگیر استان کرمانشاه به عنوان یک بحران زیست محیطی ششمین کنفرانس محیط زیست 1391
53 آشکارسازی نقش الگوهای کلان مقیاس چرخشی جوی _ اقیانوسی نیمکره شمالی در وقوع خشكسالي ها ي استان اردبیل به منظور مدیریت بهینه ی بحران مدیریت بحران 1391
54 بررسی ویژگیهای آماری توفانهای تندری و بلایای طبیعی در شهرکرد همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست 1391
55 بررسی تأثیرات مخرب بارش های سنگین و سیل زا بر محیط زیست و تنوع زیستی استان کردستان همایش ملی تنوع زیستی و تأثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست 1391
56 بررسی ویژگیهای آماری توفانهای تندری در لردگان همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست 1391
57 سنجش تناسب اراضی استان مازندران براي کشت کلزا براساس عوامل اقلیمی همایش کشوري کشاورزي، تولید ملی با محوریت آمایش سرزمین 1391
58 بررسی آگروکلیماي کشت کلزا در استان مازندران همایش کشوري کشاورزي ، تولید ملی با محوریت آمایش سرزمین 1391
59 بررسی شرایط اقلیم گردشگری و بیوکلیمایی آستارا، انزلی و منجیل اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین 1391
60 بررسی نقش تغییرات عناصر اقلیمی بر نوسانات دبی آب سطحی مطالعه موردی حوضه آبریز قره سو اولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک 1392
61 تحلیلی بر علل آماری وقوع توفانهای تندری شهرستان سقز به عنوان یک مخاطره محیطی دومین همایش نقش جغرافیا در برنامه ریزی محیطی هزاره سوم 1392
62 تحلیل سری های زمانی تبخیرسالانه شهر اردبیل نخستین کنفرانس ملی آب و هواشناسی 1392
63 تحلیلی بر ارتباط شاخصهای sst اقیانوس اطلس با تغییرپذیری شاخصهای دمایی بندر انزلی هفتمين كنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست 1392
64 شاخص نوسانات اطلس شمالی و تاثیر آن بر افزایش دمای حداکثر استان کرمانشاه هفتمین کنفرانس روز جهانی محیط زیست 1392
65 تحلیل روند تغییرات زمانی متوسط تبخیر در شهرستان اردبیل با رویکردی بر بحران محیطی هفتمين كنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست 1392
66 بررسی تاثیر شاخص نوسان جنوبی (SOI) بر میزان رطوبت نسبی سواحل جنوبی نخستین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران 1392
67 تاثیر الگوهای دمای سطحی اقیانوس اطلس بر روی نوسانات دمای ایستگاه سینوپتیک روانسر نخستین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران 1392
68 تحلیل سینوپتیکی بارشهای برف سنگین شهرستان ملایر نخستین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران 1392
69 آشکار سازي ارتباط الگوهاي دماي سطحی نوسانات دماي شهرستان رشت نخستین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران 1392
70 آشکار سازي ارتباط الگوهاي دماي سطحی اقیانوس اطلس بر نوسانات دماي شهرستان آستارا دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیرآن بر کشاورزي و محیط زیست 1392
71 تحلیلی بر ارتباط نوسانات آب و هوایی زیر حوضهي غربی آبریز رودخانه قره سو با تغییرات دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیرآن بر کشاورزي و محیط زیست 1392
72 تحلیل آماری و سینوپتیکی تگرگ شهرستان مشکین شهر دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیرآن بر کشاورزي و محیط زیست 1392
73 بررسی نقش تغییرات عناصر اقلیمی بر نوسانات دبی آبهاي سطحی حوضه آبریز ارس (در محدوده استان اردبیل) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیرآن بر کشاورزي و محیط زیست 1392
74 تحلیل ویژگی هاي آماري و همدیدي طوفان هاي تندري شهرستان آستارا دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیرآن بر کشاورزي و محیط زیست 1392
75 بررسی تغییرات اقلیمی دریاچه ارومیه با استفاده از مدل MAGICC - SCENGEN سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین 1392
76 طوفانهای تندری تهدیدی اقلیمی برای شهرستان پارس آباد اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار 1392
77 بارشهای فراگیر سنگین تهدیدی اقلیمی برای منطقه شمالغرب اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار 1392
78 ارزیابی و پایش خشکسالی با استفاده از مدل DIC (مطالعه موردی: شهرستان اردبیل) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار 1392
79 ارزیابی مدل لارس در شبیه سازی داده های اقلیمی ایستگاه سینوپتیک اردبیل در دوره 1985 2009 اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار 1392
80 پهنه بندی و تحلیل شاخصها و نواحی حرارتی نیمه شمالی ایران با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ای اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار 1392
81 بررسی روند تغییرات دما و بارش در منطقه خلخال به منظور مدیریت بهینه آنومالی های دمایی در تغییر ژئو و اقلیم اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار 1392
82 پیش بینی تغییرات اقلیمی ایستگاه سینوپتیک ارومیه در دوره 2030 2011 9 میلادی با استفاده از ریزمقیاس نمایی آماری خروجی مدل IPCM4 اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار 1392
83 بررسی بارش رگباری مورخ 29/1/1385 در برخی از ایستگاه های آذربایجان شرقی اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار 1392
84 تحلیل نوسانات مقادیر زطوبت نسبی غرب دریای خزر با بهره گیری از مدل من کندال اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار 1392
85 تحلیل همدیدی و سینوپتیکی سامانه های سیل زا در حوضه قره سو (مطالعه موردی: سیل مورخ 3 خرداد 1382، ایستگاه دوست بیگلو) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار 1392
86 تحلیل سینوپتیکی سامانه های سیل زا در حوضه قره سو (مطالعه موردی: سیلاب مورخ 20 شهریور 1389، ایستگاه آلادیزگه) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار 1392
87 تحليل روند تعداد روزهاي بارشي شهرستان اردبيل با استفاده از مدل هاي رگرسيوني و من كندال همايش ملي تغييرات اقليم و مهندسي توسعه پايدار كشاورزي و منابع طبيعي 1393
88 تحليل ارتباط بين الگوهاي SST اقيانوس اطلس با تغيير پذيري روزهاي گرد و خاك تابستان كرمانشاه همايش ملي تغييرات اقليم و مهندسي توسعه پايدار كشاورزي و منابع طبيعي 1393
89 مدل سازي مقادير رطوبت نسبي سالانه ايستگاه سينوپتيك گرگان با استفاده از مدل ARIMA همايش ملي تغييرات اقليم و مهندسي توسعه پايدار كشاورزي و منابع طبيعي 1393
90 مدل سازي تعداد روزهاي بارشي در شهرستان پارس آباد با استفاده از ARIMA همايش ملي تغييرات اقليم و مهندسي توسعه پايدار كشاورزي و منابع طبيعي 1393
91 تحليلي بر الگوهاي سينوپتيكي بارش هاي سنگين استان همدان (مطالعه موردي: بارش 18 نوامبر 2009 ايستگاه تويسركان) همايش ملي تغييرات اقليم و مهندسي توسعه پايدار كشاورزي و منابع طبيعي 1393
92 تحليل اثر سامانه بلوكينگ در ايجاد بارش (مطالعه موردي: بارش روز 12 اكتبر 2008 در استان اردبيل) همايش ملي تغييرات اقليم و مهندسي توسعه پايدار كشاورزي و منابع طبيعي 1393
93 تحليلي بر الگوهاي سينوپتيكي بارش هاي سنگين استان همدان (مطالعه موردي: بارش 31 مارس 2009 ايستگاه هاي نهاوند، ملاير، فرودگاه) همايش ملي تغييرات اقليم و مهندسي توسعه پايدار كشاورزي و منابع طبيعي 1393
94 تحليل نوسانات يخبندان هاي فراگير با رويكرد سامانه ي بلوكينگ (مطالعه موردي: يخبندان فراگير 19-16 بهمن 1384 استان اردبيل) همايش ملي آب، انسان و زمين 1393
95 تحليل نوسانات يخبندان هاي فراگير با رويكرد سامانه ي بلوكينگ (مطالعه ي موردي: يخبندان فراگير 5 ژانويه تا 23 ژانويه 2008 در استان اردبيل) دومين همايش ملي بحران آب (تغيير اقليم، آب و محيط زيست) 1393
96 بررسي تأثير دما و رطوبت نسبي بر رشد گياه برنج در شهرستان لنجان با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS دومين همايش ملي كشاورزي و منابع طبيعي پايدار 1393
97 تحلیل سینوپتیکی تاثیر بارشهای شدید بر محیط زیست شهرستان تبریز دومین همایش ملی برنامه ریزی حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار 1393
98 تحلیل همدیدی بارشهای سنگین شهرستان تبریز International conference on sustainable development, strategies and challenges 1393
99 پیشبینی تغییرات متوسط SLP سالانه در ایستگاه سینوپتیک اردبیل بر اساس برونداد برخی مدلهای اقلیمی اولین همایش ملی الکترونیکی علوم انسانی اسلامی 1394
100 ارزیابی تغییرات SLP فصلی در ایستگاه سینوپتیک اردبیل بر اساس برونداد برخی مدلهای اقلیمی تحت سناریوی P50 اولین همایش ملی الکترونیکی علوم انسانی اسلامی 1394
101 الگویابی رودبادهای مستقر در شمال غرب ایران در فصل زمستان اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی 1394
102 بررسی روند تغییرات دما و بارش سالانه در نیم قرن اخیر در حوضه آبریز دریاچه ارومیه The1st International Congress on Earth, Space and Clean Energy 1394
103 رویکرد کاربردی شاخصه های اقلیمی دربرآورد آسایش اقلیم گردشگری مطالعه موردی استان آذربایجان غربی اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری 1394
104 چگالی سنجی انرژی باد در ایستگاه سینوپتیک ارومیه به منظور دستیابی به انرژی پایدار همایش بین المللی معماری عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم 1394
105 تحلیل موقعیت های زمانی و مکانی جابجایی هسته های سرعت مستقر در نیمه شمالی ایران همایش بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار 1394
106 تحلیل سینوپتیکی و دینامیکی سیستمهای جوی سواحل جنوب ایران مطالعه موردی:استان بوشهر کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری 1394
107 بررسی پتانسیل باد در جهت استفاده از انرژی آن در ایستگاه سینوپتیک خوی اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی 1394
108 تأثیر سامانه بلوکینگ امگایی بر بارشهای استان اربیل (مطالعه موردی: بارش سنگین 29 می 1998) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست 1394
109 برآورد احتمال موج گرمایی استان اردبیل با استفاده از مد LARS-WG اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک 1394
110 پیش بینی سرعت های ماهانه باد با استفاده ازمدل شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه MLP مطالعه موردی: شهرستان خلخال پنجمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی 1395
111 شناسایی وپهنه بندی مناسب جهت استفاده از انرژی باد در استان اردبیل با استفاده از GIS پنجمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی 1395
112 بررسی توزیع مکانی و زمانی بارش تگرگ در استان خراسان رضوی اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها 1395
113 انتخاب بهترین توزیع آماری برای داده های بارش تگرگ در ایستگاه های سینوپتیک استان خراسان رضوی اولین همایش ملی مدیریت بحران،ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار 1395
114 مطالعه شاخصهای ناپایداری در تشکیل تگرگ در ایستگاه هواشناسی مشهد اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها 1395
115 ارزیابی اثرات گرد و غبار و آئروسل های بر بروز بیماری های تنفسی در شهرستان یزد طی بازه زمانی 5 ساله 1389-1393 اولین همایش ملی مدیریت آب با رویکرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی 1395
116 محاسبه شاخصهایی دمایی درجه روز - رشد G.D.D گیاه کلزا در مراحل مختلف فنولوژی جهت تعیین تاریخ کاشت مناسب و پیش بینی مراحل رویشی و زایشی این محصول در شهرستان اردبیل، نمین، نیر دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری 1395
117 امکان سنجی مناطق مناسب جهت توسعه کشت ذرت در سه شهرستان اردبیل نمین، نیر با استفاده از شاخص دما، بارش دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری 1395
118 ارزيابي تغيير اقليم بر روند موج گرمايي در دوره 2012 - 2050 با استفاده از ریز مقیاس نمایی داده هاي مدل گردش عمومي جو (مطالعه موردي دشت اردبيل) اولین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری،عمران،محیط زیست 1395
119 تحليل سينوپتيكی موج گرمای سال 1394 شهرستان اردبيل اولین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری،عمران،محیط زیست 1395
120 تحلیل و بررسی نقش بلوکینگ های جوی و اثر آن ها بر دماهای فرین پایین شمال غرب ایران اولین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار 1395
121 بررسی شرایط آب و هوایی برای کشت دانه های روغنی کلزا و ذرت دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری 1395
122 پهنه بندی و تحلیل رخداد روزهای خشکسالی در شمالغرب ایران اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها 1395
123 ارزیابی بارشهای بهاره شهرستان اردبیل در دهه های آتی با استفاده از ریزگردان Lars wg شانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران 1396
124 تحلیل همدید بارش های بالای بیست میلی متر شهرستان کرمانشاه(مطالعه ی موردی بارش 28 تا 31 اکتبر 2015) پنجمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران 1396
125 واکاوی تغییرات اقلیمی در دامنه‌های کوه سبلان با استفاده از مدل LARS-WG پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری 1396
126 ارزیابی تأثیر تغییر اقلیم بر روی مرحله گلدهی درخت سیب در منطقه مشگین شهر در استان اردبیل( پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری 1396
127 بررسی روند فصلی و سالانه میانگین رطوبت نسبی استان های اردبیل و آذربایجان شرقی در سال های گذشته اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی 1396
128 امکانسنجی اقلیمی کشت زعفران با استفاده از روش ساو در شمال و شرق سبلان سومین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی نوین 1396
129 امکانسنجی اقلیمی کشت زعفران با استفاده از روش ویکور در شمال و شرق سبلان سومین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی نوین 1396
130 امکانسنجی کاشت محصول زعفران در شمال و شرق کوه سبلان در شمال و شرق سبلان با ساو و ویکور کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها، راهکارها و چالش ها با محوریت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران 1397
131 استخراج و تحلیل الگوهای تراز 500 میلی بار مولد بارش سنگین در شهرستان اردبیل دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران 1397
132 تحلیل الگوهای مولد بارشهای سنگین شهرستان اردبیل دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران، 1397
133 روندیابی تغییرات گازهای گلخانهای و بارش در ایستگاههای منتخب استان اردبیل بر مبنای آزمون T دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران، 1397
134 بررسی ارتباط گازهای گلخانه ای وردسپهر با نوسانات بارش استان اردبیل دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی 1397
135 نقش الگوهای همدید فشار تراز دریا در رخداد بارشهای سنگین شهرستان اردبیل به منظور مدیریت ریسک سیلاب هفدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران 1397
136 واکاوی روند بارش و گازهای گلخانه ای اتمسفر با آزمون ناپارامتری من- کندال (مطالعه موردی: ایستگاه های سینوپتیک منتخب استان اردبیل) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران 1397
137 بررسی وضعیت پهنه بندی آگروکلیماتیک کشت درخت به در استان اردبیل کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی 1397
138 ارزیابی ویژگی های اقلیمی و توان اکولوژیکی درخت به جهت کشت در استان اردبیل دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران،معماری،مدیریت شهری و محیط زیست 1397
139 ارزیابی ویژگی های اقلیمی و توان اکولوژیکی درخت به جهت کشت در استان اردبیل دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران،معماری،مدیریت شهری و محیط زیست 1397
140 تحلیل و طبقه بندی الگوهای تراز 500 هکتوپاسکال مولد بادهای توفنده در شهرستان اردبیل چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران 1397
141 تحلیل و طبقه بندی بادهای توفنده شهرستان اردبیل در دو دهه گذشته بر اساس مولفه مبنا چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران 1397
142 الگوبندی و تحلیل همدید سامانه های منجر به پدیده تگرگ در ایستگاه های منتخب آذربایجان غربی به منظور مدیریت مخاطرات محیطی ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری 1398
143 الگوبندی و تحلیل همدیدی تگرگ های شهرستان سردشت به منظور مدیریت مخاطرات طبیعی ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری 1398
144 بررسی کاهش محسوس ماندگاری برف در شهر اردبیل با رویکرد آشکارسازی تغییرات اقلیمی ششمین کنفرانس بین‌المللی تغییراقلیم 1398


145

تحلیل آماری و سینوپتیکی بادهای شدید به عنوان یک پارامتر مخاطره آمیز در دشت اردبیل

ولین کنفرانس بین‌المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی

1398
146 پایش و پیش بینی خشکسالی شرق ایران با استفاده از شاخص فازی SPEI و تحلیل سینوپتیک آن اولین کنفرانس بین‌المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی 1398
147 تحلیل سینوپتیکی خشکسالیهای شاخص استان اردبیل ششمین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم 1398
148 واکاوی همدید نقش پراکنش سامانه های فشار سطح زمین در بروز یخبندان های فرین خلخال پنجمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست 1398
149 بررسی اثرات سیستمهای فشار سطح زمین در بروز سیلابهای حوضه آبریز اهرچای پنجمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست 1398
150 بررسی ارتباط بین نوسانات چرخندگی و بارش مایع شمال غرب ایران (مطالعه موردی شهرستان اردبیل) اولین کنفرانس ملی جغرافیا و مخاطرات محیطی 1399
151 تحلیل همدید تأثیر تاوایی بر بارش برف استان اردبیل (مطالعه موردی شهرستان اردبیل) اولین کنفرانس ملی جغرافیا و مخاطرات محیطی 1399
152 واکایی همدیدی یخبندان فرین در شمال غرب ایران (مطالعه موردی شهرستان مشگین شهر 2017/02/18) دومین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالشهای زیست محیطی 1399
153 بررسی روند تغییرات دمای ایستگاه های استان اردبیل دومین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالشهای زیست محیطی 1399
154 تحلیل سینوپتیکی فرین بارش در شهرستان اردبیل (1990/2/18) دومین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالشهای زیست محیطی 1399
155 بررسی سینوپتیکی فرین دمایی استان آذربایجان شرقی در روز 20/01/1964(مطالعه موردی: شهرستان تبریز) دومین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالشهای زیست محیطی 1399
156 ارزیابی نقش امواج باد‌های غربی در بروز سیلاب در حوضه آبخیز بالیخلوچای اردبیل پنجمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک 1399
157 تحلیل الگو‌های فشار سطح زمین مسبب بارش‌های سیلابی حوضه آبخیز بالیخلوچای اردبیل پنجمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک 1399
158 تحلیل سینوپتیکی یخبندان دیررس در شهرستان مشکین شهر مورخ 25/1/1388 اولین کنفرانس ملی جغرافیا و مخاطرات محیطی 1399
159 تحلیل سینوپتیکی عوامل ایجاد بارشهای سیل زا در مشگین شهر 24 تیر سال 1399 سومین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی و مدیریت در جامعه 1400
160 کارایی مدل های سری زمانی ARIMA و SARIMA در پیش بینی دما و بارش شهرستان اردبیل اولین همایش ملی پژوهش های جامعه محور در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست 1400
161 بررسی تاثیر یخبندان های پاییزه و بهاره در فعالیت و استقرار کلنی های زنبورعسل در اطراف کوه سبلان یازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار 1400
162 Investigation of blocking trend in Siberian and Azores high pressure systems in the meteorology of the Iranian plateau International conference on recent advances in engineering, innovation and technology 1401
163 آشکارسازی نوسانات فشار فصلی سطح دریا در ایستگاه اردبیل بر مبنای خروجی برخی مدلهای جوی تحت طرحواره A1T-MES دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب 1401
164 تحلیل افت و خیزهای پارامتر SLP فصلی دشت اردبیل بر مبنای خروجی مدلهای آب و هوایی و سناریوی جوی B2IMA دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب 1401
165 پیش بینی دماهای حداکثر برخی ایستگاه های استان لرستان در دو دهه آینده بر اساس ریزگردانی اقلیمی روز آینده، شهر آینده 1401
166 پیش ¬نگری دماهای حداقل ایستگاه های منتخب استان لرستان در 20 سال آتی بر اساس مدل LARW-WG روز آینده، شهر آینده 1401
:: ::