اعضا - برومند صلاحی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور برومند صلاحی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصیلی

لیسانس جغرافیای طبیعی از دانشگاه تبریز

فوق لیسانس جغرافیای طبیعی (هیدروژئومورفولوژی) از دانشگاه تهران

دکترای جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی) از دانشگاه تبریز

:: ::