EN | AR | AZ | | ورود

اعضا - برومند صلاحی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور برومند صلاحی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصیف مختصر
دیپلم فرهنگ و ادب از دبیرستان شهید بهشتی بیستون (استان کرمانشاه) (1366 تا 1370)
کارشناسی جغرافیای طبیعی از دانشگاه تبریز (1370 تا 1374 )
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی(گرایش هیدروژئومورفولوژی) از دانشگاه تهران (1374 تا 1377)
دکترای تخصصی (Ph.D) جغرافیای طبیعی (گرایش آب و هواشناسی) از دانشگاه تبریز (1377 تا 1383)
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد : (درجه عالی)
بررسي عملكرد فاكتورهاي هيدروژئومورفيك حوضه آبريز رودخانه مريم نگار و نقش آن در سيلاب ‌خيزي
عنوان رساله دکترای تخصصی : (درجه عالی)
تحليل ويژگي هاي باد در استان اردبيل به منظور كسب انرژي از آن
:: ::