اعضا - برومند صلاحی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور برومند صلاحی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
کتاب‌های منتشر شده
1- طراحی داده های پایه در حوضه های آبریز (بر مبنای قابلیتهای Arc Hydro Tools)

2- مدل‌های گردش عمومی جوّ و ریزمقیاس­نمایی اقلیمی (کلّیات و ریزگردان‌ها)


 
:: ::