EN | AR | AZ | | ورود

اعضا - برومند صلاحی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور برومند صلاحی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
کتاب‌های منتشر شده
1- طراحی داده های پایه در حوضه های آبریز (بر مبنای قابلیتهای Arc Hydro Tools)

2- مدل‌های گردش عمومی جوّ و ریزمقیاس ­نمایی اقلیمی (کلّیات و ریزگردان‌ها)

3طوفان‌های تندری (شاخص‌ها و مخاطرات) (تصنیف)

4- مقابله با تغییرات اقلیمی (نقش منابع ژنتیکی برای مواد غذایی و کشاورزی)

 
:: ::