اعضا - وکیل حیدری ساربان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر وکیل حیدری ساربان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌های تحقیقاتی

- بررسی عوامل موثر بر دانش، مهارت و نگرش کشاورزان گندمکار پیرامون مدیریت خاک، مورد: استان اردبیل

- بررسی عوامل موثر بر تشکیل تعاونی های تولید روستایی در قالب الگوی تلفیقی انتشار نوآوری ها، مورد : استان اردبیل
- مطالعه و تحلیل اثرات حکمروایی خوب بر بهبود احساس امنیت اجتماعی روستاییان، مطالعه موردی: شهرستان اردبیل

مطالعه و تحلیل عوامل بهبود تاب‌آوری روستاییان پیرامون بحران زلزله، مطالعه موردی: شهرستان ورزقان، دهستان ازومدل شمالی
 

:: ::