اعضا - وکیل حیدری ساربان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر وکیل حیدری ساربان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات در دست چاپ
تحلیل امنیت اجتماعی و اثرات آن در توسعه گردشگری، مجله راهبردهای توسعه روستایی.
 مطالعه و تحلیل اثرات سرمایه روان‌شناختی در بهبود احساس امنیت اجتماعی روستاییان شهرستان اردبیل، فصلنامه امنیت اجتماعی. 
مطالعه و تحلیل عوامل اجتماعی در بهبود رفتارهای معطوف به حفظ محیط زیست مناطق روستایی، مطالعه موردی: شهرستان اردبیل، فصلنامه جامعه‌شناسی کاربردی. 
مطالعه و تحلیل اثرات سرمایه اجتماعی بر بهبود تاب‌آوری روستاییان پیرامون مدیریت بحران زلزله؛ مطالعه موردی: دهستان ازومدل شمالی، شهرستان ورزقان، فصلنامه برنامه‌ریزی سکونتگاه های انسانی.
بررسی نقش منطقه آزاد تجاری بر بهبود شاخص­های اقتصادی مناطق روستایی؛ مطالعه موردی: شهرستان ماکو، فصلنامه روستا و توسعه.
تحلیل اثرات ظرفیت‌سازی اجتماعی بر بهبود مدیریت توسعه­ی روستایی، فصلنامه برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی.
 عوامل بهبود معیشت پایدار روستایی، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی.
سنجش و اولويت‌بندي نواحی روستايی بر حسب سطوح پایداری اقتصادی، فصلنامه روستا و توسعه.
 تحلیل اثرات فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بر حکمروایی خوب روستایی، فصلنامه برنامه ریزی فضایی.
 بررسی اثرات انسجام اجتماعی بر بهبود شاخص‌های اقتصادی مناطق روستایی، فصلنامه جغرافیا. 
  نقش توانمندسازی روان‌شناختی بر بهزیستی روان‌شناختی زنان روستایی، فصلنامه جغرافیا.
 
:: ::