اعضا - وکیل حیدری ساربان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر وکیل حیدری ساربان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
1.بررسی موانع موثر بر توسعه گردشگری در مناطق روستایی، مورد سردابه، فصلنامه جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی.
2. توانمندسازی گامی اساسی در جهت نیل به توسعه روستایی، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی.
3. عوامل موثر بر تقویت کارآفرینی کشاورزان در مناطق روستایی مورد: شهرستان مشگین‌شهر، فصلنامه جغرافیا.
4. اولویت‌بندی دهستان‌های شهرستان مشگین‌شهر بر حسب سطوح توسعه کشاورزی، فصلنامه جغرافیا و برنامه‌ریزی.
5. عوامل موثر برعضویت کشاورزان در تعاونی‌های تولید روستایی در قالب الگوی تلفیقی انتشار نوآ‌وری‌ها، مورد : استان اردبیل، مجله توسعه روستایی.
6. نقش تعاونی‌های تولید روستایی در ارتقای توانمندی‌های فنی و اقتصادی کشاورزان گندمکار، مورد:  گندمکاران مشگین‌شهر، فصلنامه روستا و توسعه.
7. اولویت بندی موانع موثر برکارآفرینی زنان روستایی، مورد:استان اربیل ،فصلنامه مطالعات زنان.
8. بررسی عوامل موثر بر تشکیل تعاونی‌های تولیدی درمناطق روستایی، مورد: استان اردبیل، فصلنامه پژوهش‌های جغرافیای انسانی0.
9. نقش توانمندسازی درتوسعه کشاورزی، مورد: استان اردبیل، فصلنامه پژوهش‌های جغرافیای انسانی.
10. بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر دانش کشاورزان گندمکار پیرامون مدیریت آب زراعی، مجله علمی-پژوهشی پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی.
11. سنجش و اولویت‌بندی سرمایه اجتماعی در مناطق روستایی، مورد: شهرستان مشگین‌شهر، فصلنامه جغرافیا و برنامه‌ریزی منطقه‌ای.
12. مدل سازی  الگوی فضایی کاربری اراضی شهر سرعین در افق 1400 با استفاده ازمدل CLUE_S، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی.
13. عوامل موثر در میزان نگرش گندم‌کاران استان اردبیل به مدیریت خاک زراعی، مجله پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی.
14. بررسی عوامل موثر بر مهارت کشاورزان در مدیریت خاک زراعی، مطالعه موردی: استان اردبیل، مجله پژوهش‌های روستایی.
15. بررسی عوامل موثر برتوانمندسازی کشاورزان در مناطق روستایی شهرستان اهر، فصلنامه فضای جغرافیایی.
16. بررسی عوامل موثر بر موفقیت تعاونی‌های تولید روستایی، مطالعه موردی: شهرستان پارس‌آباد، فصلنامه نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی.
17. نقش توانمندسازی روان‌شناختی بر تقویت کارآفرینی روستایی، مطالعه موردی: استان اردبیل، فصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای.
18. بررسی اثرات گردشگری در توسعه مناطق روستایی، مطالعه موردی: دهستان سردابه، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی. 
19. نقش تعاونی‌های تولیدی در توسعه مناطق روستایی، مطالعه موردی: شهرستان مشگین شهر، فصلنامه پژوهش‌های جغرافیای انسانی.
20- بررسی عوامل موثر بر رضایت کشاورزان از اشتغال در مناطق روستایی، مطالعه موردی: شهرستان مشگین‌شهر، فصلنامه چشم انداز جغرافیایی.
21- نقش سرمایه اجتماعی در تقویت کارآفرینی روستایی، فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی محیطی.
22- عوامل موثر بر دانش کشاورزان گندمکار استان اردبیل در زمینه مدیریت خاک زراعی، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی.
23- مقایسه مولفه‌های سرمایه اجتماعی اعضای تعاونی‌های تولیدی و کشاورزان غیر عضو تعاونی های تولیدی در مناطق روستایی، فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری و منطقه‌ای.
24- نقش سرمایه روان‌شناختی در ارتقای شاخص‌های کیفیت زندگی در مناطق روستایی، فصلنامه جغرافیا.
25-تبیین عوامل موثر بر ارتقای رفاه اجتماعی در مناطق روستایی، فصلنامه پژوهش‌های جغرافیای انسانی.
26-تحلیل اثرات وقوع زلزله در مناطق روستایی شهرستان ورزقان، فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی.
27. سنجش و اولویت‌بندی کیفیت زندگی در مناطق روستایی، فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی.
28- بررسی عوامل موثر بر موفقیت کارآفرینان روستایی استان اردبیل، فصلنامه جغرافیا و توسعه.
29- بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کشاورزان استان اردبیل، فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاوزری ایران.
30 نقش سرمایه فکری در افزایش کارآیی منابع انسانی کاربری‌های آموزشی در عرصه مدیریت شهری، فصلنامه فضای جغرافیایی.
31 سنجش و اولویت‌بندی مناطق روستایی بر حسب سطوح رفاه اجتماعی، فصلنامه برنامه‌ریزی فضایی.
32- بررسی توان اکولوژیکی زمین برای توسعه شهر سرعین با استفاده از مدل های منطق فازی و AHP، فصلنامه جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی.
33- تجزیه و تحلیل وبررسی اثرات سرمایه اجتماعی در مناطق روستایی، فصلنامه توسعه اجتماعی.
34- ارزیابی گردشگری روستایی در توانمندسازی اجتماعی روستایی، فصلنامه توسعه روستایی.
35- بررسی نقش ظرفیت­سازی اجتماعی بر میزان مشارکت روستائیان در فعالیت­های عمرانی، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا.
36. تبیین نقش سرمایه اجتماعی در ارتقای رضایتمندی شغلی کشاورزان روستایی، مطالعه موردی: روستاییان شهرستان مشگین‌شهر، فصلنامه برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی.
37. نقش سرمایه روان‌شناختی درارتقای شاخص‌های کیفیت زندگی مناطق روستایی، مطالعه موردی: شهرستان مشگین‌شهر، فصلنامه جغرافیا.
38. بررسی اثرات گردشگری در ارتقای توانمندی‌های اجتماعی و روان‌شناختی روستاییان، مطالعه موردی: شهرستان مشگین‌شهر، مجله برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری.
39. ارزیابی عوامل موثر بر مشارکت مردمی در ساماندهی بافت‌های فرسوده شهری با تاکید بر سرمایه اجتماعی، مطالعه موردی محله ججین اردبیل، فصلنامه مطالعات برنامه‌ریزی شهری.
40. عوامل بهبود مدیریت توسعه روستایی از دیدگاه مردم محلی، مطالعه موردی: شهرستان مشگین‌شهر،  فصلنامه روستا و توسعه.
41. بررسی نقش تعاونی‌های تولید روستایی در توانمندسازی اجتماعی کشاورزان گندمکار شهرستان اسلام آباد غرب، فصلنامه تعاون و کشاورزی.
42 . بررسی دیدگاه دانش‌آموزان پیرامون حفظ محیط زیست، مطالعه موردی: دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهرستان مشگین‌شهر، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست.
43. عوامل بهبود نشاط اجتماعی در مناطق روستایی از دیدگاه مردم محلی، مطالعه موردی: شهرستان مشگین‌شهر، فصلنامه جغرافیا و برنامه‌ریزی منطقه‌ای.
44. بررسی راهکارهای مقابله با خشکسالی  در مناطق روستایی از دیدگاه  کارشناسان جهاد کشاورزی، مطالعه موردی استان اصفهان، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی.
44. نقش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه اجتماعی مناطق روستایی، مطالعه موردی: شهرستان مشگین‌شهر، فصلنامه مطالعات اجتماعی و فرهنگی.
45. بررسی نقش ظرفیت­سازی آموزشی بر میزان مشارکت روستائیان در فعالیت­های عمرانی، مطالعه­ی موردی: شهرستان بناب، فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی.
46 . بررسی اثرات گردشگری بر ارتقای آگاهی‌های زیست محیطی روستایی، مطالعه موردی: روستای کندوان، فصلنامه محیط شناسی.
47. بررسی عوامل اقتصادی واجتماعی موثر بر تمایل به پذیرش کشت سیر ارگانیک در استان همدان، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی
48. سنجش و رتبه بندی سطح توسعه یافتگی اجتماعی در مناطق روستایی، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا.
49. عوامل بهبود گردشگری روستایی از دیدگاه مردم محلی، فصلنامه گردشگری و توسعه.  
50. سنجش و ارزیابی پایداری در روستاهای گردشگرپذیر، فصلنامه برنامه ریزی منطقه‌ای.
51. عوامل موثر بر بهبود امنیت اجتماعی از دیدگاه ساکنان محلی، فصلنامه حغرافیا.
52. پایش چرخه حیات گردشگری پایدار، فصلنامه برنامه‌ریزی و آمایش فضا.
53. بررسی اثرات اقتصادی و اجتماعی و روان شناختی گردشگری بر توسعه مناطق روستایی، فصلنامه فضای گردشگری.
54. ارزیابی نقش طرح‌های عمرانی در کاهش آسیب‌پذیری روستا در  مقابل بحران زلزله؛ مطالعه موردی: شهرستان ورزقان، مجله فضای جغرافیایی.
55. بررسی و ارزیابی تاثیر الگوهای اسکان مجدد بر سرمایه اجتماعی در روستاهای زلزله زده شهرستان ورزقان، فصلنامه جغرافیا و توسعه.
56. بررسی تطبیقی وضعیت سرمایه روان‌شناختی مناطق روستایی دارای گردشگری و فاقد گردشگر، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی.
57. نقش سرمایه روان‌شناختی در ارتقای کارآفرینی روستایی استان آذربایجان شرقی، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی.
58. سنجش و اولويت‌بندي نواحی روستايی بر حسب سطوح پایداری اقتصادی، فصلنامه روستا و توسعه.
59. شناسایی عوامل روان شناختی موثر بر کاربرد راهبردهای تولیدی زراعی مدیریت ریسک، فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی
60. بررسي اثرات گرشگري بر ارتقاي شاخص‌هاي رفاه اجتماعي در مناطق روستايي، فصلنامه رفاه اجتماعی.
61. تحلیل سطح برخورداری نواحی روستایی استان اردبیل از امکانات توسعه، فصلنامه برنامه‌ریزی منطقه‌ای.
62. عوامل موثر در بهبود مشارکت سیاسی از دیدگاه روستاییان، فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری و منطقه‌ای.
63. بررسی اثرات خشکسالی دریاچه ارومیه بر تغییرات تاب‌آوری سکونتگاه‌های روستایی، مجله پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی.
64. عوامل موثر بر توسعه گردشگری روستایی از دیدگاه مردم محلی، مورد مطالعه: دهستان سردابه شهرستان اردبیل، فصلنامه گردشگری و توسعه.
65. عوامل اجتماعی و محیطی موثر بر عملکرد تعاونی‌های تولید روستایی شهرستان گناوه، فصلنامه تعاون و کشاورزی.
66. تبیین رابطه پایداری اقتصادی با احساس امنیت اجتماعی ساکنان مناطق روستایی شهرستان اردبیل، فصلنامه انتظام اجتماعی.
67. ارزیابی و تاثیر مولفه‌های سرمایه اجتماعی بر توانمندسازی زنان روستایی، مطالعه موردی: دهستان شیان، شهرستان اسلام آباد غرب، فصلنامه زن و جامعه.
68. تحلیل اثرات فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات پیرامون سبک زندگی اقتصادی و اجتماعی روستاییان شهرستان مشگین‌شهر، فصلنامه برنامه‌ریزی و آمایش فضا.
69. تبیین نقش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات پیرامون ظرفیت‌سازی اجتماعی نواحی روستایی، مطالعه موردی: شهرستان مشگین شهر، فصلنامه مطالعات برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های انسانی.
70. تبیین رابطه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات با احساس امنیت اجتماعی ساکنان روستایی، مورد مطالعه: شهرستان مشگین‌شهر، فصلنامه جغرافیای انتظامی.
71. بررسی رابطه گردشگری با هویت اجتماعی جوانان روستایی شهرستان اردبیل، مورد مطالعه: دهستان سردابه، فصلنامه برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری.
72.  بررسی عوامل محیطی، اقتصادی و اجتماعی بر دانش کشاورزان گندم‌کار درباره کشاورزی پایدار در استان اردبیل، فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری و منطقه‌ای.
73. نقش تنوع معیشتی در تاب‌آوری خانوارهای روستایی پیرامون دریاچه ارومیه در برابر خشکسالی، نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی.
74. بررسی اثرات گردشگری در توسعه اجتماعی مناطق روستایی، مورد مطالعه: شهرستان مشگین‌شهر، مجله آمایش جغرافیایی فضا.
75. بررسی نقش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات پیرامون سبک زندگی فرهنگی روستاییان شهرستان مشگین شهر، فصلنامه برنامه‌ریزی منطقه‌ای.
76. نقش شهرک‌های صنعتی در توسعه کالبدی و اقتصای روستاهای پیرامون، مجله پژوهش‌های اقتصاد روستا.
77. ارزیابی ظرفیت‌‌های توسعه کارآفرینی در نواحی روستایی، منطقه مورد مطالعه: روستاهای دهستان بیزکی، فصلنامه جغرافیا و توسعه.
78. عوامل موثر برارتقای امنیت مرز از دیدگاه ساکنان محلی، مورد مطالعه شهرستان گرمی، فصلنامه علوم و فنون مرزی.
79. تبیین رابطه سرمایه اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی ساکنان مناطق روستایی شهرستان مشگین‌شهر، پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی.
80. ارزیابی تاثیرات هدفمندسازی یارانه‌ها بر پایداری شاخص‌های اقتصاد روستایی، مطالعه موردی: دهستان سردابه، شهرستان مشگین شهر، فصلنامه پژوهش‌های روستا.
81. تحلیل عوامل بهبود احساس عدالت اجتماعی، فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری و منطقه‌ای.
83. تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه پایدار کشاورزی در مناطق روستایی، فصلنامه جغرافیا و پایداری محیط.
84. نقش تعاونی‌های تولید روستایی در ارتقای توانمندسازی روان‌شناختی گندمکاران، مجله راهبردهای توسعه روستایی.
85. نقش سرمایه اجتماعی در توانمندسازی زنان روستایی شهرستان مشگین‌شهر، فصلنامه جغرافیا.
86. مطالعه تغییر سبک زندگی و پیامدهای آن بر تولید و توسعه روستایی، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران.
87. مطالعه و تحلیل اثرات توسعه گردشگری بر سبک زندگی روستایی، فصلنامه جغرافیا.
88. تحلیل عوامل موثر بر موفقیت گردشگری روستایی، فصلنامه برنامه‌ریزی فضایی.
89. نقش تنوع معیشتی در تاب‌آوری خانوارهای روستایی پیرامون دریاچه ارومیه در برابر خشکسالی، نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی.
89. بررسی نقش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات پیرامون سبک زندگی فرهنگی روستاییان شهرستان مشگین‌شهر، فصلنامه جغرافیا.
90. عوامل کاهش طرد شدن اجتماعی زنان روستایی، فصلنامه علمی و پژوهشی زن و جامعه.
91. تحلیل اثرات سرمایه اجتماعی بر کیفیت شاخص‌های اقتصادی مناطق روستایی، مطالعه موردی: شهرستان آستارا، بخش لوندویل، اقتصاد فضا و توسعه روستایی.
 
92. Suervy of Barriers to Rural Women Economic Empowerment in Iran, Journal of Natural and Social Science.
93. an analysis on the Effective Factors on Success Rural Production Cooperatives in Iran, the Case Study – Ardabil Province, International Journal of Community and Cooperative Studies. 
94. Individual and psychological characteristics influencing villagers ‘participation in Watershed Management Initiatives in Iran, Technology Review journal.
95.  Recognition and Analysis of Coping strategies with Drought in Yazd Province from Agricultural Expert Views, International Journal of Farming and Allied Sciences.
96.  A Study of Effects of Resettlement Models on Changes of Quality of Life in Earthquake-Stricken Villages of Iran, Case Study: Earthquake-Stricken Villages of East Azerbaijan Province,  International Journal of Research in Humanities and Social Studies.
97.  Analysis of the Economic Impact of Drought on Rural Economy in Iran: A Case Study of Hir County, International Journal of Farming and Allied Sciences.
98.   The Role of Empowerment on Agricultural Development in Iran, Case Study: East Azerbaijan, International Journal of Farming and Allied Sciences.
99.  Factors affecting Villagers use of Information and Communications Technology, Case Study: County of the Eastern Part of Meshginshahr City,  Indian Journal of Science and Technology.
100.  Factors Influencing the Sustainability of Wheat Production in Iran, A Case Study: Showt County, International Journal of Farming and Allied Sciences.
101.  Factors Affecting the Effectiveness of Rural Management from the Perspective of Local People in Iran, Journal of Social Behavior and personality.
102. Identification of factors influencing the application of risk management strategies in farming production by wheat farmers in Iran, Iran Agricultural Research.
103. A study of effects of resettlement models on changes of quality of life in earthquake-stricken villages of Iran, case study: earthquake-stricken villages of east Azerbaijan Province,  International Journal of Research in Humanities and Social Studies.
104. Heavy Metal Contamination in Street Precipitated Dusts in Tabriz City and Evaluating their Ecological Risk, Iran, Biotechnological Communication.
105. A Review and evaluation of Social Approach to people’s participation in sustainable management of Watershed plans in Iran, case study: Watershed plans of Urmia Lake, International Journal of Environmental & Agriculture Research
106. International Journal of Environmental & Agriculture Research, International Journal of Organizational Leadership.
:: ::