اعضا - وکیل حیدری ساربان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر وکیل حیدری ساربان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصیلی

کارشناسی: جغرافیای طبیعی ا ز دانشگاه تبریز

کارشناسی ارشد: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی از دانشگاه تربیت مدرس با رتبه اول

دکتری: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی از دانشگاه تربیت مدرس با رتبه اول

:: ::