اعضا - وکیل حیدری ساربان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر وکیل حیدری ساربان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
کتاب‌های منتشر شده

1. توسعه روستایی با تاکید بر الزامات مدیریتی، انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی.

2. توانمندسازی روستایی، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.

3. آشنایی با سازمان‌های دولتی با رویکرد گردشگری، انتشارات مهکامه.

4. ظرفیت‌سازی محلی و توسعه گردشگری، انتشارات مهکامه.

5. تعاونی‌ها و توسعه روستایی، انتشارات نور علم.

6. سرمایه اجتماعی به مثابه توسعه روستایی، انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی.

:: ::