EN | AR | AZ | | ورود

اعضا - معرفت سیاه کوهیان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور معرفت سیاه کوهیان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌های تحقیقاتی

ردیف

عنوان طرح

كارفرما

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

مسئوليت در طرح

1

تعيين اولويت‌هاي پژوهشي در بخش تربيت بدني وعلوم ورزشی  (فاز I)( بین سازمانی)

پژوهكشده‌ تربيت بدني و علوم ورزشي

1378

1379

مجري

2

ارزيابي وضعيت تندرستي و آمادگي جسماني پرسنل ساپكو (ايران خودرو) با هدف شناسايي نقاط ضعف و قدرت و ارايه راهكارهاي عملي و اصلاحي( بین سازمانی)

ايران خودرو

1379

1381

مجري

3

ارزيابي روايي و پايايي چربي سنج‌هاي ساخت داخل در اندازه گيري چربي زير پوستي

( بین سازمانی)

پژوهكشده‌ تربيت بدني و علوم ورزشي

1379

1380

مجري

4

تعيين آستانه بي‌هوازي به روش  Dmax( بین سازمانی)

پژوهكشده‌ تربيت بدني و علوم ورزشي

1379

1380

مجري

5

تعيين اولويت‌هاي پژوهشي در بخش تربيت بدني و علوم ورزشي از نظر مديران اجرايي (فاز II) (بین سازمانی)

پژوهكشده‌ تربيت بدني و علوم ورزشي

1380

1380

مجري

6

مطالعه، طراحی و تدوین آزمون های سنجش آمادگی ورزشکاران نخبه در رشته های مختلف ورزشی

سازمان  تربیت بدنی

1380

1382

مجري

7

ارزيابي آمادگي قلبي – تنفسي و تركيب بدن كاركنان دانشگاه محقق اردبيلي و ارايه راهكارهاي عملي و اصلاحي

دانشگاه محقق اردبيلي

1381

1381

مجري

8

تحليل روش‌ها و مدل هاي رياضي مختلف در تعيين آستانه بي هوازي

دانشگاه محقق اردبيلي

1382

1383

مجري

9

ارزيابي همبستگي حداكثر اكسيژن مصرفي (Vo2max) با توان و ظرفيت بي‌هوازي بازيكنان منتخب دانشجويان دانشگاه محقق اردبيلي

دانشگاه محقق اردبيلي

1383

1383

مجري

10

ارزيابي عوامل تركيب بدني و حداكثر اكسيژن مصرفي پرسنل كارخانه ذوب آهن اردبيل و ارائه راهكارهاي اصلاحي مناسب( بین سازمانی)

كارخانه ذوب آهن اردبيل

1383

1385

مجري

11

ارزيابي وضعيت عناصر تركيب بدني زنان خانه‌دار شهر اردبيل

دانشگاه محقق اردبيلي

1384

1384

مجري

12

تدوین نرم افزارهاي آمادگي قلبي – تنفسي و مقایسه هنجارهای داخلی با استانداردهای موجود در سایر کشورها

دانشگاه محقق اردبيلي

1384

1385

مجري

13

هنجار ملي آزمون دويدن سرعتي بي‌هوازي (RAST) براي افراد 15 تا 25 سال ایرانی

( ملی - بین سازمانی)

پژوهكشده‌ تربيت بدني و علوم ورزشي

1384

1386

مجري

14

ارزيابي وضعيت ابعاد  آمادگي قلبي – تنفسي و شاخصدمتابولیک بدن (MET) زنان خانه‌دار شهر اردبيل

دانشگاه محقق اردبيلي

1384

1385

مجري

15

بررسي تاثير محيط كار بر ظرفيت تنفسي كارگران كارخانه ذوب‌آهن شهر اردبيل

دانشگاه محقق اردبيلي

1384

1385

مجري

16

طراحي و ارائه پروتكل تمريني براي ايجاد HRDP در برآورد آستانه بي‌هوازي

دانشگاه محقق اردبيلي

1386

1386

مجري

17

بررسی ارتباط برخی از شاخص های  آمادگی جسمانی با عوامل ترکيب بدنی دانشجويان پسر دانشگاه محقق اردبيلی

دانشگاه محقق اردبيلي

1387

1387

مجري

18

تاثیر حجم تمرینات وزنه برداری بر عملکرد وزنه برداران نخبه

دانشگاه محقق اردبيلي

1387

1387

مجري

19

تاثیر حجم تمرینات وزنه برداری بر عملکرد وزنه برداران نخبه

دانشگاه محقق اردبیلی

1390

1391

مجري

20

هنجار ملي آزمون دويدن سرعتي بي‌هوازي (RAST) براي افراد 15 تا 25 سال ايراني

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

1390

1391

مجري

21

تهیه وتدوین هنجار آزمون های تخصصی جهانی  وزنه برداران جوان وبزرگسال نخبه

دانشگاه محقق اردبیلی

1390

1391

مجري

22

طراحی و ساخت دستگاه چند منظوره برآوردکننده آمادگی قلبی – تنفسی در آزمون های پله

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

1391

1393

مجري

23

طراحی، ساخت و تدوین دانش فنی دستگاه نوارگردان هوشمند

دانشگاه محقق اردبیلی

1391

1393

مجري

24

ارائه روش اصلاحي جديد در تعیین نقطه شکست ضربان قلب با استفاده ازمدل بيشترين فاصله

دانشگاه محقق اردبیلی

1392

1393

مجري

25

تأثیر تمرینات بی هوازی شدید بر قابلیت های هوازی مردان جوان

دانشگاه محقق اردبیلی

1392

1392

مجري

26

طراحي و ارائه پروتكل تمريني براي ايجاد HRDP در برآورد آستانه بي‌هوازي

دانشگاه محقق اردبیلی

1392

1393

مجري

27

ارزیابی همگرایی بین حجم اکسیژن مصرفی برآورد شده با استفاده از معادلات ACSM و روش مبنا در مردان جوان فعال

دانشگاه محقق اردبیلی

1393

1394

مجري

28

تاثیر الگوی باردهی در پروتکل­های درمانده­ساز نوارگردان برای ایجاد نقطه شکست ضربان قلب: رویکردی بر اصلاح پروتکل وابسته به­ فرد

دانشگاه محقق اردبیلی

1393

1394

مجري

29

مقایسه نقطه شکست ضربان قلب (HRDP) برآورد شده در مدل بصری و عملیات مشتق گیری با استفاده از قضیه لاگرانژ

دانشگاه محقق اردبیلی

1394

1394

مجري

30

بررسی و مقایسه همگرایی معادلات پیشگو در برآورد هزینه انرژی مصرفی با مدل مبنا در آزمون­های درمانده ساز نوارگردان

دانشگاه محقق اردبیلی

1394

1395

مجري

31

بررسی اثرات بی تمرینی بر برخی از عوامل آمادگی جسمانی ناشی از تمرینات مقاومتی حجمی و قدرتی در والیبالیست های جوان

دانشگاه محقق اردبیلی

1395

1395

مجري

32

مدلی جدید برای برآورد رکورد دوهای 400، 800، 1500 و 5000 متر  در مردان جوان فعال: رویکردی جدید برسیستم های انرژی فاکس و ماتیوس

دانشگاه محقق اردبیلی

1395

1395

مجري

33

طراحی و ساخت آزمون چابکی ویژه بدمینتون و ارزیابی همگرایی آن با آزمون های استاندارد چابکی در مردان جوان فعال

دانشگاه محقق اردبیلی

1395

1395

مجری

:: ::