اعضا - معرفت سیاه کوهیان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور معرفت سیاه کوهیان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مهارت‌های حرفه‌ای

ثبت اختراع مرتبط با فعالیت گروه:

مرجع تایید کننده

نام اختراع

ردیف

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی

طراحی وساخت دستگاه آمادگی قلبی -تنفسی در آزمون های پله

1

اداره مالکیت صنعتی

طراحی وساخت دستگاه چند منظوره برآورد کننده آمادگی قلبی-تنفسی

2

:: ::