EN | AR | AZ |

اعضا - معرفت سیاه کوهیان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور معرفت سیاه کوهیان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده


 

رديف

عنوان مقاله

عنوان مجله

شماره مجله

سال چاپ

1

بررسي اثر مصرف محلول ساكارز 8 درصد بر اجراي شوت در فوتبال

فصلنامه المپيك

1و2

1377

2

بررسي تأثير تمرينات هوازي بر آپوليپوپروتئين‌هاي پلاسماي مردان بزرگسال

‌‌علوم پزشكي  مدرس

دانشگاه تربیت مدرس

1

1380

3

تأثیر مکمل سازی کوتاه مدت سیر بر مارکر آسیب لیپیدی مالون دی آلدئید پس از فعالیت ورزشی وامانده‌ساز

ورزش و علوم زیست حرکتی

2

1391

4

ارزيابي روايي و پايايي چربي سنج‌هاي ساخت داخل در اندازه‌گيري چربي زير پوستي

پژوهش در علوم‌ورزشي

3

1381

5

مقايسه اثر شدت تمرينات هوازي بر عامل‌هاي خطرزاي قلبي‌–عروقي در مردان ميانسال

المپيك

1و2

1382

6

تحليل و مقايسه روش‌هاي مختلف تعيين آستانه بي‌هوازي

حرکت

20

1383

7

ارزيابي آمادگي قلبي – تنفسي و عناصر تركيب بدن اعضاي هيأت علمي و كارمندان دانشگاه محقق اردبيلي

علم و فناوری

3و4

1383

8

تعيين اولويت‌هاي پژوهشي در تربيت‌بدني و علوم ورزشي از ديدگاه مديران

پژوهش در علوم‌ورزشي

6

1384

9

بررسي ارتباط آمادگي قلبي – تنفسي و عناصر تركيب بدني زنان خانه‌دار

علم و فناوری

3و4

1384

10

تعيين آستانه بي‌هوازي به روش Dmax

پژوهش در علوم‌ورزشي

10

1385

11

هنجار ملی آزمون دویدن سرعتی بی هوازی (rast) برای افراد 15 تا 25 سال ایرانی

پژوهش در علوم ورزشي

16

1386

12

مقایسه وضعیت پراکندگی گونه پیکری ورزشکاران زن و مرد استان مرکزی در 12 رشته ورزشی

پژوهش در علوم ورزشی

27

1389

13

بررسی همگرایی بین نقطه شکست ضربان قلب(HRDP ) و نقطه شکست پتاسیم سرم(KTP) در  دانشجویان پسر فعال

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

1

1389

14

ارزیابی همگرایی آزمون های آزمایشگاهی بالک-ویر و آزمون 5 دقیقه ایی بالک در برآورد آمادگی قلبی-تنفسی زنان و مردان 60-30 ساله غیرفعال

جهش

7

1389

15

بررسی تاثیر مصرف حاد سلکوکسیب بر التهاب و استرس اکسیداتیو متعاقب فعالیت هوازی شدید

فیزیولوژی و متابولیسم ورزشی

1

1390

16

مقایسه پروتکل وابسته به زمان در برابر پروتکل های وابسته به مسافت در تعیین نقطه شکست ضربان قلب (HRDP) در بین دانشجویان پسر فعال

پژوهش در علوم ورزشی

28

1389

17

تاثیر مصرف محلول ساکارز 5 درصد در طول یک فعالیت استقامتی بر میزان قند خون و حداکثر سرعت متعاقب آن

ورزش و علوم زیست حرکتی

2

1390

18

مقایسه پاسخ های حاد  شاخص هاي دستگاه انعقادی خون به يک وهله فعاليت ورزشی هوازی زيربيشينه در افراد ورزشکار و غيرورزشکار

فیزیولوژی ورزش

16

1391

19

تاثير مصرف مکمل مالتودکسترین در طول فعاليت هوازي بر مقدار گلوکز خون و شاخص های بی هوازی پسران ورزشکار

علوم زیستی ورزشی

14

1391

20

تاثیر الگوی باردهی در پروتکل های درمانده ساز  بر آستانه بی هوازی دختران جوان غیرفعال

ورزش و علوم زیست حرکتی

7

1391

21

ارزیابی همگرایی پروتكل­ های وابسته به زمان و وابسته به مسافت در تعیین  نقطه­ ی شکست ضربان قلب (HRDP) در بین دختران جوان غیرفعال

فیزیولوژی ورزش

17

1392

22

تأثیر فعالیت هوازی حاد بر پاسخ های فیبرینولیز جودوکاران در صبح و عصر

فیزیولوژی ورزش

17

1392

23

تأثیر تمرینات تناوبی شدید و تمرینات تداومی متوسط بر شاخص های هوازی و بی هوازی پسران ورزشکار

فیزیولوژی ورزش

18

1392

24

تدوین هنجار های ترکیب بدنی و آمادگی جسماني وزنه برداران جوان و بزرگسال نخبه

فیزیولوژی ورزش

19

1392

25

تأثیر هشت هفته تمرین ایزوکالریک با شدّت LTP1و LTP2 بر متغیرهای قلبی-ریوی مردان جوان غیر ورزشکار

فیزیولوژی ورزش کاربردی

23

1395

26

تاثیر مصرف مکمل انار و تمرین هوازی بر ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و پراکسیداسیون لیپیدی در مردان دارای اضافه وزن

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

11

1393

27

فشار اکسایشی، فعالیت ورزشی و سازگاری ها: مطالعه مروری

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

11

1393

28

ارزیابی تأثیر مصرف کوتاه مدت مکمل سیر بر متغیرهای قلبی - ریوی مردان غیرورزشکار گرم مزاج

قیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی

1

1393

29

بررسي پاسخ هاي هورموني كوتاه مدت تستوسترون و كورتيزول به تمرين مقاومتي حجمي و قدرتي در پسران جوان غير ورزشكار

ورزش و علوم زیست حرکتی

12

1393

30

تأثیر مصرف کوتاه مدت سیر بر فازهاي ایزوکپنیک بافري و هیپوکپنیک پرتهویه اي در مردان ورزشکار

فیزیولوژی ورزش

24

1393

31

ارتباط ناهنجاری های پایین تنه با توان عضلانی در دانش آموزان دختر 10 و 11 ساله شهرستان اردبیل

آموزش تربیت بدنی

11

1393

32

مقایسه اثر بی تمرینی و تمرین مجدد در شش حرکت اصلی وزنه برداران نخبه

المپیک

12

1393

33

تاثیر مصرف نوشابه ورزشی زمزم ایزوتونیک بر ظرفیت بی هوازی دانشجویان پسر تربیت بدنی دانشگاه محقق اردبیلی

جهش

2

1394

34

اثر تغیرات پاراکسوناز-1، پراکسید هیدروژن و آدیپونکتین بر فشار خون سیستولی و دیاستولی مردان دارای فشارخون بالا به دنبال 12 هفته فعالیت ورزشی هوازی با شدت متوسط

مجله علمی - پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد

1

1395

35

تأثیر یک هفته مکمل سازی سیر بر شاخصهای قلبی تنفسی مردان ورزشکارگرم مزاج

فصلنامه علمی - پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

3

1394

36

بررسی تاثیر بی تمرینی وتمرین مجدد برمتغیرهای ساختاری بطن چپ وزنه برداران نخبه

فیزیولوژی ورزشی کاربردی

4

1394

37

تاثیر نوشابه ورزشی ایزوتونیک بر استقامت قلبی - تنفسی دانشجویان پسر

جهش

4

1394

38

تاثیر مکمل دهی کوتاه مدت عصاره ی هیدروالکلی گیاه خار مریم (سیلی مارین) بر تغییرات سطوح آنزیم های کبدی ناشی از یک وهله فعالیت هوازی در مردان فعال

فصلنامه علمی – پژوهشی طب مکمل

3

1394

39

ارزیابی تاثیر برنامه غذایی رایانه اي بر برخی از ویژگی هاي پیکرسنجی و عملکردي ورزشکاران بدن ساز

نشریه مطالعات کاربردي علوم زیستی در ورزش

7

1395

40

تاثیر تمرین هوازی و هیپوکسی متناوب بر بیان پروتئین های درگیر در آنژیوژنز بلفت قلبی موش های صحرایی

مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش

1395

41

سنجش اعتبار معادلات راه­ رفتن و دویدن ACSM در برآورد حجم اکسیژن مصرفی در مردان جوان فعال ایرانی

فیزیولوژی ورزش

30

1395

42

تاثیر مکمل سازی طولانی مدت ال-کارنیتین به همراه تمرین استقامتی بر شاخص های چربی خون و سطوح پلاسمایی لیپوپروتئین لیپاز

فیزیولوژی ورزش

29

1395

43

تاثیر شدت های متوسط فعالیت هوازی حاد یک جلسه ایی بر تعداد سلول های بنیادی خونسازCD34+    در گردش در مردان میانسال

فیزیولوژی ورزش کاربردي

1395

44

اثر مصرف مکمل ال- کارنيتين طي شش هفته بر درصد چربي و نيمرخ ليپوپروتئين پسران غيرورزشکار

فصلنامه مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان

4

1394

45

بررسي تاثير بي تمريني بر عملكرد و تركيب بدن وزنه برداران نخبه تيم ملي

حرکت

4

1380

46

  همگرايي بين نقطه شکست ضربان قلب (KTP) و نقطه شکست پتاسيم سرم (HRDP) در مردان جوان ورزشکار طي پروتکل ورزشي هافمن

مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

1

1389

47

تاثير محيط کار بر ظرفيت تنفسي کارگران کارخانه ذوب آهن

فصلنامه تربیت بدنی و علوم وزشی

2

1387

48

اثر تمرينات هوازي بر سايز LDL و آپوپروتئين هاي پلاسمايي در مردان ميانسال

حرکت

14

1381

49

Effects of body composition measures on dimension of Vo2max

International Journal of Fitness

1

2006

50

Impact of age in the cardio respiratory fitness in housewives

International Journal of Fitness

2

2006

51

A new mathematical model for determination of heart rate deflection point

International Journal of Fitness

3

2007

52

Influence of aerobic exercise at high and moderate intensities

Influence of aerobic exercise in untrained men

J SPORTS MED PHYS FITNESS

48

2008

53

Correlation of vertical jump performance with flexibility in young soccer players

Medicina Dello Sport

17

2008

54

Effect of Carbohydrate Ingestion on Sprint Performance Following Continuous Exercise

Journal of Applied Sciences

8

2008

55

The Effects of Exercise Intensity on the Low Density Lipoprotein Profile: Quantitative vs. Qualitative Changes

Journal of Biological Sciences

8

2008

56

Comparison of Three Prediction Equation of Body Fat Percentage via Skinfold Thickness Method with Segmental Multi-Frequency

Research Journal of Biological Sciences

6

2008

57

Is The Cardiorespiratory Fitness Affected by Height of Young Girls?

P Journal of Appl Sci

11

2008

58

IMPACT OF HEIGHT ON THE PREDICTION OF MAXIMUM OXYGEN CONSUMPTION IN SEDENTARY YOUNG GIRLS

Journal of Applied Sciences

12

2009

59

Correlation of vertical jump performance with flexibility in young soccer players

Sport Medicine

62

2009

60

Correlations of Anthropometric and Body Composition Variables with the Performance of Young Elite Weightlifters

Journal of Human Kinetics

25

2010

61

Cardio-respiratory fitness in Steel Plant Workers: A survey of physical Activity Effects

International Journal of Fitness

6

2010

62

The Effects of Training Volume on the Performance of Young Elite Weightlifters

Journal of Human Kinetics

26

2010

63

The effect of post –exercise carbohydrate ingestion on inflammatory response to short time, high-forced eccentric exercise

J Sports Med Phys Fitness

50

2010

64

Relationship between fundamental movement skills and body mass index in 7-to-8 year-old children

WASJ

15

2011

65

Physical fitness, anthropometric and sedentary behavior characteristics of 7-to-11 year–old boys in different physical fitness level

WASJ

15

2011

66

Comparison of serum c-reactive protein in young soccer players and non-athletes

Biol Sport

28

2011

67

Influence of a low-dose cox-2 inhibitor drug on exercise-induced inflammation. Muscle damage and lipid peroxidation

Biol Sport

29

2012

68

The effect of air pollution on Cardio-respiratory fitness of steel plant Co. workers

Middle-East J Sci Res

11

2012

69

THE EFFECT OF SHORT TERM DETRAINING ON BODY COMPOSITION AND ANTHROPOMETRIC VARIABLES IN YOUNG ELITE WEIGHTLIFTERS

Gym

13

2012

70

A new approach for the determination of anaerobic threshold: methodological survey on the modified Dmax method

J Human Sport & Exec

7

2012

71

Diurnal variation of hameostatic response to exercise in young sedentary males

Biol Sport

29

2012

72

Narita target heart rate equation underestimates the measured anaerobic threshold in healthy young boys

AJSM

4

2013

73

ADVANCED METHODOLOGICAL APPROACH IN DETERMINATION OF THE HEART RATE DEFLECTION POINT: S.DMAX VS L.DMAX METHODS

J Sports Med Phys Fitness

53

2013

74

Effects of high-intensity interval training on aerobic and anaerobic indices: Comparison of physically active and inactive men

Sci & Sports

28

2013

75

Survey on the  effect of  combined training on biomotor abilities of active males

Int J Sport Studies

3

2013

76

Effect of short- term garlic supplementation on DNA damage after exhaustive exercise in non-athlete men

Eur J Exp Biol

3

2013

77

Talent identification of elite Iranian male artistic and trampoline Gymnasts

Middle-East J Sci Res

16

2013

78

The assessment of agreement cardiorespiratory fitness relative estimated by two laboratory method in 30-50 years old men

Eur J Exp Biolog

11

2013

79

The Effect of Progressive Aerobic Exercise On G6PD Activity Among Active and Sedentary Men

International Journal of Kinesiology and Sports Science

4

2014

80

A New Fitness Dependent Maximal Protocol for Determination of Heart Rate Deflection Point

Revista Brasileira de Medicina do Esporte

6

2015

81

The effect of concurrent training order on hormonal responses and body composition in obese men

Science and Sport

5

2015

82

Comparison of running time in anaerobic threshold to exhaustion stage in active and inactive boys

Int Res J Appl Basic Sci

9

2015

83

Lean Body Mass as a Predictor of Performance of the Iranian Young Elite Weightlifters

South African Journal for Research in Sport, Physical Education and Recreation

38

2016

84


تاثير 8 هفته تمرين استقامتي و مكمل ياري پروتئين وي Whey)) بر سطوح سرمي لپتين، نسبت تستوسترون به كورتيزول، پروفايل ليپيدي و تركيب بدني دانشجويان پسر چاق
 

فصلنامه طب مكمل

3

1395

85

اطلاع رسانی: شعار المپیک: ضرورت رویکردی نو

رشد آموزش تربیت بدنی

22

1386

86

Narita Target Heart Rate Equation Underestimates the Predicted AdequateExerciseLevel in Sedentary Young Boys

AJSM

2013

87

Impact of height on the prediction of maximum oxygen consumption in active young men

ANSI

2009

88

Influence of aerobic exercise at high and moderate intensities on lipid peroxidation in untrained men

NCBI

2008

89

تاثیر کنترل گلایسمیک و مدت ابتلا به بیماری دیابت بر تغییر پذیری ضربان قلب(HRV) در مردان دیابتی مبتلا به نوروپاتی محیط

پزشكي اروميه

1396

90

مقايسه نيمرخ اكوكارديوگرافيكي بطن چپ وزنه برداران نخبه ايران با غير ورزشكاران

پزشكي اروميه

1393

91

 اثرات فشار اکسایشی وسازگاری های ناشی از فعالیت ورزشی

دانشگاه علوم پزشکی گرگان

1394

92

 اثر حفاظتی عصاره پلی فنولی خار مریم برآسیب عضلاني ناشی از یک جلسه فعالیت  هوازی در مردان فعال 

ورزش وعلوم زیست حرکتی 

1394

93

 اثر 8هفته تمرین هوازی بر شاخص های التهابی و پیشگوی اترو اسکلروزونیمرخ لیپیدی در زنان سالمند چاق 

علوم پزشکی ایلام 

1394

94

مقایسه اثرات 12هفته تمرینات مقاومتی واستقامتی بر ANP،اندوتلین-1 وآپلین و فشارخون در مردان میانسال با فشار خون بالا

مجله پزشکی ارومیه

1394

95

تاثیر تمرین هوازی و هایپوکسی بر میزان بیان عوامل آنژیوژنزبافت قلبی موشهای نر نژاد ویستار

علوم زیست حرکتی 

1395

96

همگرایی معادلات پیشگو در برآورد هزینه انرژی مصرفی با مدل مبنا در آزمونهای درمانده ساز نوارگردان

فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی

1395

97

بررسی اثرات ضد التهابی و ضد دردی مصرف کوتاه مدت خوراکی داروی ایندومتاسین در بهبود علایم بیوشیمیایی، ظاهری و عملکردی کوفتگی عضلانی تاخیری

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش

1395

98

Effects of Aerobic Exercise training and Intermittent Hypoxia on Expression of Angiogenic Factors in Cardiac Tissue of Male Wistar Rats

Crescent Journal of Medical and Biological Sciences

1395

99

مدل جدید سنتیجا در تعیین نقطه شکست ضربان قلب (HRDP) فاقد همگرایی با فلات بیشینه لاکتات (MLSS) است

فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی

1395

100

مقایسۀ دو و چهار هفته مکمل یاري كوآنزیم Q10 بر آستانۀ تهویه و آستانۀ تنفسی جبرانی ورزشکاران استقامتی مرد جوان

فيزيولوژي ورزشي

1396

101

رویکردی جدید برسیستم انرژی فاکس و ماتیوس: برآورد رکورد دوهای200، 400، 800، 1500 و 5000 متر بر اساس رکورد دوی 100 و 10000 متر در مردان جوان فعال

فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی

1396

102

Multifunction device for estimating cardiorespiratory fitness in the Step Tests

Journal of Advanced Sport Technology

1396

103

Designing Smart Treadmill for athletic endurance training

Journal of Advanced Sport Technology

1396

104

Effect of Exercise Training and Middle-age on Pathological and Physiological Cardiac Hypertrophy

Journal of Clinical Research in Paramedical Sciences

1396

105

Study the Effects of 4 weeks of Special Aerobic Training on CBS and SAM Levels in Hippocampus of Rats with Alzheimer’s Disease by Aβ1-42 Injection

Arak Medical University Journal

1396

106

بررسی تاثیر جهار هفته تمرین هوازی ویژه بر سطوح سولفیدهیدروژن در هیوکمپ رت های نر نژاد ویستار

فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی

1396

107

تأثیر دوازده هفته تمرین هوازي بر برخی از شاخص هاي آپوپتوز عضله ي اسکلتی موش هاي صحرایی نر

مجله علوم پزشکی تبریز

1396

108

مقایسه تاثیر 10 هفته تمرین تناوبی با شدت زیاد و هوازی با شدت متوسط بر سطوح پروتئین واکنشگرC و نیمرخ چربی در مردان جوان دارای اضافه وزن

مجله علوم پزشکی تبریز

1396

109

بررسی همبستگی بین کیفیت خواب با شاخص های تنفسی و شاخص توده بدنی در دانشجویان پسر فعال و غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلی

مجله علمی - پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

1396

110

تاثير 3 ماه تمرين هوازي منظم بر بعضي عوامل مسير ميتوكندريايي آپوپتوزيس در بافت قلبي مو شهاي نر ويستار

نشريه مطالعات كاربردي علو م زيستي در ورزش

1399

111

Weight Gain and Oxidative Stress in Midlife Lead to Pathological Concentric Cardiac Hypertrophy in Sedentary Rats

تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی

1396

112

اثر ورزش بر هیپرتروفی قلبی ناشی ازافزايش سن،نقش فشار اکسايشي و برخی از پروتئین کیناز های فعال شده با میتوژن

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

1397

113

بررسی همگرایی آزمون دویدن درمانده ساز کوتاه شده (Tshort) با فلات بیشینه اسید لاکتیک (MLSS) در تعیین نقطه شکست ضربان قلب (HRDP)

مجله فیزیولوژي ورزش و فعالیت بدنی

1396

114

مقایسه تاثیر دو تواتر مختلف تمرین هوازی با حجم یکسان و بی تمرینی متعاقب با آن بر سطوح هورمون آیریزین، پروفایل لیپیدی و شاخص مقاومت به انسولین در زنان چاق دیابتی نوع 2

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

1396

115

بررسی تأثیر چهار هفته تمرین هوازي ویژه بر سطوح SAM و CBS در هیپوکمپ رتهاي مبتلا به بیماري آلزایمر با تزریق Aβ1-42

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراك

1396

116

تاثير تمرينات ورزشي پيلاتس بر سطوح سرمي آديپونكتين و لپتين در زنان غير فعال داراي اضافه وزن

مجله علوم پزشكي جيرفت

1396

117

تأثير سه ماه تمرين هوازي تناوبي بر بيان برخي از ژنهاي مسير ميتوكندريايي آپوپتوزعضله ي اسكلتي موشهاي صحرايي

پژوهش نامه فيزيولوژي ورزشي كاربردي

1396

118

تغييرات پلاسمايي كمرين و پنتراكسين -3 متعاقب 8 هفته تمرين استقامتي در مردان مبتلا به كبد چرب غيرالكلي

مجله علوم پزشكي اردبيل

1396

119

تاثير تمرين استقامتي بر مقادير آلانين آمينوترانسفراز،آسپارتات آمينوترانسفراز و رزيستين سرم در مردان مبتلا به كبد چرب غيرالكلي

فصلنامه طب توانبخشي دانشگاه شهيد بهشتي

1396

120

تاثير مصرف آلفا ليپوئيك اسيد(ALA)بر شاخص هاي منتخب كوفتگي تاخيري پس از يك جلسه فعاليت برونگراي شديد در مردان سالم جوان

پژوهشنامه فيزيولوژي ورزشي كاربردي

1397

121

بررسي و مقايسه ي بيشينه اسيد لاكتيك پروتكل هاي درمانده ساز در مردان جوان فعال دانشگاه محقق اردبيلي

مجله علوم پزشكي زانكو دانشگاه علوم پزشكي كردستان

1397

122

بررسي تأثير مصرف ويتامين E همراه با انجام تمرينات هوازي بر كبد چرب غير الكلي

مجله علوم پزشكي زانكو دانشگاه علوم پزشكي كردستان

1397

123

A New Mathematical Method for the Estimation of Aerobic Threshold in Sports Physiology

Journal of Advanced Sport Technology

1397

124

Effect of Pilates Exercise Training on Serum Osteocalcin and Parathormone levels in inactive and overweight women

Hormozgan Medical Journal

1397

125

بررسي تأثير هشت هفته فعاليت ورزشي هوازي بر سطوح پنتراكسين 3 وپروتئين واکنشگر C در بيماران كرونري ديابتي و غير ديابتي متعاقب مداخلات ريوسكولاريزاسيون

فيزيولوژي ورزشي

1397

126

Effect of circular and progressive pyramidal resistance training withomega-3-6-9 supplementation on serum levels of adiponectin and highsensitivityC-reactive protein in overweight young men

Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences

1397

127

اثر ورزش هاي مقاومتی دایره اي و هرمی به همراه مکمل امگا 3-6-9 بر سطوح سرمی آدیپونکتین و پروتئین واکنش پذیر سی با حساسیت بالا در مردان جوان داراي اضافه وزن

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

1397

128

آيا مصرف كافئين بر ميزان فشار خون شناگران تاثير دارد؟

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

1397

129

Investigation and Comparison of the Effects of Eight Weeks of Resistance and Endurance Training with Vitamin D3 Supplementation on Blood Pressure, Resting Heart Rate, and Body Composition in Obese Hypertensive Middle-Aged Men

Journal of Clinical Research in Paramedical Sciences:

1397

130

مقایسه نقطه شکست ضربان قلب به روش maxDS. با آستانه تهویه ای در مردان غیرفعال

فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی

1397

131

تاثیر 12 هفته تمرین پیلاتس بر سطوح سرمی اینترلوکین-6، پروتئین واکنشگر C و فاکتور نکروز تومور آلفا در زنان غیرفعال دارای اضافه وزن

مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

1397

132

ارتفاع شبیه سازي شده بیشتر از تمرین هوازي، مسیر سازشی مرتبط با PGC-1α را به طرف آنژیوژنز در بافت قلبی موشهاي نر نژاد ویستار پیش میبرد

مجله پزشکي اروميه

1397

133

بهینه سازی پروتكل تمريني درمانده ساز نوارگردان براي وقوع نقطه شکست ضربان قلب در مردان جوان فعال

مجله پزشکی ارومیه

1397

134

سازگاری مقادیر سرمی آیریزین ، پروفایل لیپیدی و مقاومت به انسولین به یک دوره تمرین هوازی و مصرف خوراکی سرگل زعفران  و نیز ماندگاری پس از آن در زنان دیابتی چاق نوع 2

دانشور پزشكي

1397

135

تاثير تمرينات هوازی باشدت متوسط برتغيير پذيري ضربان قلب (HRV)در بیماران دیابتی مبتلا به نوروپاتی محیطی

مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني تبريز

1398

136

اثرات استفاده طولاني مدت از كفش كنترل حركتي روي طيف فركانس نيروهاي عكس العمل زمين طي دويدن در دونده هاي پاي پرونيت

فصلنامه علمي پژوهشي طب توانبخشي

1398

137

بررسي تاثير اختلالات خواب بر شاخص هاي قلبي عروقي و عملكرد ورزشي در بيماران ديابتي

نشريه دانشگاه علوم پزشكي البرز

1398

138

اثر استفاده طولاني از كفش motion control بر مولفه‌هاي نيروهاي عكس‌العمل زمين طي دويدن در دونده‌هاي با پرونيشن بيش از حد پا

نشريه پژوهش توانبخشي در پرستاري

1398

139

تاثير 8 هفته تمرين هوازي توام با ارتفاع متناوب شبيه‌سازي شده بر ماركر آسيب ليپيدي و ظرفيت آنتي‌اكسيدان تام در موش‌هاي صحرايي

مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز

1398

140

Ground reaction forces and muscle activity while walking on sand versus stable ground in individuals with pronated feet compared with healthy controls

PLOS ONE

1398

141

بررسي تاثير كنزيوتيپ عضله جهارسر ران بر توان و آستانه بي هوازي دانشجويان پسر فعال

مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

1398

142

The Effect of Short-Term Training on the Cardiac Structure of Iranian Young Elite Weightlifters

International Journal of Applied Exercise Physiology

1398

143

تأثير دويدن روي تردميل و رژيم غذايي كم كالري بر مقادير ويسفاتين و hs-CRP در افراد مبتلا به بيماري كبد چرب غيرالكلي

Journal of Ardabil University of Medical Sciences

1398

144

The Effects of High Intensity Interval Training on Mir-23a Expression and Related Factors Involved in Muscular Atrophy of Aged Rats

International Journal of Applied Exercise Physiology

1398

145

آيا تمرينات هوازي و مصرف منيزيم شدت سردرد بيماران ميگرني را بهبود ميبخشد؟

مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

1398

146

اثربخشي شيوه هاي متفاوت اجراي تمرينات ورزشی مقاومتي به همراه مکمل ياري امگا3-6-9 بر مولکول هاي چسبان مردان جوان داراي اضافه وزن

مجله تحقیق و تندرستی

2018

147

MUSCLE FLEXIBILITY AND EXPLOSIVE POWER IN YOUNG GYMNAST BOYS AT DIFFERENT

Medicina dello Sport

2018

148

Plasma Changes of Chemerin and Pentraxin-3 Following Eight Weeks of Endurance Exercise in Men with Non-Alcoholic Fatty Liver Disease

Journal of Ardabil University of Medical Sciences

2018

149

Comparison between the effects of two different frequencies of aerobic exercise with the same volume and detraining period on the levels of irisin hormone, lipid profiles, and insulin resistance index in obese women with type 2 diabetes

Journal of Birjand University of Medical Sciences

2018

150

تأثير زالودرماني متعاقب يك فعاليت بدني درمانده ساز بر ميزان لاكتات خون و شاخص ادراك درد در ورزشكاران

مجله دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه

1398

151

مقايسة آثار دو تواتر تمرين هوازي هم حجم و بي تمريني متعاقب با آن بر تركيب بدن، كنترل متابوليكي و سطوح هورمونهاي رزيستين و آديپونكتين در زنان چاق ديابتي نوع دو

پژوهش هاي فيزيولوژي و مديريت در ورزش

1398

152

روشي جديد براي پيش بيني ركورد دوهاي 200 ، 400 ، 800 ، 1500 و 5000 متر در مردان جوان فعال

فيزيولوژي ورزش و فعاليت بدني

1398

153

The Influence of High Intensity Aerobic Exercise on The Proteinuria in 11-13 Year Old Sedentary and Active Students

Journal of Exercise Physiology and Health

1398

154

اثر فعاليت ورزشي با شدت متوسط بر ميزان بيان ژن HDAC4 و CaMKII در ميوكارد رتهاي نر

دوماهنامه فيض

1399

155

تاثير تمرينات پيلاتس بر نشانگرهاي سيستم ايمني در مردان سالمند

نشريه مديريت ارتقاي سلامت

1399

156

Melatonin and prolonged physical activity attenuated the detrimental effects ofdiabetic condition on murine cardiac tissue

Tissue and Cell

1399

157

Comparing the Relationship between Resting Metabolic rate and Body Composition Factors in Obese and Normal Weight Gymnast Children

international journal of pediatrics

1399

158

اثر تمرين استقامتي با شدت متوسط بر سطوح كورتيزول و بيان ژن عامل افزايش‌دهنده مايوسيت خانواده 2 سي و ماتريكس متاپروتئيناز-2 در ميوكارد رت‌هاي نر: مطالعه‌ مداخله‌اي و تجربي

مجله مطالعات علوم پزشكي ماهنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اروميه

1399

159

اثر خستگي در نقطه شكست ضربان قلب بر هم انقباضي عضلات مچ پا طي دويدن در افراد سالم و با پاي پرونيت

فصلنامه علمي پژوهشي طب توانبخشي

1399

160

آيا مصرف كافئين بر پاسخ لاكتات خون متعاقب فعاليتهاي درمانده ساز در شناگران جوان تأثير دارد؟

فصلنامه گياهان دارويي

1399

161

تاثير تمرين منظم هوازي در شرايط هيپوكسي بر مسير پيام رساني آنژيوژنز ناشي از PGC-1α دربافت قلبي موشهاي نر نژاد ويستار

مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز

1399

162

Effects of high and low glycemic isoenergetic breakfast on glucose homeostasis and substrate oxidation during high intensity intermittent

Science & sport

1399

163

Analysis of Fitness Status Variations of Under-16 Soccer Players Over a Season and Their Relationships With Maturational Status and Training Load

Frontiers in Physiology

1399

164

Effect of Novel Cryotherapy Method on Frequency Spectrum of Lower Limb Muscles during Running and Walking

Journal of Advanced Sport Technology

1399

165

ابعاد روش شناسي نقطه شكست ضربان قلب

مجله دانشكده علوم پزشكي نيشابور

1399

166

Anaerobic gymnastics exercises evoke systemic brain-derived neurotrophic factor in obese and normal-weight children

International Journal of Pediatrics

1399

167

اثر استفاده طولاني مدت از كفش كنترل حركتي بر روي طيف فركانس عضلاني در افراد داراي پاي پرونيت طي فاز اتكاي راه رفتن

فصلنامه علمي پژوهشي طب توانبحشي

1399

168

اثر خستگي در نقطه شكست ضربان قلب بر طيف فركانس نيروهاي عكس العمل زمين طي راه رفتن در افراد با پاي پرونيت

فصلنامه علمي پژوهشي طب توانبخشي

1399

169

THE EFFECT OF AN 8-WEEK ANAEROBIC GYMNASTICS TRAINING ON BDNF, VEGF, AND SOME PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS IN CHILDREN

Science of Gymnastics Journal

1399

170

بررسي تاثير تمرين استقامتي و مكمل عصاره گل محمدي بر آپوپتوزيسميتوكندريايي ميوكارد

مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

1399

171

اثر چهار هفته تمرين هوازي بر سطوح سولفيد هيدروژن در هيپوكمپ موشهاي صحرايي نر نژادويستار

فيزيولوژي ورزش و فعاليت بدني دانشگاه شهيد بهشتي

1399

172

ارزيابي طيف فركانس نيروي عكس العمل زمين طي راه رفتن بر روي شن و سطح صاف در افراد با پاي پرونيت

فصلنامه علمي پژوهشي طب توانبخشي

1399

173

Effect of anaerobic gymnastics exercise on vascular endothelial growth factor in obese boys

Paediatrica Indonesiana

1399

174

Antioxidant Expression Response to Free Radicals in Active Men andWomen Fallowing to a Session Incremental Exercise; NumericalRelationship Between Antioxidants and Free Radicals

Asian Journal of Sports Medicine

1396

175

آثار مصرف صبحانه ايزوانرژتيك با شاخص گليسمي بالا و پايين قبل از فعاليت تناوبي شديد بر هومئوستاز گلوكز و اكسيداسيون سوبسترا

سوخت و ساز و فعاليت ورزشي

1396

176 ارتباط پلي مورفيسم ژن ACTN3 با شاخص هاي قدرت و توان در وزنه برداران نوجوان اردبیلی پژوهشنامة فيزيولوژي ورزشي كاربردي 1399

177

اثر استفاده از بريس در سه زاويه مختلف فلكشن زانو بر اقتصاد دويدن و هم انقباضي عضلات اندام تحتاني در افراد داراي زانوي پرانتزي

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان

1400

178 كمي‌سازي ارتباط بين حجم و شدت دويدن وامانده‌ساز بر روي نوارگردان در مردان جوان فعال ورزش و علوم زيست حركتي 1399
179 تاثير پروتكل درمانده ساز بر هم انقباظي عضلات زانو در افراد سالم و با پاي پرونيت طي دويدن مجله طب نظامي 1400
180 نقطه شكست ضربان قلب بر هم انقباضي عضلات مچ پا طي دويدن فصلنامه طب توانبخشي دانشگاه شهيد بهشتي 1400
181 پايش يك دوره تمرين تناوبي شدت متوسط بر بيان ژن هاي mir_1185،mir_126 وAKTوVCAM در بافت قلب موش های صحرایی مبتلا به آسم آلرژیک  مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1400
182 كنترل شيميايي تهويه ريوي در فعاليت كوتاه مدت منقطع و دوره  بازيافت فيزيولوژي ورزش و فعاليت بدني 1399
183 The Effect of One Course of Intense Interval Training on Serum Levels ofVitamin D, Heart Rate Variability and Lung Function in Male Smokers: AQuasi-Experimental Study مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان 1400
184 MUSCLE FLEXIBILITY AND EXPLOSIVE POWER IN YOUNG ARTISTIC GYMNAST BOYS AT DIFFERENT PERFORMANCE LEVEL Science of Gymnastics Journal 1400
185 اثر استفاده از بريس زانو و گوه خارجي بر دامنه فعاليت عضلات طي دويدن در فوتباليست‌هاي مرد داراي زانوي پرانتزي مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1400
186 Variations of Accelerometer and Metabolic Power GlobalPositioning System Variables across a Soccer Season:A Within‐Group Study for Starters and Non‐Starters applied science 1400
187 تأثير مكمل دهي كوتاه مدت گلوتامين بر شاخصهاي آسيب عضلاني و دردپس از فعاليت مقاومتي برونگرا در مردان جوان غيرفعال مجله طب انتظامي 1400
188 تاثير مكمل ياري حاد ال-كارنيتين بر عملكرد استقامت در توان و شاخص خستگي مردان جوان ورزشكار مطالعات كاربردي تندرستي در فيزيولوژي ورزش 1399
189 شناسايي تغييرات تك نوكلئوتيدي در ژنهاي مرتبط باهايپرتروفي و قدرت عضلاني در يك وزنه بردار نخبه با استفاده از روش توالي يابي كل اگزوم:يك گزارش موردي مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 1399
190 Cardiac Autonomic Modulation in Response to Three Types of Exercisein Patients with Type 2 Diabetic Neuropathy Journal of Diabetes  and  Metabolic Disorders 1400
191 The Effects of TRX Suspension Training Combinedwith Taurine Supplementation on Body Composition,Glycemic and Lipid Markers in Women with Type 2 Diabetes nutrients 1400
192 Endurance Training Regulates Expression of Some Angiogenesis-Related Genes in Cardiac Tissue of Experimentally Induced Diabetic Rats Biomolecules 1400
193 Role of melatonin in the angiogenesis potential; highlights on the cardiovascular disease Journal of Inflammation 1399
194 پاسخ مقادير سرمي α-TNF،ا 6-ILو نيمر خ ليپيدي به دو توالي تمرين هوازي هم حجم در زنان ميانسال چاق مبتلا به ديابت نوع دو فيزيولوژي ورزش و فعاليت بدني 1400
195 تاثير 6 هفته تمرين اينتروال شديد بر عملكرد سيستم عصبي اتونوم قلبي و عملكرد ريوي در مردان كم تحرك پژوهش نامه فيزيولوژي ورزشي كاربردي 1400
196 بررسي ايمنوهيستوشيميايي پروتئين‌هاي كانال ‌پتاسيمي و بيوژنز ميتوكندري در بافت قلب رت‌هاي نر متعاقب 8 هفته تمرين تناوبي فزاينده فيض 1400
197 Effects of Running on Sand vs.Stable Ground on Kinetics and Muscle Activities in Individuals WithOver-Pronated Feet Frontiers in Physiology 1400
198 تأثير 8 هفته تمرينات بي هوازي ژيمناستيك بر تعادل ايستا، پويا و تركيب بدني كودكان چاق و با وزن طبيعي نشريه پرستاري كودكان 1400
199 مقايسه تاثير پروتكل خستگي درمانده ساز بر هم‌انقباضي عضلات مچ پا طي راه رفتن در افراد داراي پاي سالم و با پاي پرونيت پژوهش سلامت 1400
200 تأثير هشت هفته تمرين هوازي و مصرف مكمل زعفران همراه با دو هفته بي تمريني بر برخي شاخصهاي مرتبط با بيماري ديابت در زنان چاق مبتلابه ديابت نوع 2 علوم زيستي ورزشي 1400
201 تاثير تمرين هوازي با شدت متوسط بر عملكرد سيستم اتونوم قلبي و نيتريك اكسايد در مردان ميانسال مبتلا به سندروم متابوليك مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 1400
202 تاثير يك هفته اقامت در ارتفاع 3600 متري بالاتر از سطح دريا بر شاخص هاي ريوي مردان كوهنورد غير حرفه اي مطالعات كاربردي تندرستي در فيزيولوژي ورزش 1400
203 Tissue Heart of Biogenesis Mitochondrial and Channels Potassium of pressionEx Histochemical the on Training Resistance After Detraining a of Effect T Horizon of Medical Sci 1400
204 تاثير پروتكل خستگي درمانده ساز بر هم انقباضي عضلات اطراف زانو در افرادسالم و با پاي پرونيت طي راه رفتن مجله علوم پزشكي رازي 1400
205 تعيين دامنه اثرگذاري تمرين مبتني بر منحني عملكرد ضربان قلب در مردان جوان فعال مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1399
206 تأثير تمرين مجددبرون‌گرا بر احساس درد و شاخص‌هاي كوفتگي عضلاني تأخيري در مردان جوان غير فعال طب توانبخشي 1400
207 مقاله تاثير هشت هفته تمرين هوازي بر شاخصهاي تنسنجي، آتروژنيك پالسما و برخي عوامل خطرزاي قلبي-عروقي در كارمندان غيرفعال طب توانبخشي 1400
208

بررسي مقايسه تاثير تمرين مقاومتي به روش هرمي، هرمي دوگانه و هرمي معكوس بر برخي شاخص هاي فيزيولوژيكي بازيكنان واليبال دختر

فصلنامه علوم ورزش 1400
209 شناسايي واريانت هاي جديد در ژنهاي ACTN3 ، VDR و ADRB1 در يك وزنه بردار نخبه با استفاده از روش توالي يابي كل اگزوم: يك گزارش موردي پژوهشنامه فيزيولوژي ورزش كاربردي 1400
210 Effect of 8-Week Aerobic Exercise on Anthropometric Indices, AtherogenicIndex of Plasma and Some Cardiovascular Risk Factors in Inactive Men Scientific Journal of Rehabilitation Medicine 1400
211 Immunohistochemically detection of ATP-sensitive potassium channel proteins and mitochondrial biogenesis in the heart tissue of male rats after 8 weeks of increasing interval training فيض 1400
212 Software for Calculating Cardiorespiratory Fitness and Prescribing the Endurance Exercise Training JAST 1400

213

تاثير هشت هفته تمرين دوقطبي بر شاخصهاي سرمي محور 1-IGF/GH مردان جوان فعال

مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

1400

214

اثر استفاده از بريس در سه زاويه مختلف فلكشن زانو بر فركانس فعاليت عضلات طي دويدن در افراد داراي زانوي پرانتزي

فصلنامه علمي پژوهشي طب توانبخشي

1401

:: ::