اعضا - معرفت سیاه کوهیان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور معرفت سیاه کوهیان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
کتاب‌های منتشر شده

ردیف

عنوان كتاب

انتشارات

سال چاپ

1

آزمون‌هاي كاربردي در آمادگي جسماني

انتشارات دنياي حركت

1382

2

آزمون‌هاي كاربردي آمادگي قلبي – تنفسي (جلد اول)

موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي

1383

3

 آزمون های کاربردی آمادگی قلبی- تنفسی (جلد دوم)

دانشگاه محقق اردبیلی

1390

4

فيزيولوژي وزنه‌برداري

كميته ملي المپيك

1385

5

اصول و آزمون های سنجش عناصر آمادگی جسمانی

ثنای سرخ

1388

6

اصول و روش سنجش ترکیب بدن

نگین سبلان

1392

7

اصول تمرینات وزنه برداری (جلد اول)

مهرغزال اردبیل

1389

8

اصول تمرینات وزنه برداری (جلد دوم)

چاپخانه نگین

1391

9

فیزیولوژی ورزش کاربردی

پژوهشگاه تربیت بدنی

1394

10

علم تمرین در دوچرخه سواری

نگین سبلان

1391

11

فوتبال از علم تا عمل

مهرغزال اردبیل

1395

12

اصول و روش های استعداديابی در ورزش (جلد اول)

نگین سبلان

1395

13

اصول و روش های استعدادیابی در ورزش(جلد اول)

مهرغزال

1395

14

اصول آموزش فوتبال (2)

          دانشگاه پیام نور 

1391

15

آمادگي جسماني و روش‌هاي ارزشيابي آن

موسسهآموزش وپرورش

1383

16

بيش تمرين در ورزش (کتاب سال)

پژوهكشده تربيت‌بدني

1384

17

زمان بندی تمرین

دنیای حرکت

1385

18

اصول تغذیه ورزشی

دانشگاه محقق اردبیلی

1387

19

اصول برنامه نویسی تمرینات ورزشی

مهر غزال

1389

20

روش های تمرین ورزشی

مهر غزال

1390

21

زمان بندی طراحی تمرین قدرتی در ورزش

فردانش پژوهان

1382

:: ::