اعضا - لطفعلی بلبلی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور لطفعلی بلبلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌های تدریس شده

فیزیولوژی ورزشی

A در دوره های آموزشی مربوط به کلاسهای مربی گری و داوری رشته های مختلف ورزشی تدریس داشته ام.

B

C

D

:: ::