اعضا - لطفعلی بلبلی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور لطفعلی بلبلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علایق تحقیقاتی

فیزیولوژی ورزشی در محیطهای مختلف ( گرما-سرما-ارتفاع و رطوبت). تغذیه ورزشی همکاری در طراحی و ساخت وسایل آزمایشگاهی (فیزیولوژی ورزشی و بیومکانیک ورزشی)

:: ::