اعضا - محمد نریمانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور محمد نریمانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
کارگاه‌های تدریس شده

1-گارگاه پروپزال نویسی 1386 ، 1387، 1389 محل برگزاری دانشگاه محقق اردبیلی

2-گارگاه اموزش مهارتهای زندگی 1386 دانشگاه محقق اردبیلی(به فاصله سه دوره متداول در همین سال)

3- گارگاه آموزش پیشگیری از اعتیاد 1383 همایش استانی اردبیل

4- گارگاه ورزش، کارمند و بهره وری 1384 همایش استانی تربیت بدنی

5- گارگاه برنامه ریزی و الگوهای توین طرح درس 1383 دانشگاه آزاد

6- گارگاه روش تحقیق1383 دانشگاه آزاد

7- گارگاه روش تدریس 1383 دانشگاه محقق اردبیلی

8- گارگاه دانش افزایی فنون و مهارتهای مشاوره 1379 مرکز مشاوره دانشجویی

9- گارگاه پیشگیری از اعتیاد 1389 مرکزمشاوره دانشگاه محقق اردبیلی

10- گارگه هیپنوتیسم درمانی 1391 دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر محمد نریمانی هریکاز گارگاه ها را از سالهای 1386 تا سال 1391

:: ::