اعضا - محمد نریمانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور محمد نریمانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌های تحقیقاتی

1- نریمانی، محمد(1376).  بررسی علل اعتیاد در معتادان شهرهای اردبیل، خلخال و پارس آباد و راه های پیش گیری از آن. استانداری اردبیل 1376

2-نریمانی، محمد(1376).  عوامل گرایش معتادین خود معرف به مراکز پیش گیری از اعتیاد سازمان بهزیستی استان اردبیل و پی گیری آنها بعد از ترک اعتیاد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل

3-نریمانی، محمد(1377). بررسی عوامل موفقیت تحصیلی و مسایل آموزشی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل.

4- نریمانی، محمد( 1378). بررسی میزان و علل گرایش دانشجویان به رسانه های گروهی داخلی و خارجی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل.

5- نریمانی، محمد(1378). بررسی میزان شیوع اضطراب و راه های مقابله با آن در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

6- نریمانی، محمد(1381). بررسی اختلالات خاص یادگیری در دوره ی ابتدایی و عوامل مؤثر بر آن دراستان اردبیل. سازمان آموزش و پرورش استان اردبیل.

7- نریمانی، محمد(1381). بررسی وضعیت روان شناختی سالمندان و روش های مقابله با سالمندی. دانشگاه محقق اردبیلی.

8- نریمانی، محمد(1381). بررسی پدیده تکدی گری و رابطه آن با فقر در استان اردبیل. استانداریاردبیل.

9- نریمانی، محمد(1382). بررسی میزان و علل خشونت مردان علیه زنان در میان خانواده های شهر اردبیل. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل.

10- نریمانی، محمد(1382). بررسی تأثیر روان درمانی شناختی رفتاری در ترک اعتیاد و توان بخشی افرادمعتاد. دانشگاه محقق اردبیلی.

11- نریمانی، محمد(1382). بررسی میزان و علل حفظ سواد و شناسایی نیازها و علائق مطالعاتی نو سوادان نهضت سود اموزی استان اردبیل. سازمان آموزشو پرورش استان اردبیل.

12- نریمانی، محمد(1383). شناسایی فشارزاهای روانی و اجتماعی دانش اموزان دختر دوره متوسطه استان اردبیل و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی.

13- نریمانی، محمد(1383).  بررسی تأثیر اشتغال بر وضعیت روان شناختی همسران شاهد شهر اردبیل. دانشگاه محقق اردبیلی.

14- نریمانی، محمد( 1384). مقایسه خلق و ادراک سو سو در ورزشکاران رزمی و افراد غیر ورزشکار. دانشگاه محقق اردبیلی.

15- نریمانی، محمد(1384). بررسی کارآمدی سایکودرام برمهارتهای اجتماعی و عزت نفس کودکان دچاراختلال دیسلکسیا. دانشگاه محقق ادبیلی.

16- نریمانی، محمد(1384). مقایسه مهارتهای اجتماعی و ثباتهیجانی ورزشکاران انفرادیو گروهی. دانشگاه محقق ادبیلی.

17- نریمانی، محمد(1385). بررسی رابطه ارزشهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی با جهت گیری مذهبی دانشجویان. دانشگاه محققاردبیلی.

18- نریمانی، محمد(1385). مقایسه مکان کنترل و خودپایی در ورزشکاران نخبه و غیر نخبه و افراد غیر ورزشکار. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل.

19- نریمانی، محمد(1385). مقایسه روحیه و سلامت روانی در افراد ورزشکار و غیر ورزشکار. دانشگاه محقق اردبیلی.

20- نریمانی، محمد(1385). بررسی تأثیر آموزش مهارتهای مقابله ای دربهبود وضعیت روانی و تحصیلی دانشجویان. دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

21- نریمانی، محمد(1385). طرح جامع آسیب شناسی روانی در استان اردبیل. سازمان مدیریت و برنامه ریزی.

22- نریمانی محمد(1385). مقایسه اثر بخشی دو تکنیک تن آرامی و تصویر سازی ذهنی بر خود کارآمدی ورزشی، اضطراب رقابتی و عملکرد انشجویان ورزشکار. دانشگاه محقق اردبیلی.

23- نریمانی، محمد(1386). مقایسه هوش هیجانی و مشکلات رفتاری در پسران مبتلا به نارسا خوانی و عادی. دانشگاه محقق اردبیلی.

24- نریمانی، محمد(1386). مقایسه هوش هیجانی و دلبستگی در میان بانوان ورزشگار(ورزشهای گروهی و انفرادی) و افراد غیر ورزشکار. دانشگاه محقق اردبیلی.

25- نریمانی، محمد(1386) بررسی ارتباط سلسله مراتب ارزشها با از خود بیگانگی در میان دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی. دانشگاه محقق اردبیلی.

26- نریمانی، محمد(1386). بررسی ارتباط سبکهای دلبستگی و خود کارآمدی با سبکهای حل تعارض مربیان ورزشی. دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل.

27- نریمانی، محمد(1387) بررسی میزان شیوع اختلال استرس پس از سانحه در میان جانبازان. دانشگاه محقق اردبیلی.

28- نریمانی، محمد(1387). مقایسه حافظه شنیداری دانش آموزان نابینا و بینا. دانشگاه محقق اردبیلی.

29-نریمانی، محمد(1387).  مقایسه دو روشEMDR و CBT در رزمندگان ایرانی مبتلا به اختلال استرس پساز سانحه. دانشگاه محقق اردبیلی.

30- نریمانی، محمد(1387). بررسی رابطه عمل به باورهای دینی با سلامت روانی، عزت نفس و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی. دانشگاه محقق اردبیلی.

31-نریمانی، محمد(1387).  بررسی ارتباط رفتار مذهبی و ایمان با رضامندی زناشویی. دانشگاه محقق اردبیلی.

32- نریمانی، محمد(1387). بررسی ارتباط برخی ویژگی های شخصیتی با کار آفرینی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل. دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل.

33- نریمانی، محمد(1387). بررسی رابطه سبکهای تفکر و فراشناخت با بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان. دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل.

34- نریمانی، محمد(1387). بررسی رابطه هوش هیجانی و گرایش به رهبری در دانش آموزان تیز هوش و عادی. دانشگاه محقق اردبیلی.

35- نریمانی، محمد(1387). بررسی نقش ویژگی های شخصیتی و سبک های دلبستگی در پیش بینی اختلال استرس پس از سانحه در افراد در معرض تروما. دانشگاه محقق اردبیل.

36- نریمانی، محمد(1387). مقایسه سرسختی روانشناختی، هیجان خواهی و روش های مقابله ای در میان بازیکنان پست های مختلف فوتبال. دانشگاه آزاداسلامی.

37- نریمانی، محمد(1388). مقایسه سبکهای دلبستگی در دانش آموزان مبتلا به اختلال بیش فعالی و کودکان عادی. دانشگاه محقق اردبیلی.

38- نریمانی، محمد(1388). مقایسه کمال گرایی و از خود بیگانگی در زنان شاغل و غیر شاغل. دانشگاه محقق اردبیلی.

39- نریمانی،  محمد(1388). بررسی رابطه تاب آوری روانشناختی و هوش هیجانی در ورزشکاران گروهی و انفرادی. دانشگاه محقق اردبیلی.

40- نریمانی، محمد(1389). تهیه نرم افزار رایانه ای جهت درمان اختلالات تلفظی و تاخیر در رشد گفتار و زبان بچه های 7-8 ساله استثنایی و عادی. دانشگاه محقق اردبیلی.

41-نریمانی، محمد( 1389). بررسی نگرش خانواده های شاهد، ایثارگر و شهروندان استان اردبیل نسبت بهبرگزاری یادوراره شهدا.بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل.

42- نریمانی، محمد(1389).بررسی میزان اثربخشی ارایه خدمات آموزشی مرکز مشکلات ویژه یادگیری در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارای مشکلات یادگیری. سازمان آموزش و پرورش استان اردبیل.

:: ::