اعضا - محمد نریمانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور محمد نریمانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلی
1-عضو هیات علمی دانشگاه شاهد تهران از سال 1370 تا 1372 2-همکاری با بنیاد شهید تهران واردبیل 3-همکاری با بنیاد جانبازان تهران 4-همکاری با آموزش و پرورش استان اردبیل 5-عضو هیات علمی نیمه وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل از سال1379 6-عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی از سال 1377
:: ::