اعضا - محمد نریمانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور محمد نریمانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
عضویت در شورای نویسندگان

1-مدیر مسئول مجله ناتوانی های یادگیری

2-سردبیر و مدیر مسول مجله روان شناسی مدرسه

3-عضو هیات تحریریه مجله فرهنگ مشاوره

4-عضو هیات تحریریه مجله اندازه گیری تربیتی

5-عضو هیات تحریریه مجله ناتوانی های یادگیری

6-عضو هیات تحریریه مجله روان شناسی مدرسه

7-عضو هیات تحریریه و مدیر مسئول مجله شخصیت و تفاوتهای فردی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

8-عضو هیات تحریریه  و سردبیر فصلنامه روانشناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه ملایر
9-عضو هیات تحریریه دو فصلنامه علمی پژوهشی قدرت نرم
10-عضو هیات تحریریه فصلنامه سلامت روان کودک

 

:: ::