اعضا - محمد نریمانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور محمد نریمانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده

 مقالات چاپ شده در مجلات داخلی (علمی پژوهشی)
 1- Narimani, M., Noorbala. A.( 2004). A study of depression status and itchr('39')s causes in the Iranian Pows.Journal of MJIRC. 2(1), 12-23. 
 

 1- نریمانی، محمد(1373). بررسی نگرش معلمان نسبت به دانش آموزان. مجله علمی پژوهشی دانشور-شاهد،3(1)، 48-36.

 2-نریمانی، محمد(1374). بررسی حافظه فوری شنیداری در دانش آموزان. مجله علمی پژوهشی دانشور-شاهد، 4(1)، 37-24.

 3-نریمانی، محمد(1375). بررسی وضعیت روانشناختی و مکان کنترل سالمندان. مجله علمی پژوهشی علوم پزشکی اردبیل، 5(2)35-21.

 4-نریمانی، محمد(1378). مقایسه اثربخشی درمان شناختی و رفتار لوینسون. مجله علمی پژوهشی روانشناسی، 2(1)،32-16.

5- نریمانی، محمد(1380). بررسی میزان شیوع اضطراب در دانش آموزان و مقایسه اثربخشی درمان شناختی و رفتاری با روش ایمن سازی روانی مایکنبام در کاهش علائم اضطراب دانش آموزان. مجله علمی پژوهش دانشور-شاهد، 4(2)، 30-13.

 6-نریمانی، محمد و روشن(1381). بررسی میزان شیوع و علل افسردگی در میان دانش آموزان. مجله علمی پژوهشی دانشور-شاهد، 6(3)، 57-42.

7- نریمانی، محمد و روشن(1381). بررسی و میزان شیوع و اثربخشی درمان شناختی و رفتاری در کاهش افسردگی دانش آموزان، مجله علمی پژوهشی روانشناسی، 4(1)، 44-25.

 8-نریمانی، محمد؛ روحی نخستین، پروین و یوسفی، مهناز(1383). بررسی میزان و علل افسردگی بعد از زایمان. مجله علمی پژوهشی علوم پزشگی اردبیل، 3(1)، 23-11.

 9-نریمانی، محمد(1383). بررسی تأثیر درمان شناختی رفتاری در ترک اعتیاد. مجله علمی پژوهشی تازه ها و پژوهش های مشاوره، 2(1)، 33-16.

 10-ابوالقاسمی، عباس؛ نریمانی، محمد و برهمند، اوشا(1383). بررسی رابطه انگیزش تحصیلی و مولفه های انگیزشی در دانش آموزان. مجله علمی پژوهشی علم و فناوری، 2(1)، 33-19.

 11-نریمانی، محمد؛ ابواقاسمی، عباس؛ برهمند، اوشا و محمد امینی، زرار(1384). مقایسه سرسختی روانشناختی، سبکهای تفکر، مهارتهای اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار. مجله علمی پژوهشی پژوهش در علوم ورزشی، 3(1)، 16-1.

 12-نریمانی، محمد؛ خنیا، یوسف؛ ابوالقاسمی، عباس؛ آقا محمدیان شعرباف، حمیدرضا و گنجی، مسعود(1384). رابطه صفات شخصیتی و استرس و مهارتهای مقابله با استرس با عملکرد شغلی پرستاران. مجله علمی پژوهشی علوم پژشکی دانشگاه آزاد مشهد، 4(2)، 33-20.

 13-نریمانی، محمد و ابوالقاسمی، عباس(1384). بررسی میزان علل و راه های مقابله با اضطراب. مجله علمی پژوهش علم و فناوری، 3(1)، 45-26.

 14-ابوالقاسمی، عباس؛ نریمانی، محمد و کیامرثی، آذر(1384). بررسی میزان و شیوع و هم ابتلایی اختلالات رفتاری، مجله علمی پژوهشی علم و فناوری، 4(2)، 36-25.

 15-نریمانی، محمد و رجبی، سوران(1384). بررسی شیوع و علل اختلالات یادگیری در دانش آموزان. مجله علمی پژوهشی پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، 18(2)، 23-11.

 16-نریمانی، محمد و رجبی، سوران(1384). بررسی پدیده تکدی گری و رابطه آن با فقر. مجله علمی پژوهشی علم و فناوری،(1)، 14-1.

 17-نریمانی، محمد اسلام دوست، ثریا و غفاری، مظفر(1385). علل اضطراب امتحان در میان دانش آموزان. مجله علمی پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 1(1)، 20-8.

 18-نریمانی، محمد و آقا محمدیان شعرباف، حمیدرضا(1385). میزان و علل خشونت مردان علیه زنان. مجله علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی، 3(1)، 32-16.

 19-نریمانی، محمد؛ خنیا، یوسف؛ ابوالقاسمی، عباس و مجیدی، مسعود(1385). ارتباط صفات شخصیتی، استرس و مهارتهای مقابله. مجله علوم پزشکی اردبیل، 4(1)، 16-1.

 20-نریمانی، محمد؛ بیابانگرد، اسماعیل و رجبی، سوران(1385). بررسی کارآمدی روان نمایشگری بر بهبود بخشی مهارتهای اجتماعی و عزت نفس دانش آموزان. مجله علمی پژوهشی پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، 20(18)، 33-19.

 21-نریمانی، محمد و خانبابازاده، مژگان(1385). بررسی ویژگی های شخصیتی و رضایت شغلی کارکنان. مجله علمی پژوهشی علوم پزشکی اردیبل، 6(2)، 13-1.

 22-برهمند، اوشا؛ نریمانی، محمد و امانی، ملاحت(1385). شیوع اختلال حساب نارسایی در دانش آموزان دبستانی اردبیل. مجله علمی پژوهشی پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، 22(1)، 28-13.

 23-نریمانی، محمد؛ آریان پوران، سعید(1385). بررسی فشارزاهای روانی اجتماعی و راهبردهای مقابله ای و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر. مجله علمی پژوهشی مطالعات روانشناختی، 3(1)، 16-33.

 24-نریمانی، محمد؛ ابوالقاسمی، عباس؛ غفاری، مظفر و گنجی، مسعود(1385). مقایسه خودپایی و هیجان خواهی در ورزشگاران حرفه ای و غیر حرفه ای. مجله علمی پژوهشی پژوهش در علوم ورزشی، 4(2)، 27-14.

 25-نریمانی، محمد؛ گنجی، مسعود؛ ابوالقاسمی، عباس و غفاری، مظفر(1386). مقایسه مکان کنترل و سلامت روانی در ورزشکاران حرفه ای و غیر حرفه ای. مجله علمی پژوهشی حرکت،1(1)، 13-1.

 26-نریمانی، محمد؛ آریان پوران، سعید؛ ابوالقاسمی، عباس و گنجی، مسعود(1386). مقایسه اثر بخشی دو روش تصویر سازی ذهنی و تن آرامی بر افزایش خودکارآمدی و عملکرد ورزشی تکواندو کاران. مجله علمی پژوهشی حرکت، 2(1)، 45-28.

27- نریمانی، محمد و آریان پوران، سعید(1386). مقایسه خودکارآمدی و تحمل ابهام در ورزشگاران گروهی و انفرادی با افراد غیر ورزشکار. مجله علمی پژوهشی حرکت، 3(1)، 14-26.

 28-نریمانی، محمد؛ آریان پوران، سعید و صادقیه اهر، سعید(1386). مقایسه خودپایی و سلامت عمومی در ورزشگاران گروهی و انفرادی و افراد غیر ورزشگار. مجله علمی پژوهشی پایش، 2(1)، 17-1.

 29-نریمانی، محمد و امانی، ملاحت(1386). بررسی میزان عقب ماندگی ذهنی و عوامل مرتبط با آن در شهر اردبیل. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 4(2)، 14-1.

 30-نریمانی، محمد؛ ابوالقاسمی، عباس؛ برهمند، اوشا و محمد امینی، زرار(1386). بررسی ارتباط سرسختی روانشناختی و سبکهای تفکر و مهارتهای اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. مجله علمی پژوهشی روانشناسی تبریز، 4(2)، 23-10.

 31-نریمانی، محمد و بشرپور، سجاد(1386). مقایسه مولفه های حافظه در میان دانش آموزان نابینا و عادی. مجله علمی پژوهشی پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، 22(18)، 33-19.

 32-نریمانی، محمد؛ آقا محمدیان شعرباف، حمید رضا و رجبی، سوران(1386). مقایسه سلامت روانی مادران کودکان استثنایی با سلامت روانی مادران کودکان عادی. مجله علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی، 5(2)، 45-32.

 33-ابوالقاسمی، عباس؛ گل پور، محسن و نریمانی، محمد(1386). اثربخشی دو روش بازسازی شناختی و آموزش کنترل توجه بر اصلاح باورهای فراشناختی دانش آموزان مبتلا به اضطراب امتحان. مجله علمی پژوهشی روانشناسی کاربردی، 3(1)، 23-10.

 34-نریمانی، محمد و رسولی، رضا(1386). بررسی میزان و علل گرایش دانشجویان به رسانه های گروهی داخلی و خارجی. فصلنامه علمی پژوهشی پیک نور، 3(1)40-26.

 35-ابوالقاسمی، عباس؛ نریمانی، محمد و احدی، بتول(1387). مقایسه باورهای فراشناختی و ابعاد کمال گرایی در بیماران مبتلا به اختلال وسواس و اختلال تنیدگی پس از ضربه در تعامل با بلا تکلیفی. مجله علمی پژوهشی روانشناسی، 4(1)، 36-22.

36- ابوالقاسمی، عباس؛ نریمانی، محمد و احدی، بتول(1378). مولفه های فراشناخت در بیماران مبتلا به اختلال وسواس و اختلال وحشت زدگی. مجله علمی پژوهشی علوم روانشناختی، 4(2)، 25-13.

 37-نریمانی، محمد و رفیق ایرانی، سودابه(1387). بررسی ارتباط روشهای مقابله ای با سلامت روانی بیماران مبتلا به همودیالیز. مجله علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی، 6(1)، 25-10.

 38-نریمانی، محمد و ارجمند، جاوید(1387). بررسی رابطه جو سازمانی با روحیه دبیران دبیرستاانهای دولتی و غیر انتفاعی. مجله علمی پژوهشی اندیشه های نوین تربیتی، 7(3)، 30-15.

 39-ابوالقاسمی، عباس؛ نریمانی، محمد؛ شیبانی، حسین و گنجی، مسعود(1387). مقایسه ابعاد روان نژندی و اندروژنی در زنان نابارور. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشگی اراک، 15(7)، 107-118.

 40-ابوالقاسمی، عباس؛ غلامی، حسین؛ نریمانی، محمد و گنجی، مسعود(1387). مقایسه ی تأثیر دو روش شناخت درمانی تیزدل و بک در کاهش نشانه های افسردگی و اصلاح باورهای فراشناختی در بیماران افسرده خو. مجله علمی پژوهشی پژوهشهای روانشناختی، 22(16)، 26-11.

 41-محمد امینی، زرار؛ نریمانی، محمد؛ برهمند، اوشا و صبحی قرامکی، ناصر(1387). رابطه هوش هیجانی با خودکارآمدی و سلامت روان و مقایسه آن در دانش آموزان ممتاز و عادی. مجله علمی پژوهشی، 8(35 و 36)، 45-22.

 42-احدی، بتول؛ نریمانی، محمد؛ ابوالقاسمی، عباس و آسیایی، مریم(1388). بررسی ارتباط هوش هیجانی، سبک اسناد و خودکارآمدی با رضایت از زندگی در زنان شاغل. مجله علمی پژوهشی مطالعات تربیتی و روانشناسی، 10(1)، 127-117.

 43-ابوالقاسمی، عباس؛ اکبری، رفیعی و نریمانی، محمد(1388). بررسی اثربخشی آموزش ایمن سازی در مقابل استرس بر مکانیزم های دفاعی در بیماران مبتلا به سرطان پستان. مجله علمی پژوهشی علوم روانشناختی، 32(1)، 23-12.

 44-نریمانی، محمد و رجبی، سوران(1388). مقایسه تأثیر حساسیت زدایی از طریق چشم و پردازش مجدد با درمان شناختی-رفتاری در درمان اختلال استرس پس از سانحه. مجله علمی پژوهشی علوم پزشکی دانشگاه ازاد اسلامی واحد پزشکی تهران، 4(2)، 23-14.

 45- نریمانی، محمد؛ ملکشاهی، معصومه و محمودی، نادر(1388). بررسی مهارتهای مقابله ای و تحمل ابهام در دانش آموزان دختر. مجله علمی پژوهشی پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، 31(1(و2)، 33-41.

 46-احدی، بتول؛ عزیزی نژاد، فهیمه؛ نریمانی، محمد و برهمند، اوشا(1388). تبیین اختلال وسواسی اجباری بر حسب سبک های دلبستگی و مکانیزم های دفاعی. مجله علمی پژوهشی علوم رفتاری، 2(4)343-339.

 47-نریمانی، محمد؛ محمودی، نادر و ملکشاهی فر، معصومه(1388). مقایسه هوش هیجانی و سبک دلبستگی کودکان دارای لکنت زبان و بدون لکنت. مجله علمی پژوهشی پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، 32(1و2)، 27-15.

 48-ابوالقاسمی، عباس؛ گلپور، محسن؛ نریمانی، محمد و قمری گیوی، حسین(1388). بررسی رابطه باورهای فراشناختی مختل با موفقیت تحصیلی دانش آموزان دارای اضطراب امتحان. مجله علمی پژوهشی مطالعات تربیتی و روانشناسی، 3(1)، 18-1.

49-قمری گیوی، حسین؛ نریمانی، محمد و ربیعی، ژاله(1388). مقایسه کارکردهای اجرایی در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه بیش فعالی، ناتوانی در یادگیری و بهنجار. مجله علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی، 4(1)، 24-10.

50-ابوالقاسمی، عباس؛ زاهدبابلان، عادل و نریمانی، محمد(1388). بررسی ارتباط پیوستگی و تیپ شخصیتی با تندرستی در افراد مبتلا به بیماری عروق کرونری. مجله علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی، 3(1)،13-1.

51- نریمانی، محمد و عباسی، مسلم(1388). بررسی ارتباط بین سرسختی روانشناختی و خود تاب اوری با فرسودگی شغلی. مجله علمی پژوهشی فراسوی مدیریت، 3(1)، 20-12.

52-نریمانی، محمد؛ ابوالقاسمی، عباس و رفیق ایرانی، سودابه(1388). مقایسه اثربخشی روش ایمن سازی روانی مایکن بام، مهارتهای مطالعه و ترکیبی از هر دو روش در افزایش خودکارآمدی دانش آموزان دختر، مجله علمی پژوهشی اندیشه های نوین تربیتی، 3(2)، 20-9.

53-ابوالقاسمی، عباس؛ پورکرد، مهدی و نریمانی، محمد(1388).ارتباط مهارتهای اجتماعی، خودکارآمدی با گرایش به مصرف مواد در نوجوانان. مجله علوم ژزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 4(1)، 23-14.

54-نبی زاده، نوید؛ ابوالقاسمی، عباس و نریمانی، محمد(1388). رابطه پاسخ هیجانی و علایم مثبت و منفی با کیفیت زندگی در افراد مبتلا به اسکیزوفرنی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه گیلان، 4(1)، 20-12.

55-زاهد بابلان، عادل؛ ابوالقاسمی، عباس و نریمانیع محمد(1388). ارتباط خستگی و خصومت با سلامت روان در بیماران دچار بیماری کرونر قلبی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه گیلان، 5(1)، 12-1.

56-احدی، بتول؛ میرزایی، آسیه؛ نریمانی، محمد و ابوالقاسمی، عباس(1388). تأثیر اموزش حل مسأله اجتماعی بر سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان کمرو. 3(1).25-11.

57-قاسم زاده، عظیم؛ بهاری، سیف الله و نریمانی، محمد(1388). اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد شناختی رفتاری در کاهش اضطراب و افزایش ابراز وجود دانش آموزان پس دبیرستانهای دولتی شهر پارس آباد. مجله علمی پژوهشی تازه ها و پژوهش های مشاوره،8(31)،95-114.

58- احدی، بتول و نریمانی، محمد(1388). نقش بیزاری، اضطراب وافسردگی در تبیین نشانه های وسواسی-اجباری در نمونه غیر بالینی. مجله علمی پژوهشی پژوهش در روانشناسی سلامت، 11(4)، 13-1.

59-نریمانی، محمد؛ ابوالقاسمی، عباس و سلیمانی، اسماعیل(1388). مقایسه هوش هیجانی و مولفه های آن در دانش آموزان نابینا. مجله علمی پژوهشی دستاوردهای روانشناختی، 1(1)، 23-14.

60- نریمانی، محمد و بشرپور، سجاد(1389). نقش ویژگی های شخصیتی در پیش بینی اختلال استرس پس از سانحه در افراد در معرض آسیب. مجله علمی پژوهشی پژوهشهای روانشناختی، 4(2)، 24-15.

61- نریمانی، محمد؛ ملکشاهی فر، معصومه و ابوالقاسمی، عباس(1389). مقایسه باورهای فراشناختی بیماران مبتلا به اختلال شخصیت ضد اجتماعی، وسواسی و پارانویید. مجله علمی پژوهشی علوم روانشناختی، 6(2)، 15-1.

 62-نریمانی، محمد؛ زاهد بابلان، عادل و بشر پور، سجاد(1389). شیوع اختلال استرس پس از سانحه در پرستاران اورژانس بیمارستانها و کارکنان مراکز آتش نشانی ارومیه. مجله علمی پژوهشی تحقیقات علوم رفتاری، 1(1)، 20-11.

63-صادقی، موحد؛ نریمانی، محمد؛ مولوی، حسین و رجبی، سوران(1389). مقایسه سبک های مقابله ای و سلامت روانی بیماران مبتلا به دیابت و افراد عادی. مجله علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی، 3(1)، 23-16.

64-نریمانی، محمد و سلیمانی، اسماعیل(1389). مقایسه هوش هیجانی و تاب آوری روانشناختی ورزشگاران گروهی و انفرادی غیر ورزشگار. مجله علمی پژوهشی فصلنامه روان پویش، 1(1)، 12-1.

65-گنجی، مسعود؛ نریمانی، محمد؛ غفاری، مظفر و رجبی، سوران(1389). مقایسه سلامت روانی مصرف سیگار د دانشجویان با و بدون رفتارهای مذهبی. مجله علمی پژوهشی روان پویش، 1(1)، 25-16.

66-احدی، بتول و نریمانی، محمد(1389). مقایسه تأثیر دو روش شناخت درمانی بک و توحید درمانی در مقابل جهت گیری مذهبی بر کاهش افسردگی. مجله علمی پژوهشی روان پویش، 2(1)، 13-1.

67-نریمانی، محمو؛ آریان پوران، سعید؛ ابوالقاسمی، عباس و احدی بتول(1389). مقایسه اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی و تنظیم هیجان بر سلامت روان جانبازان شیمیایی. مجله علمی پژوهشی روانشناسی بالینی، 4(2)، 22-32.

68-نریمانی، محمد؛ آریان پوران، سعید؛ ابوالقاسمی، عباس و احدی، بتول(1390). مقایسه اثربخشی آموزش های ذهن آگاهی و تنظیم هیجان بر سلامت عمومی جانیازان شیمیایی. مجله علمی پژوهشی مطالعات بالینی، 1(1)، 23-12.

69-شیخ اکبری، فرشاد؛ شهباززادگان، بیتا؛ قمری گیوی و نریمانی، حسین(1390). مقایسه درجه حرارت بدن بیماران مبتلا به اختلالات اسکیزوفرنی، اسکیزوافکتیو و خلقی بیماران دو قطبی. مجله علمی پژوهشی علوم پزشکی اردبیل، 11(1)، 25-12.

70- نریمانی، محمد؛ بشرپور، سجاد؛ قمری گیوی، حسین و ابوالقاسمی، عباس(1390). اثربخشی روشهای درمان پردازش شناختی و پردازش مجدد هولوگرافیگ در کاهش علایم روانشناختی دانش آموزان مواجهه شده با تروما. مجله علمی پژوهشی مطالعات بالینی، 3(1)، 36-27.

71- ابوالقاسمی، عباس؛ حسنعلی زاده، مهدیه؛ کاظمی، رضا و نریمانی، محمد (1390). تأثیر درمانهای فراشناختی و دارویی بر باورهای فراشناختی بیماران مبتلا به اختلال وسواسی-اجباری. مجله علوم رفتاری 4 (1)، 32-46.ISC

72-صادقی، موحد؛ مولوی، پرویز؛ شرقی، افشان؛ نریمانی، محمد و محمد نیا، حسین (1390). بررسی ارتباط شیوه های مقابله ای و سلامت روانی در بیماران دیابتی. مجله اصول بهداشت روانی، 2 (1)، 13-24. ISC.

73-ابوالقاسمی، عباس؛ اله قلیلو، کلثوم و نریمانی، محمد (1390). ارتباط بین راهبردهای تنظیم هیجان و رفتار بین فردی در سوء مصرف کنندگان مواد. فصلنامه اعتیاد پژوهی، 1 (1)، 33-48. ISC

74- آقاجانی، سیف الله؛ نریمانی، محمد و آریان پوران، سعید (1390). مقایسه کمال گرایی و تحمل ابهام در دانش آموزان دختر تیز هوش و عادی. فصلنامه ایرانی کودکان استثنایی، 6 (2)، 35-46.ISC

75- ابوالقاسمی، عباس؛ بهاری، محمد ؛ نریمانی، محمد و زاهد، عادل (1390). نقش ابعاد سرشت و منش در پیش بینی علایم مثبت و منفی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی. فصلنامه روانشناسی معاصر، 2 (1)، 36-49.ISC

76-پیر علائی، اهه؛ سیاهکوهیان، معرفت؛ نریمانی، محمد و شیخعلی زاده (1390). ارزیابی همگرایی آزمون های آزمایشگاهی بالک و ویرو آزمون 5 دقیقه ای بالک در برآورد آمادگی قلبی تنفسی زنان و مردان 30 -60 ساله غیر فعال. مجله علمی پژوهشی جهش، 4 (1)، 32-46.

77- ابوالقاسمی، عباس؛ رفیعی، مریم و نریمانی، محمد (1390).  نقش سرشت و منش در پیش بینی نشانههای اختلال وسواسی. فصلنامه پژوهشهای روانشناسی، 1 (1)، 25-34.ISC

78-ابوالقاسمی، عباس و نریمانی محمد (1390). رابطه ابتکار شخصی، جهت گیری مذهبی و سرمایه اجتماعی. فصلنامه علمی پژوهشی دانش و پژوهش در روانشناسی 1(1)، 12-23.

79- نریمانی، محمد؛ حسن زاده ، شهناز و قاسم پور، عبدالله (1390). مقایسه سبکهای فرزند پروری در مادران دارای دختران ناشنوا و عادی. پژوهش علوم انسانی، 26 (1)، 13-27. علمی ترویجی.

80- ابوالقاسمی، عباس؛ بهاری، محمد؛ نریمانی، محمد و زاهد، عادل (1390). ارتباط ابعاد سرشت و منش با علائم اختلال اسکیزوفرنی مردان. مجله علمی پژوهشی بهبود، 4 (1)، 18-26.

81-نریمانی، محمد؛ اریان پوران، سعید؛ ابوالقاسمی، عباس و احدی، بتول (1390) مقایسه اثربخشی آموزش های ذهن آگاهی و تنظیم هیجانی بر بهزیستی جسمانی و روانشناختی جانبازان شیمیایی. فصلنامه علمی پژوهشی بهبود، 5 (15)، 36-45. ISC

82-نریمانی، محمد؛ رجبی، سوران و احدی، بتول (1390). مقایسه زمان واکنش، حواس پرتی و خستگی در رانندگان درگیر در تصادفات و رانندگان عادی. مجله علمی پژوهشی دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 12 (44)، 12-23.

83- نریمانی، محمد (1391). بررسی اثربخشی روش های نوروسایکولوژیک و تعلیم محتوا در اصلاح خواندن دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی. فصلنامه علمی پژوهشی ناتوانی های یادگیری، 2(3)، 1-16.

84- نریمانی، محمد؛ ابوالقاسمی، عباس؛ زاهد، عادل و محمودی، حدیثه (1391). سرسختی در نوجوانان فاقد و واجد والدین. فصلنامه رفاه اجتماعی، 4(4)، 12-26.

85-نریمانی، محمد و سلیمانی، اسماعیل (1391). مقایسه ابعاد درونی و بیرونی سبکهای تفکر دانش آموزان نابینا و بینا. فصلنامه روانشناسی مدرسه، 2(1)، 1-13.

86-نریمانی، محمد و رجبی، سوران (1391). بررسی اثربخشی نوروفیدبک در اصلاح دامنه امواج مغزی و میزان توجه دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی. فصلنامه پژوهشهای روانشناسی بالینی و مشاوره، 3(1)، 23-34.

87-ابوالقاسمی، عباس؛ نظری، محمد ؛ زاهد، عادل و  نریمانی، محمد (1391). نقش هیجانات خودآگاه و تعلل ورزی تحصیلی در  پیش بینی عملکرد و اعتماد بنفس دانشجویان. فصلنامه اندیشه نوین تربیتی، 4(8)، 10-18. 

88- نریمانی، محمد (1391). اثربخشی آموزش کنترل تکانه بر پردازش هیجانی، تکانشوری و حواس پرتی دانش اموزان مبتلا به اختلال ریاضی. فصلنامه ناتوانی های یادگیری، 1(2)، 86-97.

89- نریمانی، محمد (1391). اثربخشی آموزش ایمن سازی روانی بر کاهش استرس، اضطراب و افسردگی دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی. فصلنامه روانشناسی مدرسه، 1(3)، 101-117.

90-نریمانی، محمد؛ آریان پوران، سعید؛ ابوالقاسمی، عباس و احدی، بتول (1391).  اثربخشی روشهای ذهن آگاهی و تنظیم هیجان بر عاطفه و خلق جانبازان شیمیایی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک، 4(2)، 23-34.

91- بنریمانی، محمد و رجبی، سوران (1391). ررسی تاثیر نوروفیدبک در کاهش علائم نارساخوانی. فصلنامه ایرانی کودکان استثنایی، 3(1) 36-45.

92- قمری گیوی، حسین؛ نریمانی، محمد و محمودی، هیوا (1391). اثربخشی نرم افزار پیشبرد شناختی بر کارکردهای اجرایی، بازداری پاسخ و حافظه کاری کودکان دچار نارساخوانی و نقص توجه. فصلنامه ناتوانی های یادگیری، 5(3)، 1-13.

93-  نریمانی، محمد و علایی خرم، رقیه (1391). مقایسه باورهای خودکارآمدی و انگیزه ی پیشرفت در میان دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری. فصلنامه ناتوانی های یادگیری، 5(3) 86-95.

94- ابوالقاسمی عباس؛ نریمانی، محمد و رجبی، سعید (1391). اثربخشی آموزش کنترل تکانه بر خودکارآمدی و ابعاد آن در دانش اموزان دارای نشانه های بیش فعالی نقص توجه. فصلنامه روانشناسی مدرسه،5(4)، 36-45.

95-ابوالقاسمی، عباس؛ تقی پور، مریم و نریمانی، محمد (1391). ارتباط تیپ شخصیتی D، خوددلسوزی و حمایت اجتماعی در بیماران کرونر قلبی. مجله روانشناسی سلامت، 3(1)، 1-13.

96-قمری گیوی، حسین؛ نریمانی، محمد؛ بشرپور، سجاد و ابوالقاسمی، عباس (1391).  شیوع رویدادهای آسیب زا و برخی عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان دبیرستانی پسر شهر ارومیه. مجله تحقیقات علوم رفتاری 2(1)، 23-34.

97-قمری گیوی، حسین؛ نریمانی، محمد و بشرپور، سجاد (1391).  نقش تجربه رویدادهای آسیب زای زندگی در پیش بینی علائم روانشناختی دانش آموزان پسر دبیرستانی شهر ارومیه در سال تحصیلی 90-89. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام. 4(4)ع 23-37.

98-ابوالقاسمی، عباس؛ بخشیان، فرشته و نریمانی، محمد (1391).  راهبردهای کنترل فکر و بازداری پاسخ در افراد مبتلا به اختلال استرس حاد و افراد بهنجار. مجله علوم پزشکی شاهرود، 2(1)، 12-23.

99- ابوالقاسمی،‌عباس؛ اکبری، منصوره؛ رضئیی، حمید رضا و نریمانی، محمد (1391). بررسی اثربخشی آموزش ایمن سازی در مقابل استرس بر نگرشهای مختل و مهارتهای حل مساله اجتماعی در بیماران مبتلا به سرطان پستان. مجله زنان و مامایی و نازایی، 7 (1)، 33-42.

100-نریمانی، محمد و رجبی، سوران (1391). تاثیر نورفیدبک EEG بر کاهش افسردگی، اضطراب ، استرس و عقاید وسوسه انگیز افراد با اختلال سوء مصرف مواد. فصلنامه اعتیاد پژوهی، 6(21)، 35-47.

101- نریمانی، محمد و رجبی، سوران (1391). تاثیر آموزش نوروفیدبک بر کاهش علائم بیش فعالی و نقص توجه در دانشجویان دختر. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک، 2 (2)، 18-29.

102- مهریان، زهرا؛ علیزاده، لیلا و نریمانی، محمد (1391). بررسی ارتباط بین اضطراب دوران بارداری و زایمان زودرس در زنان باردار. مجله علوم پزشکی ارومیه، 23 (6).23-37.        
103_امانی، ملاحت؛ ابوالقاسمی، عباس؛ احدی، بتول و نریمانی، محمد (۱۳۹۱). مطالعه روابط علی باورها و آشفتگی استنتاج با وسواس فکری و عملی. فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 25(7)،ا1-19.
104- میکاییلی، نیلوفر؛ رحمانی،سمیرا و نریمانی، محمد (1391). پیش بینی  فرسودگی شغلی  براساس کمال گرایی و رفتار تیپ A  در کارکنان آتش نشانی خرم آباد. فصلنامه تازه های روان شناسی صنعتی/سازمانی، 3(11)، 25-45.
105- نریمانی، محمد و تکلوی، سمیه (1391). مقایسه هراس اجتماعی و حساسیت اضطرابی در دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری. نشریه پروهش ها و مطالعات علوم  رفتاری، 11. 137-154.
106-شهباززادگان، بیتا؛ شیاخ کبری، فرشاد؛ صمد زاده، مهدی؛ قمری، حسین و نریمانی، محمد (1391). مقایسه شیوه خاطره نگاری بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی، اسکیزوافکتیو و دو قطبی. نشریه اصول بهداشت روانی، 53 (14)، 78-87.
107-نریمانی، محمد؛ قاسم پور، عبدلله و ابوالقاسمی ، عباس (1391). بررسی ارتباط بین حافظه کلامی و غیر کلامی، پردازش اطلاعات، بازداری پاسخ با بازشناسی بیان چهره ای هیجان در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی. پروهش های روانشناسی بالینی و مشاوره، 2(2)،8 57-6
108-نریمانی، محمد؛ سلیمانی، اسماعیل؛ زاهد، عادل و ابوالقاسمی، عباس (1391). اثر بخشی کارکردهای اجرایی در بهبود حافظه کاری، نگهداری توجه، توانایی برنامه ریزی، حل مساله و پیشرفت تحصیلی  دانش آموزان ناتوانی در ریاضی. فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی،1(3)،31-32
109- رضایی، حسن؛ ابوالقاسمی، عباس؛ نریمانی، محمد و زاهد، عادل (1391). پذیرش همسالان در دانش آموزان پسر پایه دوم راهنمایی با نارسایی های یادگیری ویژه  و دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی متفاوت . فصلنامه روان شناسی افراد استثنایی، 2(8)، 77-89.
110- نریمانی، محمد؛ پور اسمعیلی،  اصغر؛ عندلیب، مرتضی و آقاجانی، سیف الله (1391). مقایسه عملکرد استروپ در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری باداادش آموزاری عادی. فصلنامه ناتوانی ها ی یادگیری 4(21)، 138-158.
111-  نریمانی، محمد عطادخت، اکبر؛ احدی، بتول؛ ابوالقاسمی، عباس  و زاهد، عادل. (1391). اثر بخشی آموزش مدیریت استرس در کاهش علایم روانشناختی و کنترل قند خون بیماران دیابتی. فصلنامه روان شناسی سلامت، 1(3)؛ 19-29.
112_ نریمانی، محمد؛ سلیمانی، اسماعیل   و کرد اصغری، فرشته (۱۳۹۱) . مقایسه زمان واکنش در افراد وابسته به مواد و افراد غیر وابسته. فصلنامه اعتیاد پژوهی، ۶ (۲۳)، ۸۳-۹۵.
113- نریمانی،محمد؛ زاهد، عادل و گل پرور، رضا (۱۳۹۱). رابطه ذهن آگاهی ،سبک های مقابله ای و هوش هیجانی با سلامت روانی در دانشجویان. نشریه آموزش و ارزشیابی. ۵(۱۹)، ۹۱_۱۰۵.
114- ابوالقاسمی، عباس، بهاری، محمد، نریمانی، محمد و زاهد، عادل (۱۳۹۱). مقایسه مزاج  خلق و خو و ناگویی طبعی در روان گسیختگان دارای نشانه های مثبت و منفی. فصلنامه علوم روانشناختی. ۴۴، ۵-۱۰.
115- نریمانی،محمد و پوراسمعیلی، اصغر (۱۳۹۱). مقایسه ناگویی خلقی و هوش معنوی در افراد معتاد، افراد تحت درمان با متادون و افراد غیر معتاد. فصلنامه اعتیاد پژوهی. ۲۲(۶)، ۲۲-۲۷.
116_ بشرپور،سجاد؛ نریمانی، محمد و عیسی زادگان، علی (۱۳۹۱). تعیین نیمرخ اسیب شناختی دانش آموزان مواجه شده با رویدادهای آسیب زا. نشریه پژوهشهای روان شناختی. ۱۵ (۲)، ۷-۲۹.
117- نریمانی، محمد و سلیمانی، اسماعیل (۱۳۹۲). اثر بخشی توان بخشی شناختی بر کارکردهای اجرایی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی. فصلنامه ناتوانی های یادگیری. ۲(۶)، ۹۲-۱۱۵.
118- نریمانی،محمد؛ رجبی،سوران و دلاور، سیما (۱۳۹۲). تاثیر آموزش نوروفیدبک بر کاهش علایم بیش فعالی و نقص در دانشجویان دختر. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک. ۱۶(۲)، ۹۱-۱۱۰.
119- نریمانی ، محمد؛ عباسی، مسلم؛ ابولقاسمی، عباس؛ احدی، بتول و شیخی، سیامک. مقایسه اثر بخشی اموزش پذیرش تعهد با آموزش تنظیم هیجان بر به  زیستی روان شناختی سازگاری و رفتارهای پر خطر دانش آموزان دارای اختلال ریاضی. فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی. ۲(۴)، ۱-۲.
120- بهرامی، محمد؛ ابوالقاسمی، عباس و نریمانی، محمد(۱۳۹۲). مقایسه ادراک از خود و رفتارهای ایمنی در دانش آموزان دارای نشانه های اختلال اضطراب اجتماعی و بهنجار. فصلنامه روان شناسی مدرسه. ۲(۱)، ۶۲-۷۹.
121_ بشرپور، سجاد؛ نریمانی، محمد و عیسی زادگان، علی (۱۳۹۲). ارتباط سبکهای مقابله ای و حمایت اجتماعی با استرس ادراک شده. ۳۴، ۲۹_۳۴.
122_ نریمانی، محمد؛ بشرپور، سجاد؛ قمری، حسین و ابوالقاسمی، عباس (۱۳۹۲). تاثیر پردازش شناختی و پردازش مجدد هولوگرافیک بر بهبود دانش آموزان دارای علایم پس آسیبی. فصلنامه تازه های علوم شناختی. ۱۵ (۲)، ۵۰_۶۳.
123_ نریمانی، محمد؛ صادقیه، سعید؛ اسماعیلی نژاد، علی؛ سلیمانی، اسماعیل(۱۳۹۲). مقایسه نوع دوستی، حس همدلی ومسیولیت پذیری در افراد داوطلب و عیر داوطلب اهدای خون. فصلنامه خون. ۴۰، ۱۹۶_ ۱۸۹.
124_ عطادخت، اکبر؛ نریمانی، محمد؛ احدی، بتول؛ ابوالقاسمی، عباس؛ زاهد، عادل و ایرانپرور، منوچهر(۱۳۹۲). بررسی روانشناختی بیماران دیابتی و ارتباط ان با حمایت اجتماعی. مجله علوم پزشکی اردبیل. ۴۸، ۱۹۵_ ۲۰۵.
125_ رستمی، مریم؛ نریمانی، محمد و ابواقاسمی، عباس (۱۳۹۲). اثر بخشی درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر بهزیستی روانشناختی زوجین ناسازگار. نشریه مشاوره و روان درمانی خانواده. ۸، ۱۰۵_ ۱۲۴.
126_ نریمانی، محمد؛ طالبی، مسعود و ابوالقاسمی، عباس (۱۳۹۲). مقایسه سبک اسناد و تاب اوری در بین دانش آموزان آسیب دیده و عادی. فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی. ۱۰(۳)، ۴۱_ ۶۵.
127_ رجبی، سوران؛ نریمانی، محمد و حسینی، سامان(۱۳۹۲). مقایسه ویژگی های شخصیتی و هیجان پذیری رانندگان تصادف کرده با رانندگان عادی. فصلنامه روانشناسی کاربری. ۲۵، ۵۳_۳۹.
128_ نریمانی، محمد؛ خشنود نیای، بهنام؛ زاهد، عادل و ابوالقاسمی، عباس(۱۳۹۲). نقش درک حمایت معلم در پیش بینی خودکار آمدی تحصیلی دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری. فصلنامه ناتوانی یادگیری. ۸، ۱۱۰_ ۱۲۳.
129_ لطفی، صدیقه؛ ابوالقاسمی، عباس و نریمانی، محمد(۱۳۹۲). مقایسه پردازش هیجانی و ترس از ارزیابی های مثبت ومنفی در زنان دارای فوبی اجتناعی و زنان عادی. فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی. ۵۳، ۱۱۱_۱۰۱.
130_ قاسم پور، عبدلله؛ نریمانی، محمد؛ ابوالقاسمی، عباس؛ حسن زاده، شهناز(۱۳۹۲). مقایسه بازشناسی بیان چهره ای هیجان در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی پارانویید، آشفته و افراد بهنجار. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام. ۸۲، ۱۱۴_۱۲۴.
131_ امانی، ملاحت، ابوالقاسمی، عباس؛ نریمانی، محمد(۱۳۹۲). بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر استنتاج بر کاهش علایم وسواس فکزی و عملی. مجله پژوهش های روان شناسی و بالینی و مشاوره. ۳(۱)، ۵۵.
132_ نریمانی، محمد؛ پوراسمعیلی، اصغر و عندلیب، مرتضی (۱۳۹۲). مقایسه سبک های فرزند پروری و اختلالات خوردن در دانش آموزان تیز هوش و عادی. فصلنامه روانشناسی مدرسه. ۲(۲)، ۱۳۸.
133_ نریمانی، محمد؛ وحیدی، زهره و ابوالقاسمی، عباس(۱۳۹۲). مقایسه ناگویی خلقی تکانشگری و فعالسازی و بازداری رفتاری در دانشجویان دارای نشانه های اختلال شخصیت وسواسی جبری و پارانویید و بهنجار. فصلنامه روانشناسی بالینی. ۱۸، ۵۵_۶۳.
134_ نریمانی، محمد؛ عباسی، مسلم؛ ابوالقاسمی، عباس و احدی، بتول(۱۳۹۲). مقایسه اثر بخشی اموزش پذیرش تعهد با آموزش تنظیم هیجان بر سازگاری دانش اموزان دارای اختلال ریاضی. فصلنامه ناتوانی های یادگیری. ۷   ، ۱۵۴.
135_ ابوالقاسمی، عباس؛ نظری، محمد؛ زاهد، عادل و نریمانی، محمد (۱۳۹۲). نقش تعلل ورزی، نهایی خواهی و آگاهی از عواطف در تمییز قوت و ضعف پیشرفت تحصیلی. فصلنامه علوم روان شناختی ، ۴۶، ۲_۱۹.
136_ پور کرد، مهدی؛ ابوالقاسمی، عباس؛ نریمانی، محمد و رضایی، حسن(۱۳۹۲) . بررسی اثر مستقیم و غیر مستقیم خود کار آمدی، تکانشوری، فعال سازی بازداری رفتاری و مهارت های اجتماعی بر سو مصرف مواد در دانش اموزان. فصلنامه اعتیاد پژوهی. ۲۶، ۲۸_۱۱.
137_ نریمانی، محمد؛ سلیمانی، اسماعیل، زاهد، عادل و ابوالقاسمی، عباس(۱۳۹۲). مقایسه اثر بخشی آموزش کنش های اجرایی و بازی درمانی در بهبود حافظه کاری نگهداری توجه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مبتلا به نارسایی در حساب. فصلنامه روانشناسی بالینی، ۲۰، ۱_۱۸.
`138_ نریمانی، محمد و وحیدی، زهره(۱۳۹۲). مقایسه نارسایی هیجانی، باورهای خودکار آمدی و عزت نفس در میان دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری. فصلنامه ناتوانی یادگیری.۹، ۷۸.
139_ قمری، حسین؛ نریمانی، محمد و محمودی، هیوا(۱۳۹۲). مقایسه اثر بخشی روش های درمانی شناختی و مواجهه ای بر اختلال وسواس فکری عملی. مجله مطالعات ناتوانی . ۳(۶)، ۱_۹.
140_ بشر پور، سجاد؛ جعفر تبار، علیرضا؛ نریمانی، محمد و مساح، امید(۱۳۹۲). نقش اداراک خطر و خود تاملی در پیش بینی انگیزش درمان افراد وابسته به مواد. فصلنامه توانبخشی، ۶۰، ۲۱_۲۹.
141_ بازدار، فاطمه؛ موسی زاده، توکل و نریمانی، محمد(۱۳۹۲). مقایسه سبک های تفکر، سبک های اسناد، خوش بینی و بدبینی در بیماران مبتلا به اختلال وسواس و افراد بهنجار. فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی. ۳۲، ۲۱.
142_ نریمانی، محمد؛ عالی سازی، کریم و عفت پرور، سودا(۱۳۹۲). اثر بخشی اموزش متمرکز بر هیجان بر  راهبردهای تنظیم شناختی هیجان دانش آموزان ازار دیده عاطفی. دو فصلنامه مشاوره کاربردی. ۳(۲)، ۵۰_۳۷.
143_ شاکر، علی؛ نریمانی،محمد؛ افروز، غلامعلی؛ حسنی، فریبا؛ باغدار ساریانس، انیتا(۱۳۹۲). اثر بخشی درمانی شناختی رفتاری بر بهبود عملکرد خانواده زوجین متقاضی طلاق. فصلنامه نسیم تندرستی. ۲(۱)، ۵۶_۶۳.
144_ نریمانی، محمد؛ عینی، مجتبی؛ دهقان، حمید رضا؛ غلامزاده، حانیه و صفاری نیا، مجید(۱۳۹۲). مقایسه ۵ عامل بزرگ شخصیت و خودکار آمدی در دانش آموزان تیز هوش و عادی. فصلنامه روان شناسی مدرسه. ۲(۳)، ۱۸۱_۱۶۴.
145_بشر پور، سجاد؛ عطادخت، اکبر؛ خسروی نیا، دیبا و نریمانی، محمد(۱۳۹۲). نقش خود کنترلی شناختی و دلسوزی به خود در پیش بینی انگیزش درمان افراد وابسته به مواد. فصلنامه سلامت و مراقبت. ۱۵(۴)، ۶۰_۷۰.
146_ نریمانی، محمد؛ امینی، مرضیه؛ ابوالقاسمی، عباس و زاهد، عادل(۱۳۹۳). مقایسه ذهن آگاهی و حساسیت اضطرابی در دانشجویان دارای احتکار وسواسی و علایم اختلال بدشکلی بدنی. فصلنامه ناتوانی  های یادگیری، ۱۰، ۷۹.
147_ بشر پور، سجاد؛ طلوعی، احمد؛ نریمانی، محمد و عطادخت، اکبر(۱۳۹۳). ارتباط سبک های پردازش هیجان و ناگویی خلقی با علایم اختلال شخصیت مرزی. مجله علوم پزشکی بابل. ۸۲، ۵۵_۶۲.
148_ محمدی، جواد؛ نریمانی، محمد؛ بگیان، محمد جواد و درکه، محسن(۱۳۹۳). اثر بخشی درمان شناختی_ رفتاری بر نشانه های مثبت اختلال اسکیزوفرنی. مجله علوم پزشکی ارومیه. ۲۵(۳)، ۱۸۲.
149_ نریمانی، محمد؛ بشر پور، سحاد و علیمردانی، سجاد(۱۳۹۳). مقایسه عزت نفس و شادکامی در دانش آموزان ناشنوای مدارس تلفیقی و استثنایی. نشریه تعلیم و تربیت استثنایی. ۱۲۳، ۲۰_۲۸.
150_ نریمانی،  محمد و پوراسمعیلی، اصغر (۱۳۹۳). پیش بینی تغییرات ناگویی خلقی براساس هوش معنوی در بین معتادان شهر اردبیل. نشریه اصول بهداشت روانی. ۶۱، ۳_۲۱.
151_ رجبی، سوران و نریمانی، محمد(۱۳۹۳). اثر بخشی نوروفیدبک آلفا بتا بر پنج عامل بزرگ شخصیتی افراد وابسته به مورفین.مجله پژوهش های روان شناسی  بالینی و مشاوره. ۴(۱)، ۵_۲۰.
152_ نریمانی، محمد؛ عباسی، مسلم؛ بگبان، محمد جواد و بختی ، مجتبی(۱۳۹۳). مقایسه اثر بخشی دو رویکرد آموزشی مبتنی بر پذیرش و تعهد و روایت درمانی گروهی بر تعدیل طرح واره های ناسازگار اولیه در مراجعان متقاضی طلاق. نشریه مشاوره و روان درمانی خانواده. ۱۲، ۱.
153_   نریمانی، محمد؛ بگبان، محمد جواد؛ احدی، بتول و ابوالقاسمی، عباس. اثر بخشی آموزش رفتار درمانی دیالکتیکی گروهی بر کاهش نشانه های اختلال نقص توجه بیش فعالی  و بهبود کیفیت  زندگی دانش آموزان. فصلنامه روان شناسی بالینی. ۲۱، ۳۹.
154_ گل پور، رضا؛ ابوالقاسمی، عباس؛ احدی ، بتول و نریمانی، محمد. اثر بخشی آموزشی خود دلسوزی شناختی و درمان متمرکز بر هیجان بر بهبود کیفیت زندگی دانش آموزان مبتلا به افسردگی. فصلنامه روان شناسی بالینی. ۲۱، ۵۳‌.
155_ نریمانی، محمد؛ بگبان، محمد جواد و عباسی، مسلم‌. اثر بخشی آنوزش مهارتهای اجتماعی مبتنی بر پردازش شناختی بر بهبود کیفیت روابط بین فردی دانش آموزان دارای ناتواتی های یادگیری خاص. فصلنامه پژوهش های روان شناختی اجتماعی. ۱۳، ۷۷.
 156_ بگبان، محمد جواد؛ نریمانی، محمد؛ سلطانی، ساناز و مهرابی، علیرضا(۱۳۹۳). مقایسه نارسایی هیجانی و کنترل عواطف در سوء مصرف کنندگان مواد و افراد سالم. فصلنامه اعتیاد پژوهی، ۲۹، ۱۳۱_۱۴۷.
157_ شاکر، علی؛ افروز، غلامعلی، نریمانی، محمد و امامی پور، سوزان(۱۳۹۳). اثر بخشی زوج درمانی روابط موضوعی کوتاه مدت بر بهبود عملکرد خانواده زوجین متقاضی طلاق. نشریه بین اللملی علوم رفتاری ۸(۲)، ۱۲۳.
158_ عطادخت، اکبر؛ نریمانی، محمد و ابوالقاسمی، عباس(۱۳۹۳). ارتباط شاخص های فیزیولوژیک و کنترل قند خون بیماران دیابتی با نیم رخ روان شناختی. نشریه اصول بهداشت روانی. ۶۲، ۱۱۰.
159_ نریمانی، محمد؛ عیوضی، نسرین و ابوالقاسمی، عباس(۱۳۹۳). اثر بخشی آموزش هوش هیجانی در پیش گیری از گرایش دانش آموزان به سوء استفاده از مواد. فصلنامه اعتیاد پژوهی. ۳۰ ، ۹_۱۹.
160. نریمانی، محمد؛ یوسفی، فاطمه و کاظمی، رضا(۱۳۹۳). نقش دلبستگی و کیفیت زندگی در پیش بینی بهزیستی روان شناختی نوجوانان مبتلا به ناتوانی های یادگیری. فصلنامه ناتوانی های یادگیری. ۱۱، ۱۲۴.
161_ گل پور، رضا؛ ابوالقاسمی، عباس؛ احدی، بتول و نریمانی، محمد(۱۳۹۳). مقایسه اثر بخشی روش های آموزش خود_ دلسوزی شناختی و درمان متمرکز بر هیجان بر بهبود سلامت جسمانی و روانی دانش آموزان مبتلا به افسردگی. فصلنامه روان شناسی مدرسه. ۳(۲)، ۱۵۳_۱۶۹.
162_ نریمانی، محمد؛ احدی، بتول؛ بلبلی، لطفعلی؛ قدیمی، احسان(۱۳۹۳). مقایسه اختلال های شخصیت در ورزشکاران مصرف کننده و غیر مصرف کننده استروییدهای آنابولیک و افراد ورزشکار. فصلنامه شخصیت و تفاوت های فردی. ۲(۳)، ۳۴_۵۱.
163_ دستغیب، زهرا؛ نریمانی، محمد؛ قبادی داشدبی، کامل؛ قارلی پور، ذبیح الله؛ ایمانی، معتصم و حسینی، فاطمه(۱۳۹۳). مقایسه باورهای غیر منطقی و شادکامی در دانش آموزان تیزهوش با عادی. مجله علوم پزشکی ایلام. ۸۶، ۲۷_۳۳.
164_ علایی، سارا؛ نریمانی، محمد؛ حاجلو، نادر و ابوالقاسمی، عباس(۱۳۹۳). بررسی ابعاد مختلف کیفیت زندگی در فرزندان افراد معتاد. نشریه توسعه محلی( روستایی_ شهری). ۱۰، ۱۰۷_۱۲۲.
165_ بشر پور، سجاد؛ طلوعی، احمد؛ نریمانی، محمد و عطادخت، اکبر(۱۳۹۳). ارتباط سبک های پردازش هیجان و ناگویی خلقی با علایم اختلال شخصیت مرزی. مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل. ۸۲، ۵۵_۶۲.
166_ محمدی، جواد؛ نریمانی، محمد؛ بگبان، محمد جواد و درکه، محسن(۱۳۹۳). اثر بخشی درمان شناختی_ رفتاری بر نشانه های مثبت اختلال اسکیزوفرنی. مجله علوم پزشکی ارومیه. ۲۵(۳)، ۱۸۲.
167_ نریمانی، محمد؛ بشر پور، سجاد و علیمردانی، سجاد(۱۳۹۳). مقایسه عزت نفس و شادکامی در دانش آموزان ناشنوای مدارس تلفیقی و استثنایی. نشریه تعلیم و تربیت استثنایی. ۱۲۳، ۲۰_۲۸.
168_نریمانی، محمد؛ بگبان، محمد جواد و عباسی نسلم(۱۳۹۳). اثر بخشی آموزش مهارتهای اجتماعی مبتنی بر پردازش شناختی بر بهبود کیفیت روابط بین فردی دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری خاص. پژوهش های روان شناسی اجتماعی. ۱۳(۴)، ۷۷_۹۹.
169_ گل پور، رضا؛ ابوالقاسمی، عباس؛ احدی، بتول و نریمانی  ، محمد(۱۳۹۳). اثر بخشی آموزش خود دلسوزی شناختی و درمان متمرکز  بر هیجان بر بهبود کیفیت زندگی دانش آموزان مبتلا به افسردگی(۱۳۹۳). فصلنامه روان شناسی بالینی. ۲۱(۱۲)، ۵۳_۶۴.
170_ نریمانی، محمد؛ بگبان، محمد جواد؛ احدی، بتول و ابوالقاسمی، عباس(۱۳۹۳). اثر بخشی آموزش رفتار درمانی دیالکتیکی گروهی بر کاهش نشانه های اختلال نقص توجه و بهبود کیفیت زندگی دانش آموزان. فصلنامه روان شناسی بالینی.۲۱(۵)، ۳۹_۵۱.
171_  نریمانی، محمد؛ عباسی، مسلم؛ بگبان، محمد جواد و بختی، مجتبی(۱۳۹۳). مقایسه اثر بخشی دو رویکرد آموزشی مبتنی بر پذیرش و تعهد و روایت درمانی گروهی بر تعدیل طرح واره های ناسازگار اولیه در مراجعان طلاق.نشریه مشاوره و روان درمانی خانواده.  ۱۲(۲۸)، ۱_۲۸.
172_ رجبی ، سوران و نریمانی، محمد(۱۳۹۳). اثر بخشی نوروفیدبک الفا/ تتا بر ۵ عامل بزرگ شخصیتی افراد وابسته به مورفین. پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره. ۴(۱) ، ۵_۲۰.
173_ نریمانی، محمد و پوراسمعیلی، اصغر(۱۳۹۳). پیش بینی تغییرات ناگویی خلقی براساس هوش معنوی در بین معتادان شهر اردبیل. نشریه اصول بهداشت روانی. ۶۱، ۳_۱۱.
174_ گل پور، رضا؛ ابوالقاسمی، عباس؛ احدی، بتول و نریمانی، محمد(۱۳۹۳). مقایسه اثر بخشی روش های اموزش خود_ دلسوزی شناختی و درمان متمرکز بر هیجان بر بهبود سلامت جسمانی و روانی دانش آموزان مبتلا به افسردگی. فصلنامه روان شناسی مدرسه. ۳(۲)، ۱۵۳_۱۶۹.
175_ شاکر، علی؛ افروز، غلامعلی؛ نریمانی، محمد و امامی پور، سوزان(۱۳۹۳). اثر بخشی زوج درمانی روابط موضوعی کوتاه مدت بر بهبود عملکرد خانواده زوجین متقاضی طلاق. نشریه بین المللی علوم رفتاری. ۸(۲)، ۱۲۳.
176_ بگبان کوله مرز، محمد جواد؛ نریمانی، محمد؛ سلطانی، ساناز و مهرابی، علیرضا(۱۳۹۳). مقایسه نارسایی هیجانی و کنترل عواطف در سوء مصرف کنندگان مواد و افراد سالم. فصلنامه اعتیاد پژوهی. ۲۹، ۱۳۱_۱۴۷.
177_ نریمانی، محمد و بخشایش، رباب(۱۳۹۳). اثر بخشی آموز ش پذیرش_ تعهد بر بهزیستی روانشناختی، هیجانی و رضایت زوجین در معرض طلاق. فصلنامه پژوهش های مشاوره، ۵۲(۱۳)، ۱۰۸- ۱۲۳.
178- بشر پور، سجاد؛ عطادخت، اکبر؛ خسروی نیا،  دیبا و نریمانی،محمد(۱۳۹۳). تبیین انگیزش درمان براساس خود کنترلی  شناختی و دلسوزی به خود در افراد وابسته به مواد. ممله دانشگاه علوم پزشکی گیلان. ۲۲(۹۲)، ۴۲-۵۲.
179- نریمانی، محمد؛ غلام زاده، حانیه و دهقان، حمید رضا(۱۳۹۳). مقایسه عادات مطالعه خودکار امدی و تعلل ورزی میان دانش آموزان مدارس تیز هوش و عادی. مجله مطالعات روان شناسی تربیتی، ۱۱(۲۰)، ۱۷۵-۱۹۶.
180- نریمانی، محمد و قاسمی نژاد، محمد علی(۱۳۹۳). نقش عوامل روان شناختی در پیش بینی اختلال پرخوری. فصلنامه روان شناسی مدرسه. ۳(۳)، ۸۶-۱۰۵.
181- اطلسی، رقیه؛ نریمانی، محمد و موسی زاده، توکل(۱۳۹۳). مقایسه اثر بخشی درمان حساسیت زدایی با حرکات چشگ و باز پردازش مجدد با درمان فراشناختی بر خود کنترلی بیماران مبتلا به حملات هراس. نشریه بین الملی علوم رفتاری. ۸(۳)، ۲۶۳.
182- نریمانی، محمد؛ شاه محمد زاده، یحیی؛ امیدوار، عظیم و امیدوار، خسرو(۱۳۹۳). مقایسه سرمایه روان شناختی و سبک های عاطفی در بین دانش آموزان  با و بدون ناتوانی یادگیری. فصلنامه ناتوانی های یادگیری. ۴(۱)، ۱۰۰-۱۰۸.
183- نریمانی، محمد؛ علمداری، الهه و ابوالقاسمی، عباس(۱۳۹۳). بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی زنان نابارور. نشریه مشاوره و روان درمانی خانواده. ۴(۳)، ۳۸۷-۴۰۵.
184- نریمانی، محمد؛ ایل بیگی، رضا و رستمی، مریم(۱۳۹۳). نقش نگرش مذهبی، بهزیستی معنوی و حمایت اجتماعی در پیش بینی رضایت از زندگی مادران کودکان کم توان ذهنی. نشریه اسلان و سلامت. ۳(۱)، ۹۴-۴۱.
185- علیلو، مجید؛ اسبقی پور، مهری؛ نریمانی، محمد و آقا محمد زاده، ناصر(۱۳۹۳). رابطه بین ویژگی های شخصیتی با رفتارهای خود مراقبتی و پیامد درمان در بیماران دیابتی. نشریه روان پرستاری. ۲(۳)، ۷۷-۸۵.
186- نریمانی، محمد؛ تکلوی، سمیه؛ ابوالقاسمی،عباس و میکاییلی، نیلوفر. فصلنامه روان شناسی بالینی. ۲۳، ۱۳-۲۲.
187- بشر پور، سجاد؛ نریمانی، محمد و عطادخت، اکبر(۱۳۹۳). نقش سبکهای دلبستگی در پیش بینی اختلال استرس پس از سانحه در پرستاران اورژانس. فصلنانه پرستاری مراقبت ویژه. ۲۵، ۲۳۷-۲۴۴.
188- نریمانی، محمد؛ شاهعلی، اعظم و ابوالقاسمی، عباس(۱۳۹۳). اثر بخشی آموزش مدیریت والدین بر مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی کم توجهی. فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی. ۹(۳۶)، ۱۳۵-۱۵۴.
189- نریمانی، محم ؛ شاهعلی، اعظم و کیامرثی، آذر(۱۳۹۳). اثر بخشی آموزش مدیریت والدین بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان مبتلا به اختلال بیش فعالی کم توجهی. فصلنامه روان شناسی مدرسه. ۳(۴)، ۱۲۸-۱۴۲.
190- نریمانی، محمد؛ جلالی نژاد، راضیه؛ شعرباف زاده، عادله و اژدری، زمان(۱۳۹۳). اثر بخشی آموزش برنامه ی دانش و مهرات فراشناخت جاگر بر عملکرد خواندن دانش اموزان با ناتوانی یادگیری خواندن. فصلنامه ناتوانی های یادگیری. ۴(۲)، ۱۰۰-۱۲۰.
191- اسدی، فاطمه؛ ابوالقاسمی، عباس؛ ابراهیمی اردی، یوسف و نریمانی، محمد(۱۳۹۳). نقش سبک های دفاعی و تاب آوری در پیش بینی آسیب پذیری روانی مبتلایان به آسم. فصلنامه روان شناسی سلامت. ۳(۱۲)، ۹۱-۹۷.
192- نریمانی، محمد؛ علمردانی، سجاد؛ میکاییلی، نیلوفر و بشر پور، سجاد(۱۳۹۳). مقایسه عدم تحمل بلاتکلیفی، تنظیم هیجان و رضامندی زناشویی در افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی و عادی. فصلنامه روان شناسی بالینی. ۶(۴)،۲۱-۳۲.
193- نریمانی، محمد؛ بگبان، محمد جواد؛ باوند بوری، احمد رضا و بختی، مجتبی(۱۳۹۳). اثر بخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیکی بر میزان ولع مصرف و دشواری در خود نظم بخشی هیجانی مصرف کنندگان شیشیه. فصلنامه روان شناسی بالینی. ۶(۴)، ۸۵ -۱۰۱.
194- آقاجانی، سیف الله؛ افروز، غلامعلی؛ نریمانی، محمد ؛ غباری، محمد باقر و محسن پور، زینب(۱۳۹۳). اثر بخشی روش آموزشی حل مسئله اجتماعی در ارتقاء تعامل مادر کودک در مادران کودکان آهسته گام. نشریه مشاوره و روان درمانی خانواده. ۴(۴)، ۶۹۱-۷۱۷.
195- نریمانی، محمد؛ پرزور، پرویز ؛ عطادخت، اکبر و عباسی، مسلم(۱۳۹۴). نقش بهزیستی معنوی و پایبندی مذهبی در پیش بینی رضامندی زناشویی پرستاران.مجله بالینی پرستاری و مامایی. ۴(۲)، ۱-۱۰.
196- بازدار، فاطمه؛ موسی زاده، توکل؛ نریمانی، محمد و احمدی، وحید (۱۳۹۴). نقش سبک های تفکر، سبک های اسناد، خوش بینی و بد بینی در پیش بینی نشانه های اختلال وسواس. مجله علوم پزشکی ایلام. ۲۳(۲)، ۱۲۵-۱۳۳.
197- نریمانی، محمد؛ پرزور، پرویز؛ عطادخت، اکبر و عباسی، مسلم(۱۳۹۴).نقش بهزیستی معنوی و پایبندی در پیش بینی رضامندی زناشویی پرستاران. مجله بالینی پرستازی و مامایی. ۴(۲)، ۱-۱۰.
 198- نریمانی، محمد؛ پوراسمعیلی، حاجلو، نادر و میکاییلی، نیلوفر(۱۳۹۴). آسیب پذیری های بادوام و دلزدگی زناشویی در بین زوجین متقاضی طلاق: نقش میانجی رویداد های استرس زا. نشریه مشاوره و روان درمانی خانواده. ۵(۲)، ۲۴-۵۰.
199- شیبانی، حسین؛ نریمانی، محمد و محرمی، جعفر(۱۳۹۴). بررسی رابطه جهت گیری مذهبی با صفات شخصیتی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور شهرستان دامغان. فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی. ۵(۱۴)، ۵۵-۷۶.
200- ابوالقاسمی، عباس؛ یحیی نژاد، شیرین؛ نریمانی، محمد و نبی دوست، علی رضا(۱۳۹۴). بازداری پاسخ،خود آگاهی شناختی و تجربیات تجزیه ای در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری عملی. فصلنامه دست آوردهای روانشناسی بالینی. ۱(۱)، ۴۱-۶۰.
200- نریمانی، محمد؛ محمد امینی، زرار؛ زاهد، عادل و ابوالقاسمی، عباس(۱۳۹۴). مقایسه اثر بخشی آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی و حل مساله بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان اهمالکار. فصلنامه روان شناسی مدرسه. ۴(۱)، ۱۳۹.
201- امانی، ملاحت؛ ابوالقاسمی، عباس؛ احدی، بتول و نریمانی، محمد(۱۳۹۴). ارتباط زیر مجموعه های وسواس فکری- عملی ،  آشفتگی استنتاج و راهبردهای تنظیم هیجانی با باورهای وسواسی در زنان(۱۳۹۴). مجله پژوهشهای کاربردی روانشناختی. ۶(۱)، ۱۳۷.
202- صبحی، ناصر؛ پرزور، پرویز، آقاجانی، سیف الله و نریمانی، محمد(۱۳۹۴). اثر بخشی آموزش متمرکز بر تنظیم هیجان بر کاهش نشانه های استرس، اضطراب و افسردگی دانشجویان. مجله آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران. ۳(۱)، ۵-۱۳.
203- نریمانی، محمد؛ نوری، رویا و ابوالقاسمی، عباس(۱۳۹۴). مقایسه اثر بخشی راهبردهای آگاهی واج شناختی و چند حسی فرنالد بر پیشرفت مهارت های خواندن و درک مطلب دانش آموزان نارسا خوان(۱۳۹۴). فصلنامه ناتوانی های یادگیری. ۴(۳)، ۱۰۴-۱۲۰.
203- مولوی، پرویز؛ میکاییلی، نیلوفر؛ دانشور، سمیه؛ نریمانی، محمد و مهری، سعید(۱۳۹۴). نقش انکار و الکسی تایمی بر اداراک درد در زنان مبتلا به سرطان سینه. مجله پزشکی ارومیه. ۲۶(۲)، ۱۰۲-۱۱۱.
204- آقاجانی، سیف الله؛ افروز، غلامعلی، نریمانی، محمد؛ غباری، محمد باقر و محسن پور، زینب(۱۳۹۴). اثر بخشی روش آموزشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در ارتقای تعامل مادر کودک در مادران دانش آموزان کم توان ذهنی. فصلنامه کودکان استثنایی. ۱۵(۱). ۷۵-۸۴.
205- نریمانی، محمد؛ سلیمانی، اسماعیل و تبریزچی، نرگس(۱۳۹۴). بررسی تاثیر توانبخشی شناختی بر بهبود نگهداری توجه و پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان دارای اختلال ADHD.
206- نریمانی، محمد و شربتی، انوشیروان(۱۳۹۴). مقایسه حساسیت اضطرابی و عملکرد شناختی در دانش آموزان با و بدون نارسانویسی(۱۳۹۴). فصلنامه ناتوانی های یادگیری.۱۵(۱۶)، ۸۵-۱۰۰.
207- عطادخت، اکبر؛ جعفریان، فاطمه؛ بشرپور، سجاد و نریمانی، محمد(۱۳۹۴). اثر بخشی آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل در افزایش انعطاف پذیری شناختی و ارتقای عملکرد خانواده در زنان دارای اختلافات زناشویی. فصلنامه شخصیت و تفاوتهای فردی. ۴(۸)، ۲۵_۴۴.
208- نریمانی، محمد و خاوری، معصومه(۱۳۹۴). بررسی طرح واره های غالب و اثر بخشی طرح واره درمانی گروهی بر درمان اختلال فوبی اجتماعی در دانش آموزان. مجله پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره.۵۱(۱)، ۲۰.
209- نریمانی، محمد؛ عطادخت، اکبر؛ صنوبر، لاله و بشر پور، سجاد(۱۳۸۴). مقایسه اثر بخشی تن آرامی پیشرونده عضلانی و موسیقی درمانی بر شدت خستگی زنان مبتلا به سرطان. فصلنامخ روان شناسی سلامت ۴(۱۴)، ۳۳.
210- بشر پور، سجاد؛ شفیعی، معصومه؛ عطادخت، اکبر و نریمانی، محمد(۱۳۹۴). نقش اجتناب تجربی و ذهن آگاهی در پیش بینی علایم اختلال استرس پس از مواجهه  با رویداد آسیب زا در افراد آسیب دیده تحت حمایت کمیته امداد و بنیاد شهید شهرستان گیلان غرب در نیمه اول سال ۱۳۹۳. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. ۱۴(۵)، ۴۰۵-۴۱۶.
211- نریمانی، محمد؛ عباسی، مسلم؛ بگبان، محمد جواد و رضایی فرد(۱۳۹۴). مقایسه اثربخشی آموزش های کنترل تکانه و توجه بر پردازش هیجانی، تکانشگری و حواس پرتی دانش آموزان مبتلا به اختلال ریاضی. مجله پژوهش های علوم شناختی و رفتاری. ۲۲(۹)، ۱-۲۲.
212- نریمانی، محمد و غفاری، مظفر(۱۳۹۴). نقش هوش اخلاقی و اجتماعی در پیش بینی تاب آوری و کیفیت زندگی والدین  کودکان دارای ناتوانی یادگیری. فصلنامه ناتوانی های یادگیری. ۱۷(۳)، ۱۲۸-۱۰۶.
213- رضایی، حسن؛ ابوالقاسمی، عباس؛ نریمانی، محمد و زاهد، عادل(۱۳۹۴). مقایسه سازگاری تحصیلی در دانش آموزان پسر دارای مشکلات یادگیری و دانش آموزان پسر دارای پیشرفت تحصیلی پایین، متوسط و بالا. نشریه تعلیم و تربیت استثنایی  ۷(۱۳۵)، ۵-۱۲.
214- پور عبدل، سعید؛ نریمانی، محمد؛ عباسی، مسلم و امیدوار، عظیم(۱۳۹۴). نقش تعارض والد- نوجوان و حمایت اجتماعی در پیشبینی سازگاری دانش آموزان. فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی. ۴(۱۳)، ۸۲-۶۸.
215- نریمانی، محمد؛ پرزور، پرویز و بشرپور،سجاد(۱۳۹۴). مقایسه تنظیم خلق منفی و بیانگری هیجانی در دانش آموزان با و بدون اختلال خاص. فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی. ۹(۳)، ۶۹-۹۰.
216- نریمانی، محمد؛ پوراسمعیلی، میکاییلی،  نیلوفر و حاجلو، نادر(۱۳۹۴). نقش واسطهای الگوهای تعانلی زوجین در رابطه بین آسیب پذیری های بادوام و دلزدگی زناشویی زوجین طلاق. نشریه روانشناسی خانواده. ۲(۲)،۵۱.
216-  پرزور، پرویز؛ نریمانی، محمد؛ شجاعی، احمد و ابراهیمی، مرتضی (۱۳۹۴). نقش امید معنای زندگی و باورهای غیر منطقی در پیش بینی رغبت به ازدواج دانشجویان. فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی. ۵(۱۶)، ۳۶۵-۳۸۴
  217- قمری، حسین؛ محمودی، هیوا و نریمانی، محمد(۱۳۹۴). اثر بخشی روش های درمانی شناختی و انزجاری بر علایم اختلال وسواس فکری عملی . مجله تحقیقات علوم رفتاری. ۱۳(۳)، ۴۴۱-۴۵۱. 
218-بشرپور، سجاد؛ نریمانی، محمد؛ عطادخت، اکبر؛ نریمانی، محمد و صنوبری، لاله(۱۳۹۴). مقایسه اثر بخشی تن آرامی پیشرونده عضلانی و موسیقی درمانی بر کیفیت خواب زنان مبتلا به سرطان پستان. مجله تحقیقات علوم رفتاری. ۱۳(۲)، ۲۱۵-۲۲۵.
219- نریمانی، محمد؛ پرزور، پرویز و بشرپور، سجاد(۱۳۹۴). فصلنامه ناتوانی های یادگیری. ۵(۱) ، ۱۴۱-۱۲۵.
219- حبیبی، مجتبی؛ اکبری، مصطفی؛ فلاحت، مریم؛ نریمانی، محمد و عابدی، حسین(۱۳۹۴). اثر بخشی رفتار درمانی دیالکتیکی بر بهبود علایم بیماران مبتلا به افسرده خویی. فصلنامه سلامت و مراقبت. ۱۷(۴)، ۳۲۹-۳۳۹.
220- نریمانی، محمد؛ صالحی، محمد نبی و کاظمی، نسا(۱۳۹۴).فصلنامه سلامت و مراقبت. ۱۷(۴) ، ۲۷۰-۲۸۰.
221- قره گوزلو، نادیا؛ عطادخت، اکبر؛ بشرپور، سجاد و نریمانی، محمد(۱۳۹۴). ارتباط تیپ ناسی شخصیتی مادران با نگرش فرزندان به بزهکاری: ارزیابی نقش پیش بین تیپ شخصیتی دی  ۱۳، ۴۳-۵۰
222- نریمانی، محمد؛ قاسمی نژاد، محمد علی و رستم اوغلی، زهرا(۱۳۹۴). اثربخشی روش نگرانی مشترک بر بهزیستی روان شناختی دانش آموزان قربانی قلدری. فصلنامه روان شناسی مدرسه. ۴(۴)، ۱۴۳-۱۶۱.
223- رجبی، سوران؛ نریمانی، محمد و ابوالقاسمی، عباس(۱۳۹۴). بررسی تاثیر نوروفیدبک در افزایش عملکرد هوشی و توجه کودکان مبتلا به نارساخوانی. مجله دستاوردهای روانشناختی. ۲۲(۲)، ۱-۲۶.  
224- طاهر، محبوبه؛ ابوالقاسمی، عباس؛ حاجلو، نادر و نریمانی، محمد(۱۳۹۴). مقایسه اثر بخشی آموزش های همدلی و مدیریت خشم بر شناخت اجتماعی و علایم اختلال دانش آموزان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای. فصلنامه سلامت روان کودک. ۵، ۷۴-۵۹.
225- طاهر، محبوبه؛ ابوالقاسمی، عباس و نریمانی، محمد(۱۳۹۵). اثر بخشی آموزش همدلی و آموزش مدیریت خشم مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری بر سازگاری دانش آموزان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای. فصلنامه روان شناسی مدرسه. ۵(۱)، ۲۶-۴۷.
226- نریمانی، محمد؛ ملکی سربازی، معصومه؛ میکاییلی، نیلوفر و ابوالقاسمی، عباس(۱۳۹۵). مقایسه اثر بخشی درمان مواجهه و بازداری از پاسخ و درمان تعهد  پذیرش در بهبود مولفه های کیفیت زندگی بیماران وسواسی. فصلنامه روانشناسی بالینی. ۲۹ ، ۲۵-۳۶.
227-بشر پور،سجاد نوری، حیدر؛و عطادخت، اکبر و نریمانی، محمد(۱۳۹۵).مقایسه یادگیری عاطفی و انگیزش معطوف به خطا در دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری. فصلنامه ناتوانی های یادگیری. ۵(۱۸)، ۷-۲۴.
228- نریمانی، محمد و غفاری، مظفر(۱۳۹۵). بررسی ارتباط حس انسجام، خوددلسوزی و هوش شخصی با افسردگی پس از زایمان زنان(۱۳۹۵). مجله پژوهش پرستاری ایران. ۱۱(۴۰)، ۲۵-۳۳.
229-معزز، رقیه؛  نریمانی، محمد؛ حاجلو، نادر؛ ابوالقاسمی، عباس و اسکویی، داریوش(۱۳۹۵). مقایسه پروفایل شناختی و آشفتگی هیجانی در بیماران مبتلا به صرع عمومی و کانونی. مجله علوم پزشکی ارومیه.۲۷(۴). ۳۴۴-۳۳۶.
230- رستمی، مریم؛ ابوالقاسمی، عباس و نریمانی، محمد(۱۳۹۵). اثر بخشی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی در کیفیت زندگی زوجین ناسازگار. مجله علمی پژوهان.۱۱(۱)، ۲۶-۳۵.
231- علمردانی صومعه، سجاد و نریمانی، محمد(۱۳۹۵). مقایسه عدم تحمل بلاتکلیفی و تنظیم هیجان در مادران دختران ناشنوا و شنوا. فصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان. ۱(۱)، ۱۲۰-۱۴۰.
232- رستمی، مریم؛ ابوالقاسمی، عباس و نریمانی، محمد(۱۳۹۵). اثر بخشی درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی زوجین ناسازگار. مجله علمی پژوهان. ۱۱(۱)، ۲۶-۳۲.
233- نریمانی، محمد؛ رستم اوغلی، زهرا و موسی زاده، توکل(۱۳۹۵). نقش تعلل ورزی، خود تنظیم گری و باورهای فرا شناختی در پیش بینی فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر دوره متوسطه. فصلنامه پژوهش در نظام های اموزشی. ۱۰(۳۳)، ۵۱-۷۲.
234- نریمانی، محمد؛ خشنود نیای چماچانی؛ زاهد، عادل و ابوالقاسمی، عباس(۱۳۹۵)  مقایسه باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی در دانش آموزان پسر نارسا خوان، نارسا نویس، نارسا حساب و عادی. فصلنامه ناتوانی های یادگیری. ۱۹، ۸۷-۱۰۷.
235- نریمانی، محمد؛ وحیدی، زهره و ابوالقاسمی، عباس(۱۳۹۵). نقش فعال سازی- بازداری رفتاری، تکانشگری و آلکسی تایمیا در تمییز دانشجویان دارای نشانه های اختلال شخصیت وسواسی- جبری پارانویید و افراد بهنجار.مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان. ۲۳(۴)، ۴۸۳.
236- نریمانی، محمد و رنجبر، محمد جواد(۱۳۹۵). نقش احساس تنهایی و انسجام خانوادگی در گرایش نوجوانان به استفاده اسیب زا از تلفن همراه(مطالعه موردی: دانش آموزان دبیرستانی شهرستان محمود آباد). فصلنامه پژوهشهای ارتباطی. ۲۳(۶۸)،۴۵-۶۲.
237- طاهر، محبوبه؛ ابوالقاسمی،عباس؛ حاجلو، نادر و نریمانی، محمد(۱۳۹۵). مقایسه اثر بخشی آموزش های هندلی و مدیریت خشن بر شناخت اجتماعی و علایم اختلال دانش اموزان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای . فصلنامه سلامت روان کودک.۵، ۵۹-۷۴.
238- رفیعی، مهوش؛ شیر  آبادی، علی اکبر؛ معلمی، صدیقه و نریمانی، محمد(۱۳۹۵). بررسی شیوع و ارتباط متغیرهای فردی با اختلال استرس پس از سانحه در زندانیان. مجله علوم مراقبتی نظامی.۳(۱)، ۱۰-۱۷.
239.نریمانی، محمد؛ ملکی پیربازاری، معصومه؛ میکاییلی، نیلوفر و ابوالقاسمی، عباس(۱۳۹۵). مقایسه اثر بخشی درمان مواجهه و بازداری از پاسخ و درمان تعهد و پذیرش در کاهش وسواس فکری و عملی بیماران مبتلا به وسواس. مجله تحقیقات علوم رفتاری.۱۴(۴)، ۴۱۵-۴۲۰.
240- درودی، جواد؛ میکاییلی، نیلوفر و نریمانی، محمد(۱۳۹۵). بررسی رابطه سرشت و منش و سیستم های مغزی رفتاری با نشانه های سلوک در دانش آموزان. فصلنامه شخصیت و تفاوت های فردی.۵(۱۴). ۶۶-۴۹.
241- کمالجو، علی؛ نریمانی، محمد؛ عطادخت، اکبر و ابوالقاسمی، عباس(۱۳۹۵). مدل علی تاثیرات هوش معنوی و اخلاقی بر روابط فرازناشویی با واسطه های شبکه های مجازی و رضایت زناشویی. فصلنامه پژوهشهای روانشناسی اجتماعی. ۶(۲۴)، ۵۳-۷۶.
242- علمردانی صومعه، سجاد؛ نریمانی، محمد؛میکاییلی، نیلوفر و بشرپور، سجاد(۱۳۹۵). نقش تحمل نکردن بلاتکلیفی و تنظیم هیجان در پیش بینی رضامندی زناشویی بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری عملی. فصلنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده. ۳۷، ۱۳۳-۱۵۱.
243- صمدی فرد، حمید رضا؛ نریمانی، محمد؛ میکاییلی، نیلوفر و شیخ الاسلامی، علی(۱۳۹۵). نقش مولفه های اجتناب شناختی و باور فراشناختی در پیش بینی طلاق عاطفی همسران. فصلنامه پژوهش های مشاوره. ۱۵(۵۹)، ۳۸-۵۷.
244- طاهر، محبوبه؛ ابوالقاسمی، عباس؛ حاجلو، نادر و نریمانی، محمد(۱۳۹۵). مقایسه اثر بخشی آموزشهای همدلی و مدیریت خشم بر شناخت اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای. نشریه شناخت اجتماعی.۵(۱۰)، ۷۰-۹۱.
245- نریمانی، محمد؛ تکلوی، سمیه؛ ابوالقاسمی، عباس و میکاییلی، نیلوفر(۱۳۹۵). اثر بخشی آموزشی تن آرامی کاربردی مبتنی بر ذهن آگاهی بر ابعاد سرشت و منش زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر. مجله تحقیقات علوم رفتاری. ۱۴(۳)، ۳۹۳-۴۰۰.
245- معزز، رقیه؛ نریمانی، محمد؛ حاجلو، نادر ، ابوالقا سمی، عباس و سوادی، داریوش. اثر بخشی مدیریت استرس شناختی رفتاری در میزان فراوانی حملات صرعی نوجوانان مبتلا به صرع. ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه. ۱۴(۹)، ۷۶۷-۷۷۴.
246- نریمانی، محمد؛ عینی، سارا و تقوی، رامین(۱۳۹۵). الگو ی رفتار کلاسی و خودناتوان سازی در دانش آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری خاص. فصلنامه سلامت روان کودک. ۳(۸)، ۳-۱۱.
247- کمال جو، علی؛ نریمانی، محمد؛ عطادخت، اکبر و ابوالقاسمی، عباس(۱۳۹۵). پیش بینی روابط فرازناشویی براساس هوش معنوی، هوش اخلاقی ، رضایت زناشویی و استفاده از شبکه های مجازی اجتماعی با نقش تعدیل کنندگی جنسیت. نشریه مشاوره و روان درمانی خانواده. ۲۲، ۳۹.
248- نریمانی، محمد؛ رجب پور، مجتبی؛ احمدی، عذرا؛ یاقوتی زرگر، حسن و رستم اوغلی، زهرا(۱۳۹۵). بررسی میزان شیوع و عوامل مرتبط با سوء مصرف مواد در بین دانش آموزان متوسطه شهر سمنان. فصلنامه روان شناسی مدرسه. ۵(۴)، ۱۳۲-۱۴۵.
249- نریمانی، محمد؛ پوراسمعلی، اصغر؛ علیزاده، جابر و مولایی، مهری(۱۳۹۵). بررسی اثر بخشی تحریک با جریان مستقین الکتریکی بر ولع مصرف، افسردگی و اضطراب دانشجویان با سوءمصرف ترامادول: مطالعه مقدماتی. فصلنامه اعتیاد پژوهی. ۴۰، ۸۷-۱۰۲.
250- صمدی فرد، حمید رضا و نریمانی، محمد(۱۳۹۶). اثر بخشی آموزش مبتنی بر پذیرش تعهد بر کاهش اضطراب اجتماعی دانش آموزان. فصلنامه پرستاری سالمندان. ۳(۳)، ۷.
251- نریمانی، محمد؛ فلاحی، وحید؛ حبیبی، یاسر و زردی، بهمن(۱۳۹۶). بررسی خصوصیات روان سنجی پرسشنامه همدلی و همدردی در دانش آموزان. فصلنامه روان شناسی مدرسه. ۶(۱)، ۱۱۵-۱۲۹.
252- نریمانی، محمد و صمدی فرد، حمید رضا(۱۳۹۶). ارتباط باورهای غیر منطقی ذهن آگاهی و همجوشی شناختی با سلامت اجتماعی در بین سالمندان اردبیل. سال ۱۳۹۵. نشریه سالمند شناسی. ۱(۴)، ۲۰-۲۸.
253- رحیم پور، فرزانه؛ صبحی قراملکی، ناصر و نریمانی، محمد(۱۳۹۶). مقایسه اثر بخشی دو برنامه آموزش تاب آوری و مهارتهای ارتباطی بر سازگاری زناشویی دانشجویان. فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی. ۲۲، ۳۳-۵۴.
254- نریمانی، محمد؛ کاظمی، نسا و بشر پور، سجاد(۱۳۹۶). اثر بخشی درمان پردازش مجدد هولوگرافیک در بهبود خاطرات آسیب زا و شناخت های پس آسیبی زنان متقاضی طلاق. فصلنامه پژوهش های مشاوره. ۶۱، ۳۵-۵۹.
255- آقاجانی، سیف الله؛ صمدی فرد، حمید رضا و نریمانی، محمد(۱۳۹۶). نقش مولفه های اجتناب شناختی و باور فراشناختی در پیش بینی کیفیت زندگی بیماران دیابتی. فصلنامه روانشناسی سلامت. ۲۱(۶)، ۱۴۲-۱۵۶.
256- نریمانی، محمد؛ مهاجری اول ، نسرین و انصافی، الناز(۱۳۹۶). بررسی اثر بخشی نوروفیدبک در امواج مغزی، کارکردهای اجرایی و عملکرد ریاضی کودکان مبتلا به اختلال یادگیری خاص با اسپیسیفایر ریاضی. فصلنامه ناتوانی های یادگیری. ۲۲، ۱۲۲-۱۴۲.
257-قاسمی نژاد، محمد علی؛ ابوالقاسمی، عباس؛ حاجلو، نادر و نریمانی، محمد(۱۳۹۶). بررسی نقش بهزیستی روان شناختی و ذهن آگاهی در پیش بینی استحکام روانی دانشجویان ورزشکار. فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی. ۲۳، ۱۶۹-۱۸۲.
258- نریمانی، محمد و صمدی فرد، حمید رضا(۱۳۹۶). بررسی ارتباط بین ناگویی خلقی و نارسایی شناختی با سلامت معنوی در پسران دانشجو در دانشگاه پیام نور. فصلنامه پژوهش های سلامت محور. ۳(۲)، ۱۶۳-۱۷۳.
259- غفاری، مظفر؛ نریمانی، محمد؛ بشرپور، سجاد و حاجلو، نادر(۱۳۹۶). مقایسه تاثیر هوش شخصی و هوش بدنی بر علایم اضطراب اجتماعی متقاضیان عمل زیبایی بدن. نشریه روان پرستاری. ۵(۳)، ۳۷-۴۷.
260- صمدی فرد، حمید رضا و نریمانی، محمد (۱۳۹۶). پیش بینی اضطراب مرگ سالمندان براساس ذهن آگاهی و باورهای غیر منطقی. نشریه روان پرستاری.۵(۳)، ۱۵-۲۱.
261-نریمانی، محمد؛ دریا دل، سید جواد؛ صبحی، ناصر و میکائیلی، نیلوفر(۱۳۹۶).مقایسه نارسایی های شناختی پردازش هیجانی و توجه انتخابی در دانش آموزان با و بدون نارسایی در حساب. فصلنامه ناتوانی های یادگیری. ۲۳، ۱۵۳-۱۶۸.
262- رضایی، حسن؛ ابوالقاسمی، عباس، نریمانی، محمد و زاهد، عادل(۱۳۹۶). مقایسه ادراک از خود و روابط مدرسه ای در دانش آموزان دارای نارسایی های ویژه در یادگیری و عادی مقطع تحصیلی راهنمایی. مجله پژوهش های علوم شناختی و رفتاری.۱۲، ۸۰-۸۵.
263- علمردانی، سجاد؛ نریمانی، محمد؛ میکائیلی، نیلوفر و بشر پور، سجاد(۱۳۹۶). مقایسه عدم بلاتکلیفی و تنظیم هیجان در افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی و عادی. فصلنامه مطالعات روان شناختی. ۵۰، ۷۷-۹۴.
264-عینی، سارا؛ نریمانی، محمد؛ عطادخت، اکبر؛ بشر پور، سجاد و صادقی، فریبا(۱۳۹۷). اثر بخشی درمانی شناختی-رفتاری بر قدرت ایگو و روابط موضوعی افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی.مجله علوم پزشکی ارومیه(۱)، ۲۹، ۱۱-۱.
265- سهرابی، زهرا و نریمانی، محمد(۱۳۹۷). نقش ابعاد شخصیتی هگزاکو و کنترل عواطف در پیش بینی رضایت زناشویی. نشریه اصول بهداشت روانی. ۸۴، ۲۱۹-۲۲۷.
266- تقی زاده، سارا؛ نریمانی، محمد؛ صادقی، گودرز و بشرپور، سجاد(۱۳۹۷). فصلنامه روان شناسی مدرسه. (۱)،۷، ۱۰۳-۱۲۰.
267- معزز، رقیه و نریمانی، محمد(۱۳۹۷). رابطه متغیرهای بالینی صرع با عملکرد شناختی و آشفتگی هیجانی در بیماران مبتلا به صرع مقاوم به دارو. مجله علوم پزشکی ارومیه. ۲۹(۳)، ۲۱۷-۲۲۵.
268- عینی، ساناز؛ نریمانی، محمد؛ عطادخت، اکبر؛ بشر پور، سجاد و صادقی، فریبا(۱۳۹۷). مقایسه اثر بخشی درمان مبتنی بر ذهن سازی و درمان شناختی رفتاری تحلیلی بر بهبود روابط موضوعی افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی. مجله پایش. ۷۹، ۲۷۵-۲۸۷.
269-نریمانی، محمد؛ عینی، ساناز و تقوی، رامین(۱۳۹۷). تبیین فرسودگس تحصیلی دانش آموزان براساس دلسوزی و حس انسجام. فصلنامه سلامت روان کودک. ۱۴، ۳۶-۴۷.
270- رنجبر، فرزانه؛ بشر پور، سجاد؛ حاجلو، نادر و نریمانی، محمد. تاثیر آموزش مهارت های تنظیم هیجان بر خود کنترلی، سبک های خوردن و نمایه توده بدنی در دانشجویان مبتلا به اضافه وزن. مجله آموزش، بهداشت و ارتقای سلامت ایران. ۲۲. ۱۲۵-۱۳۳.
271- نریمانی، محمد؛ انصافی، الناز و مهاجری اول، نسترن(۱۳۹۷). فراتحلیل اثر بخشی نوروفیدبک در بزرگسالان مبتلا به اختلال نقص توجه بیش فعالی. Iranian journal of pracnclinical psychology.(6)2, 82-73.
272- نریمانی،محمد،ابوالقاسمی،عباس ،ایل بیگی،رضا(1396) ،اثر بخشی آموزش خود تنظیمی کلامی بر کارکردهای اجرایی و هماهنگی دیداری و حرکتی کودکان،فصلنامه ناتوانی های یادگیری،(7)2 ،93-72 .
273-نریمانی ومحمد:محمدیوگلاویژ:الماسی رادونسرین:محمدیوجهانگیر(۱۳۹۶) نقش هوش اخلاقی و ادراک خطر در پیش بینی فرسودگی تحصیلی و اهمال کاری دانش آموزانِ و۶ (۲)۱۴۵-۱۲۴ .

 

 مقالات چاپ شده در مجلات خارجی (ISI)
 

 1- Narimani, M., Noorbala. A.( 2004). A study of depression status and itchr('39')s causes in the Iranian Pows.Journal of MJIRC. 2(1), 12-23. 

 2- Narimani.M., Noorbala.A. ( 2005) .A study on captivity periods stresses and coping styles. Journal of MJIRC3(2), 23-31. 

 3- Narimani. M. Sadeghi. (2008).  sdudy of the relationship between team cohesion,role ambiguity and athletic performance in football team players- Research Journal of Biological Sciences(RJBS). 3(2), 12-19.

4- Narimani. M., Sadeghi., & Rajabi. S., (2008).  Comparispn of Efficacy of eye movement,desensitization and reprocessing and cognitive behavioral therapy herapeutic methods for reducing anxiety and depression of iranian combatant afflicted post traumatic stress disorder- Journal of Applied Sciences. 4(1), 10-19. 

  5- Narimani.M., Sadeghi. (2008).  Psychological Condition of students of Fatherless(Martyr) Families- Research Journal of Biological Sciences(RJBS) 6(2), 1-18. 

  6- Narimani. M., Siahpoosh. (2007).  A sdudy of the relationship between linguistic intelligence and english language . Journal of language and literature. 6(3)11-20. 

  7- Narimani. M., Sadeghi .(2008). Evaluation of post traumatic stress disorder prevalence Among Devotees- Journal of Medical Sciences. 5(1),1-10. 

 8- Narimani. M., Sadghi. (2008).  A sdudy of the rate and causes of addiction relapse Among Volunteer Addicts Seeking Help at the center - Journal of Biological Sciences (RJBS) 11(3), 42-53.

9- Narimani. M., Sadeghi. (2007).  comparison of self-monitoring and locus of control among the elit,non-elite athletes and non-athletes - Journal of language and literature. 2(1), 13-21.

10- Narimani. M., Gaffari. Aghamohammadian. (2008). The survey of relationship of attachment styles and self-efficacy to conflict resolation styles of sport coaches.Journal of Biological Sciences. 3(1)9-17.

 11-  Fanie asl.,   Narimani. M., Ghaffari (2008) A Comparison of relationship between religioussocial beliefs practice, self esteem and mental health and scholare performance of collegians. journal of The social sciences. 5 (2), 13-17. 

  12- Abolghasemi. A., Narimani. M. (2008). A Coparison of social problem solving in patients with OCD, PTSD , PD and non Patients - Research Journal of Biological Sciences(RJBS)-Research journal of biological Sciences (RJBS). 3(2), 10-19. 

 13-  Bolboli. Siahkoohian. M., Farhadi. Narimani. M., Ganji & Berahmand. O. (2008).  Is the Cardiorespiratory Fitness Affected by Height of Young Girls, Pakistan- Journal of Biological Sciences. 8(2), 12-20.

 14- Fanie Asl, Narimani. M., Rajabi. S., (2009). The study of the religious behaviour and fait in relation with students- Research journal of biological sciences (ISI). 2(2), 12-23.

 15- Narimani. M., basharpoor. S. (2009).  Comparison of attachment styles and emotional intelligence between athlete women and non-athlete women- Research journal of biological sciences (ISI). 3 (1), 1-13. 

 16- Fanie Asl, Narimani. M., Siapoosh. (2009). The study of the religious behavior and faith in relation with student’s marital satisfaction- Research journal of biological sciences. 3(2), 46-53.

  17- Narimani. M., Sadeghi. Hamili. Siapoosh. (2009).  A comparison of emotional intelligence and behavior problems in dyslexic and non-dyslexic boys- Journal of applied sciences. 4(2), 36-47.

  18- Narimani. M., Taglavi. S., Siapoosh. (2009). comparative study on emotional intelligence and leadership tendency among intelligent and average student- Research journal of biological sciences. 4(1), 12-22. 

 19- Setude. Narimani. M., Mahmodi. H. (2009). Comparing the phonological skills between preschool boys and boy student of 1st year of school- Research journal of biological sciences. 2(1), 32-40. 

 20- Narimani. M., Basharpoor. S. (2009). Comparison perfectionism and self-alienation in working women and non-working women. Journal of applied sciences . 3(2), 37-46.

21-  Narimani. M.,  mousazadeh. T. (2010). Comparing self esteem and self concept of handicapped and normal,. Journal procedia social and behavioral science. 2(1), 1554-1557.

 22- Narimani. M.,  mousazadeh. T. (2010). A comparison between the met cognitive beliefs of gifted and normal children. Journal procidia social and behavioral sciences2(1), 1563-1566.

 23- Narimani. M.,  Soleimani. A., Ahadi. B. (2010). comparing the attributive styles of blind and seeing boy students. trakia journal of sciences. 8(3),61-64

 24- Ahadi. B., Narimani. M., (2010). relationships between type D personality and forgiveness. trakia journal of sciences. 8(3)50-52

25-  Ahadi. B., Nariman. M. (2010). study of relationship between personality traits and education - trakia journal of sciences.  8(3)5-20.

  26- Barahmand. O., mozdsetan. T., Narimani. M. (2010). body dysmorphic traits and personality disorder patterns in thin seekers- Asian journal of psychiatry .3(194-199), 58-64.

  27-Narimani . M., Sadghi. Abdi. (2011). Epidemiological survey of mental disorders in urban regions of Ardabil province- Journal of psychiatric and mental health nursing. 3(2), 36-45. 

 28- Basharpure. S., Narimani. M., Ghamari. H., Molavi. P. (2011).  Effect of cognitive processing therapy and holographic reprocessing on reduction. Iranian jouranal of psycholojy . 6(2), 45-56.

 29- Narimani. M., Mahmodi. H., Abbasi. M ., Sotudeh.M.B. (2011). The investigation of the effect of computer-assist instruction on treating language and pronunciation- middle. east journal of scientific research. 6(2)75-83. 

 30- Narimani. M., Zahede Babolan. A., Arianpooran. S. (2011). The role of spiritual transcendence on predictive of competitive anxiety and self-confidence. world applied sciences journal. 6(2),36-45.

  31- Asgari, Narimani. M., Arianpooran. S., (2011). A survey of relationship between hierarchy of values and student alienation. world applied sciences journal. 6(2), 12-23. 

 32- Narimani. M. (2011). Effect of cognitive processing therapy and holographic reprocessing on reduction. Annals of Biological Research, 3(1) 123-134.

 33-Narimani. M., Mahmodi. H., Abbasi. M., Sotudeh.M.B. (2011). The investigation of the effect of computer-assist instruction on treating language and pronunciation Disorders in 7-8 Year-Old Children. Middle- East Journal of Scientific Research 9(3),390-396.

34- Nariman. M., Zahede Babolan. A., Ariapooran. (2011).The role of spiritual transcendence on predictive of competitive anxiety and self-confidence in Athletes. World Applied Sciences Journal 15 (1): 136-141.

35-  Nariman. M. (2011). A survey of relationship between hierarchy of values and student alienation.  Annals of Biological Research, 4(2) 133-145

 36- Nariman. M. (2011).  Epidemiological survey of mental disorders in urban regions of Ardabil province . World Applied Sciences Journal. 17 (1): 142-156.

 1- Narimani, M., Noorbala. A.( 2004). A study of depression status and itchr('39')s causes in the Iranian Pows.Journal of MJIRC. 2(1), 12-23. 

 2- Narimani.M., Noorbala.A. ( 2005) .A study on captivity periods stresses and coping styles. Journal of MJIRC3(2), 23-31. 

 3- Narimani. M. Sadeghi. (2008).  sdudy of the relationship between team cohesion,role ambiguity and athletic performance in football team players- Research Journal of Biological Sciences(RJBS). 3(2), 12-19.

4- Narimani. M., Sadeghi., & Rajabi. S., (2008).  Comparispn of Efficacy of eye movement,desensitization and reprocessing and cognitive behavioral therapy herapeutic methods for reducing anxiety and depression of iranian combatant afflicted post traumatic stress disorder- Journal of Applied Sciences. 4(1), 10-19. 

  5- Narimani.M., Sadeghi. (2008).  Psychological Condition of students of Fatherless(Martyr) Families- Research Journal of Biological Sciences(RJBS) 6(2), 1-18. 

  6- Narimani. M., Siahpoosh. (2007).  A sdudy of the relationship between linguistic intelligence and english language . Journal of language and literature. 6(3)11-20. 

  7- Narimani. M., Sadeghi .(2008). Evaluation of post traumatic stress disorder prevalence Among Devotees- Journal of Medical Sciences. 5(1),1-10. 

 8- Narimani. M., Sadghi. (2008).  A sdudy of the rate and causes of addiction relapse Among Volunteer Addicts Seeking Help at the center - Journal of Biological Sciences (RJBS) 11(3), 42-53.

9- Narimani. M., Sadeghi. (2007).  comparison of self-monitoring and locus of control among the elit,non-elite athletes and non-athletes - Journal of language and literature. 2(1), 13-21.

10- Narimani. M., Gaffari. Aghamohammadian. (2008). The survey of relationship of attachment styles and self-efficacy to conflict resolation styles of sport coaches.Journal of Biological Sciences. 3(1)9-17.

 11-  Fanie asl.,   Narimani. M., Ghaffari (2008) A Comparison of relationship between religioussocial beliefs practice, self esteem and mental health and scholare performance of collegians. journal of The social sciences. 5 (2), 13-17. 

  12- Abolghasemi. A., Narimani. M. (2008). A Coparison of social problem solving in patients with OCD, PTSD , PD and non Patients - Research Journal of Biological Sciences(RJBS)-Research journal of biological Sciences (RJBS). 3(2), 10-19. 

 13-  Bolboli. Siahkoohian. M., Farhadi. Narimani. M., Ganji & Berahmand. O. (2008).  Is the Cardiorespiratory Fitness Affected by Height of Young Girls, Pakistan- Journal of Biological Sciences. 8(2), 12-20.

 14- Fanie Asl, Narimani. M., Rajabi. S., (2009). The study of the religious behaviour and fait in relation with students- Research journal of biological sciences (ISI). 2(2), 12-23.

 15- Narimani. M., basharpoor. S. (2009).  Comparison of attachment styles and emotional intelligence between athlete women and non-athlete women- Research journal of biological sciences (ISI). 3 (1), 1-13. 

 16- Fanie Asl, Narimani. M., Siapoosh. (2009). The study of the religious behavior and faith in relation with student’s marital satisfaction- Research journal of biological sciences. 3(2), 46-53.

  17- Narimani. M., Sadeghi. Hamili. Siapoosh. (2009).  A comparison of emotional intelligence and behavior problems in dyslexic and non-dyslexic boys- Journal of applied sciences. 4(2), 36-47.

  18- Narimani. M., Taglavi. S., Siapoosh. (2009). comparative study on emotional intelligence and leadership tendency among intelligent and average student- Research journal of biological sciences. 4(1), 12-22. 

 19- Setude. Narimani. M., Mahmodi. H. (2009). Comparing the phonological skills between preschool boys and boy student of 1st year of school- Research journal of biological sciences. 2(1), 32-40. 

 20- Narimani. M., Basharpoor. S. (2009). Comparison perfectionism and self-alienation in working women and non-working women. Journal of applied sciences . 3(2), 37-46.

21-  Narimani. M.,  mousazadeh. T. (2010). Comparing self esteem and self concept of handicapped and normal,. Journal procedia social and behavioral science. 2(1), 1554-1557.

 22- Narimani. M.,  mousazadeh. T. (2010). A comparison between the met cognitive beliefs of gifted and normal children. Journal procidia social and behavioral sciences2(1), 1563-1566.

 23- Narimani. M.,  Soleimani. A., Ahadi. B. (2010). comparing the attributive styles of blind and seeing boy students. trakia journal of sciences. 8(3),61-64

 24- Ahadi. B., Narimani. M., (2010). relationships between type D personality and forgiveness. trakia journal of sciences. 8(3)50-52

25-  Ahadi. B., Nariman. M. (2010). study of relationship between personality traits and education - trakia journal of sciences.  8(3)5-20.

  26- Barahmand. O., mozdsetan. T., Narimani. M. (2010). body dysmorphic traits and personality disorder patterns in thin seekers- Asian journal of psychiatry .3(194-199), 58-64.

  27-Narimani . M., Sadghi. Abdi. (2011). Epidemiological survey of mental disorders in urban regions of Ardabil province- Journal of psychiatric and mental health nursing. 3(2), 36-45. 

 28- Basharpure. S., Narimani. M., Ghamari. H., Molavi. P. (2011).  Effect of cognitive processing therapy and holographic reprocessing on reduction. Iranian jouranal of psycholojy . 6(2), 45-56.

 29- Narimani. M., Mahmodi. H., Abbasi. M ., Sotudeh.M.B. (2011). The investigation of the effect of computer-assist instruction on treating language and pronunciation- middle. east journal of scientific research. 6(2)75-83. 

 30- Narimani. M., Zahede Babolan. A., Arianpooran. S. (2011). The role of spiritual transcendence on predictive of competitive anxiety and self-confidence. world applied sciences journal. 6(2),36-45.

  31- Asgari, Narimani. M., Arianpooran. S., (2011). A survey of relationship between hierarchy of values and student alienation. world applied sciences journal. 6(2), 12-23. 

 32- Narimani. M. (2011). Effect of cognitive processing therapy and holographic reprocessing on reduction. Annals of Biological Research, 3(1) 123-134.

 33-Narimani. M., Mahmodi. H., Abbasi. M., Sotudeh.M.B. (2011). The investigation of the effect of computer-assist instruction on treating language and pronunciation Disorders in 7-8 Year-Old Children. Middle- East Journal of Scientific Research 9(3),390-396.

34- Nariman. M., Zahede Babolan. A., Ariapooran. (2011).The role of spiritual transcendence on predictive of competitive anxiety and self-confidence in Athletes. World Applied Sciences Journal 15 (1): 136-141.

35-  Nariman. M. (2011). A survey of relationship between hierarchy of values and student alienation.  Annals of Biological Research, 4(2) 133-145

 36- Nariman. M. (2011).  Epidemiological survey of mental disorders in urban regions of Ardabil province . World Applied Sciences Journal. 17 (1): 142-156.

.

 

 
:: ::