اعضا - محمد نریمانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور محمد نریمانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
داوری مقالات در مجلات علمی
داور مجلات 1-اصول بهداشت روانی2-روانشناسی سلامت3-اعتیاد پژوهی4-روانشناسی مدرسه5-ناتوانی های یادگیری6-علوم پزشکی اردبیل7-سلامت روانی اجتماعی8-دستاوردهای روانشناختی9-پزوهش در حیطه کودکان استثنایی10-روانشناسی تربیتی
:: ::